Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-3878/2018, stran 12825 DATUM OBJAVE: 7.12.2018

RS 80-3878/2018

 
 

3878. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
 
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15 in 46/17)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Rudi Medved, minister za javno upravo, dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance, Samo Fakin, minister za zdravje, mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, dr. Zdenka Čebašek-Travnik
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Zvonko Vukadinovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Damir Janeković,
SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjič,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

1. člen

(namen sklepanja)

 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. in VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in Dogovora o plačah in drugih stroških dela (Uradni list RS, št. 80/18).
 

2. člen

(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2, E3 in E4)

 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 in 46/17; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v tretjem, četrtem, šestem, enajstem in dvanajstem odstavku 3. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
 
»(3) Delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E2
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E023001
GALENSKI LABORANT II
III
0
 
14
24
2
E024001
FARMACEVTSKI PROCESNIČAR
IV
0
 
18
28
3
E024002
GALENSKI LABORANT I
IV
0
 
17
27
4
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
 
26
36
5
E025002
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
V
0
 
27
37
6
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
 
24
34
7
E025004
FARMACEVTSKI TEHNIK II
V
0
 
23
33
8
E025005
FARMACEVTSKI TEHNIK III
V
0
 
22
32
9
E025006
FARMACEVTSKI TEHNIK I S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
25
35
10
E025007
FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
24
34
11
E026001
INŽENIR FARMACIJE – DELO S CITOSTATIKI
VI
0
 
31
41
12
E026002
INŽENIR FARMACIJE – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VI
0
 
31
41
13
E026003
INŽENIR FARMACIJE I
VI
0
 
30
40
14
E026004
INŽENIR FARMACIJE II
VI
0
 
28
38
15
E027001
FARMACEVT – DELO 
S CITOSTATIKI
VII/2
0
 
38
48
16
E027002
FARMACEVT – DELO 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VII/2
0
 
38
48
17
E027003
FARMACEVT I
VII/2
0
 
37
47
18
E027004
FARMACEVT II
VII/2
0
 
36
46
19
E027005
FARMACEVT III
VII/2
0
 
34
44
20
E027006
STROKOVNI SODELAVEC I – GALENSKI LABORATORIJ
VII/2
0
 
34
44
21
E027007
STROKOVNI SODELAVEC II – GALENSKI LABORATORIJ
VII/1
0
 
31
41
22
E028001
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST
VIII
0
 
45
55
23
E028002
FARMACEVT SPECIALIST – DELO S CITOSTATIKI
VIII
0
 
46
56
24
E028003
FARMACEVT SPECIALIST – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VIII
0
 
46
56
25
E028004
FARMACEVT SPECIALIST I
VIII
0
 
44
54
26
E028005
FARMACEVT SPECIALIST II
VIII
0
 
42
52
27
E029001
FARMACEVT SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
 
47
57
28
E027008
FARMACEVT ZAČETNIK
VII/2
0
 
31
41
29
E027009
FARMACEVT I S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
 
39
49
30
E027010
FARMACEVT II S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
 
38
48
31
E028006
FARMACEVT SPECIALIST II S SPECIALNIMI ZNANJI
VIII
0
 
44
54
 
(4)
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr. MIN
PR brez napr. MAKS
1
E027950
VODJA I
VII/2
0
 
44
49
2
E028951
VODJA I
VIII
0
 
45
50
3
E029952
VODJA I
IX
0
 
45
50
4
E027955
VODJA II
VII/2
0
 
40
45
5
E028956
VODJA II
VIII
0
 
41
46
6
E029957
VODJA II
IX
0
 
41
46
7
E027960
VODJA III
VII/1
0
 
36
41
8
E027961
VODJA III
VII/2
0
 
36
41
9
E028962
VODJA III
VIII
0
 
37
42
10
E027965
VODJA IV
VII/1
0
 
34
39
11
E027966
VODJA IV
VII/2
0
 
34
39
12
E026970
VODJA V
VI
0
 
32
37
13
E027971
VODJA V
VII/1
0
 
32
37
14
E025975
VODJA VI
V
0
 
27
32
15
E026976
VODJA VI
VI
0
 
27
32
16
E025980
VODJA VII
V
0
 
26
31
17
E025981
VODJA VIII
V
0
 
23
28
 
(6)
Delovna mesta plačne podskupine E3 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E3
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
 
19
29
2
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
 
16
26
3
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
 
17
27
4
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
 
18
28
5
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
 
27
37
6
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
26
36
7
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
 
26
36
9
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
 
24
34
10
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
 
22
32
11
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
NA TRIAŽI
V
0
 
23
33
12
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
23
33
13
E035009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V AMBULANTI
V
0
 
22
32
14
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI I
V
0
 
25
35
15
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI II
V
0
 
24
34
16
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
V
0
 
24
34
17
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
 
25
35
18
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
 
27
37
19
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
 
27
37
20
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V MAVČARNI
V
0
 
23
33
21
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
V
0
 
23
33
22
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V OPERACIJSKI SOBI
V
0
 
24
34
23
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
V
0
 
25
35
24
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
 
24
34
25
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
 
25
35
26
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
 
23
33
27
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
V
0
 
22
32
28
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
 
24
34
30
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
 
25
35
31
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
 
24
34
32
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
27
37
33
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
26
36
34
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
V
0
 
26
36
35
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER 
V DISPEČERSKEM CENTRU
V
0
 
26
36
36
E037001
DIPL. BABICA DISPANZERSKA DEJAVNOST
VII/1
0
 
31
41
37
E037002
DIPL. BABICA V INTENZIVNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
 
33
43
38
E037003
DIPL. BABICA V NEGOVALNI POPORODNI NEGI
VII/1
0
 
32
42
39
E037004
DIPL. BABICA V NEONATALNEM ODDELKU
VII/1
0
 
36
46
40
E037005
DIPL. BABICA V PERINATALNI AMBULANTI
VII/1
0
 
34
44
41
E037006
DIPL. BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III
VII/1
0
 
36
46
42
E037007
DIPL. BABICA V ŠOLI ZA STARŠE
VII/1
0
 
33
43
43
E037008
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
VII/1
0
 
36
46
44
E037009
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI
VII/1
0
 
34
44
45
E037010
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
0
 
34
44
46
E037011
DIPL. MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST
VII/1
0
 
31
41
47
E037012
DIPL. MEDICINSKA SESTRA PERFUZIONIST
VII/1
0
 
35
45
48
E037013
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
33
43
49
E037014
DIPL. MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
0
 
36
46
50
E037015
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V ANESTEZIJI
VII/1
0
 
34
44
51
E037016
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI I
VII/1
0
 
34
44
52
E037017
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V DIALIZI II
VII/1
0
 
33
43
53
E037018
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI NEGI
VII/1
0
 
33
43
54
E037019
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
VII/1
0
 
34
44
55
E037020
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V INTENZIVNI TERAPIJI III
VII/1
0
 
36
46
56
E037021
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V NEGOVALNI ENOTI
VII/1
0
 
32
42
57
E037022
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
VII/1
0
 
34
44
58
E037023
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
VII/1
0
 
32
42
59
E037024
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V PSIHIATRIJI
VII/1
0
 
34
44
60
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
0
 
33
43
61
E037026
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
VII/1
0
 
32
42
62
E037027
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V STERILIZACIJI
VII/1
0
 
32
42
63
E037028
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
VII/1
0
 
34
44
64
E037029
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V URGENTNI DEJAVNOSTI
VII/1
0
 
34
44
65
E037030
DIPL. BABICA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
33
43
66
E037031
DIPL. MEDICINSKA SESTRA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU SEVANJA
VII/1
0
 
36
46
67
E037032
DIPL. MEDICINSKA SESTRA 
V REŠEVALNEM VOZILU
VII/1
0
 
35
45
68
E037033
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
 
35
45
69
E037034
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
37
47
70
E037035
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
VII/2
0
 
35
45
71
E037036
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB
VII/2
0
 
35
45
72
E037037
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE RAZVOJA IN KAKOVOSTI
VII/2
0
 
35
45
73
E037038
PROFESOR ZDRAVSTVENE VZGOJE
VII/2
0
 
32
42
74
E037039
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
36
46
75
E037040
SVETOVALEC V ZDRAVSTVENI NEGI
VII/2
0
 
38
48
76
E037901
STROKOVNI VODJA I
VII/1
0
 
46
56
77
E037902
STROKOVNI VODJA II
VII/1
0
 
44
54
78
E037903
STROKOVNI VODJA III
VII/1
0
 
42
52
79
E037904
STROKOVNI VODJA IV
VII/1
0
 
41
51
80
E037905
STROKOVNI VODJA V
VII/1
0
 
40
50
81
E037906
STROKOVNI VODJA VI
VII/1
0
 
38
48
82
E037907
STROKOVNI VODJA VII
VII/1
0
 
36
46
83
E037908
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE I
VII/1
0
 
43
53
84
E037909
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
VII/1
0
 
41
51
85
E037910
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
VII/1
0
 
39
49
 
(11)
Delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta plačne podskupine E4
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E043001
LABORANT II
III
0
 
13
23
2
E043002
SPREMLJEVALEC BOLNIKOV
III
0
 
13
23
3
E043003
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II
III
0
 
14
24
4
E044001
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
 
18
28
5
E044002
FOTOLABORANT
IV
0
 
17
27
6
E044003
IZVAJALEC DDDD STORITEV
IV
0
 
17
27
7
E044004
LABORANT I
IV
0
 
17
27
8
E044005
OBDUKCIJSKI POMOČNIK II
IV
0
 
19
29
9
E044006
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I
IV
0
 
17
27
10
E044007
VOZNIK REŠEVALEC II
IV
0
 
18
28
11
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
 
23
33
12
E045002
EKOLOG I
V
0
 
23
33
13
E045003
EKOLOG II
V
0
 
22
32
14
E045004
LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO 
V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
V
0
 
27
37
15
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
0
 
24
34
16
E045006
LABORATORIJSKI TEHNIK II
V
0
 
23
33
17
E045007
LABORATORIJSKI TEHNIK III
V
0
 
22
32
18
E045008
OBDUKCIJSKI POMOČNIK I
V
0
 
25
35
19
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
0
 
24
34
20
E045010
ORTOPEDSKI TEHNIK II
V
0
 
23
33
21
E045011
ORTOPEDSKI TEHNIK III
V
0
 
22
32
22
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
0
 
24
34
23
E045013
SANITARNI TEHNIK II
V
0
 
23
33
24
E045014
SANITARNI TEHNIK III
V
0
 
22
32
25
E045015
VOZNIK REŠEVALEC I
V
0
 
24
34
26
E045016
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
V
0
 
22
32
27
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
0
 
24
34
28
E045018
ZOBOTEHNIK II
V
0
 
23
33
29
E045019
ZOBOTEHNIK III
V
0
 
22
32
30
E046001
DENTIST
VI
0
 
30
40
31
E046002
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE
VI
0
 
27
37
32
E046003
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VI
0
 
29
39
33
E046004
USTNI HIGIENIK
VI
0
 
27
37
34
E047001
ANALITIK LABORATORIJSKE MEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/2
0
 
38
48
35
E047002
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VII/2
0
 
37
47
36
E047003
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VII/2
0
 
35
45
37
E047004
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
VII/2
0
 
33
43
38
E047005
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU I
VII/2
0
 
38
48
39
E047006
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II
VII/2
0
 
35
45
40
E047007
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III
VII/1
0
 
34
44
41
E047008
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU I
VII/2
0
 
36
46
42
E047009
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II
VII/2
0
 
34
44
43
E047010
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU III
VII/1
0
 
33
43
44
E047011
DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
 
34
44
45
E047012
DELOVNI TERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
0
 
33
43
46
E047013
DELOVNI TERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)
VII/1
0
 
32
42
47
E047014
DELOVNI TERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
 
31
41
48
E047015
DELOVNI TERAPEVT 
S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
34
44
49
E047016
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
0
 
36
46
50
E047017
DELOVNI TERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
 
35
45
51
E047018
EKOLOG ANALITIK I
VII/2
0
 
34
44
52
E047019
EKOLOG ANALITIK II
VII/1
0
 
31
41
53
E047020
FIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
 
34
44
54
E047021
FIZIOTERAPEVT – INTENZIVNA TERAPIJA III
VII/1
0
 
35
45
55
E047022
FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
0
 
33
43
56
E047023
FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)
VII/1
0
 
32
42
57
E047024
FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
 
31
41
58
E047025
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
 
34
44
59
E047026
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
0
 
36
46
60
E047027
FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
 
35
45
61
E047028
HIGIENIK
VII/1
0
 
32
42
62
E047029
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
0
 
35
45
63
E047030
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/1
0
 
35
45
64
E047031
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I
VII/1
0
 
34
44
65
E047032
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II
VII/1
0
 
32
42
66
E047033
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III
VII/1
0
 
31
41
67
E047034
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI – INTERPRETATOR REZULTATOV
VII/1
0
 
34
44
68
E047035
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR
VII/1
0
 
33
43
69
E047036
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II
VII/1
0
 
31
41
70
E047037
LOGOPED II
VII/2
0
 
34
44
71
E047038
LOGOPED III
VII/2
0
 
32
42
72
E047039
MEDICINSKI EMBRIOLOG I
VII/2
0
 
37
47
73
E047040
MEDICINSKI EMBRIOLOG II
VII/2
0
 
35
45
74
E047041
MEDICINSKI EMBRIOLOG III
VII/2
0
 
33
43
75
E047042
MEDICINSKI FIZIK
VII/2
0
 
37
47
76
E047043
NACIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA III
VII/2
0
 
35
45
77
E047044
NACIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA IV
VII/1
0
 
32
42
78
E047045
PEDAGOG II
VII/2
0
 
34
44
79
E047046
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
 
35
45
80
E047047
PEDAGOG III
VII/2
0
 
32
42
81
E047048
PREHRANSKI SVETOVALEC I
VII/2
0
 
34
44
82
E047049
PREHRANSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
 
31
41
83
E047050
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
 
35
45
84
E047051
PSIHOLOG I
VII/2
0
 
34
44
85
E047052
PSIHOLOG II
VII/2
0
 
32
42
86
E047053
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
VII/1
0
 
37
47
87
E047054
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/1
0
 
36
46
88
E047055
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/1
0
 
34
44
89
E047056
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/1
0
 
33
43
90
E047057
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC
VII/1
0
 
37
47
91
E047058
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III
VII/2
0
 
36
46
92
E047059
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA III
VII/2
0
 
33
43
93
E047060
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA IV
VII/1
0
 
31
41
94
E047061
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG I
VII/2
0
 
34
44
95
E047062
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG II
VII/1
0
 
31
41
96
E047063
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/2
0
 
35
45
97
E047064
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/2
0
 
33
43
98
E047065
SANITARNI INŽENIR I
VII/1
0
 
33
43
99
E047066
SANITARNI INŽENIR II
VII/1
0
 
31
41
100
E047067
SOCIALNI DELAVEC – DELO 
Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
 
35
45
101
E047068
SOCIALNI DELAVEC II
VII/2
0
 
34
44
102
E047069
SOCIALNI DELAVEC III
VII/2
0
 
32
42
103
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
0
 
37
47
104
E047071
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE
VII/2
0
 
37
47
105
E047072
SPECIALNI PEDAGOG II
VII/2
0
 
35
45
106
E047073
SPECIALNI PEDAGOG III
VII/2
0
 
33
43
107
E047074
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI
VII/1
0
 
31
41
108
E047075
ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/1
0
 
32
42
109
E047076
ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/1
0
 
31
41
110
E047077
ZDRAVSTVENI SODELAVEC I
VII/2
0
 
32
42
111
E047078
ZDRAVSTVENI SODELAVEC II
VII/1
0
 
31
41
112
E048001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
0
 
42
52
113
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST 
– DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VIII
0
 
46
56
114
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST KONZULTANT
VIII
0
 
45
55
115
E048004
LOGOPED I
VIII
0
 
41
51
116
E048005
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
 
46
56
117
E048006
MEDICINSKI BIOKEMIK 
SPECIALIST II
VIII
0
 
45
55
118
E048007
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III
VIII
0
 
42
52
119
E048008
MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
 
46
56
120
E048009
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
 
46
56
121
E048010
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST II
VIII
0
 
45
55
122
E048011
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST III
VIII
0
 
42
52
123
E048012
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA II
VIII
0
 
45
55
124
E048013
PEDAGOG I
VIII
0
 
41
51
125
E048014
PEDAGOG I – DELO Z OSEBAMI 
S PSIHIČNO MOTNJO
VIII
0
 
44
54
126
E048015
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II
VIII
0
 
41
51
127
E048016
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA II
VIII
0
 
41
51
128
E048017
SAMOSTOJNI ANALITIK EKOLOG
VIII
0
 
41
51
129
E048018
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VIII
0
 
41
51
130
E048019
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II – IZOTOPNI LABORATORIJ
VIII
0
 
42
52
131
E048020
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V NACIONALNEM LABORATORIJU
VIII
0
 
44
54
132
E048021
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
VIII
0
 
42
52
133
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
0
 
41
51
134
E048023
SPECIALNI PEDAGOG I
VIII
0
 
41
51
135
E048024
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC I
VIII
0
 
43
53
136
E048025
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC II
VIII
0
 
41
51
137
E048026
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
VIII
0
 
42
52
138
E049001
EKSPERTNI ZDRAVSTVENI ANALITIK
IX
0
 
45
55
139
E049002
MEDICINSKI BIOKEMIK 
SPECIALIST I
IX
0
 
47
57
140
E049003
MEDICINSKI FIZIK KONZULTANT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IX
0
 
47
57
141
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I
IX
0
 
47
57
142
E049005
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I
IX
0
 
47
57
143
E049006
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I
IX
0
 
45
55
144
E049007
REGIONALNI PROMOTOR 
ZDRAVJA I
IX
0
 
44
54
145
E049008
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V LABORATORIJSKI MEDICINI I
IX
0
 
46
56
146
E049009
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V NACIONALNEM LABORATORIJU
IX
0
 
46
56
147
E049010
SAMOSTOJNI ANALITIK 
V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
IX
0
 
45
55
 
(12)
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr. MIN
PR brez napr. MAKS
1
E047950
VODJA I
VII/2
0
 
44
49
2
E048951
VODJA I
VIII
0
 
45
50
3
E049952
VODJA I
IX
0
 
45
50
4
E047955
VODJA II
VII/2
0
 
40
55
5
E048956
VODJA II
VIII
0
 
41
46
6
E049957
VODJA II
IX
0
 
41
46
7
E047960
VODJA III
VII/1
0
 
36
41
8
E047961
VODJA III
VII/2
0
 
36
41
9
E048962
VODJA III
VIII
0
 
37
42
10
E047965
VODJA IV
VII/1
0
 
34
39
11
E047966
VODJA IV
VII/2
0
 
34
39
12
E046970
VODJA V
VI
0
 
32
37
13
E047971
VODJA V
VII/1
0
 
32
37
14
E045975
VODJA VI
V
0
 
27
32
15
E046976
VODJA VI
VI
0
 
27
32
16
E045980
VODJA VII
V
0
 
26
31
17
E045981
VODJA VIII
V
0
 
23
28
 
«.
 

3. člen

(Določitev plačnih razredov plačne skupine F)

 
V Aneksu se v prvem, drugem, četrtem in petem odstavku 4. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
 
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
40
45
2
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
3
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
32
37
4
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
5
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
6
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
34
39
7
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
1
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE VIŠJI SVETOVALEC
40
45
8
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
2
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
9
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
3
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
32
37
10
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
1
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU VIŠJI SVETOVALEC
40
45
11
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
2
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
12
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
3
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
32
37
13
F017005
KOORDINATOR 
ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
1
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI VIŠJI SVETOVALEC
41
46
14
F017005
KOORDINATOR 
ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
2
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
15
F017005
KOORDINATOR 
ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
3
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
33
38
16
F017006
KOORDINATOR 
ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
1
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA VIŠJI SVETOVALEC
42
47
17
F017006
KOORDINATOR 
ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
2
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
18
F017006
KOORDINATOR 
ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
3
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
34
39
19
F017007
PSIHOLOG
VII/2
1
PSIHOLOG VIŠJI SVETOVALEC
40
45
20
F017007
PSIHOLOG
VII/2
2
PSIHOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
21
F017007
PSIHOLOG
VII/2
3
PSIHOLOG
32
37
22
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
41
46
23
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
24
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR
33
38
25
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
26
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
27
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
35
40
28
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
1
SOCIALNI DELAVEC VIŠJI SVETOVALEC
40
45
29
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
2
SOCIALNI DELAVEC SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
30
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
3
SOCIALNI DELAVEC
32
37
31
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA VIŠJI SVETOVALEC
41
46
32
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
33
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
33
38
34
F017012
STROKOVNI DELAVEC STORITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC STORITVE VIŠJI SVETOVALEC
40
45
35
F017012
STROKOVNI DELAVEC STORITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC STORITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
36
F017012
STROKOVNI DELAVEC STORITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC STORITVE
32
37
37
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
40
45
38
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
39
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
32
37
40
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA VIŠJI SVETOVALEC
40
45
41
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
42
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
32
37
43
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) VIŠJI SVETOVALEC
40
45
44
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
45
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
32
37
46
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE VIŠJI SVETOVALEC
40
45
47
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
48
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
32
37
49
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
1
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
49
54
50
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
45
50
51
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
3
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
42
47
52
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
48
53
53
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
44
49
54
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
41
46
55
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
44
49
56
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
57
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
37
42
58
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
48
53
59
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
44
49
60
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
41
46
61
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
44
49
62
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
63
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
37
42
64
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
1
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
65
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
2
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
66
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
3
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
34
39
67
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
VII/2
1
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA VIŠJI SVETOVALEC
42
47
68
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
VII/2
2
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
69
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
VII/2
3
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA
34
39
 
(2)
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F1 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Vodstvena delovna mesta plačne podskupine F1
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr. MIN
PR brez napr. MAKS
1
F017955
VODJA II
VII/2
0
 
40
45
2
F018956
VODJA II
VIII
0
 
41
46
3
F017960
VODJA III
VII/1
0
 
36
41
4
F017961
VODJA III
VII/2
0
 
36
41
5
F018962
VODJA III
VIII
0
 
37
42
6
F017965
VODJA IV
VII/1
0
 
34
39
7
F017966
VODJA IV
VII/2
0
 
34
39
8
F016970
VODJA V
VI
0
 
32
37
9
F017971
VODJA V
VII/1
0
 
32
37
10
F015975
VODJA VI
V
0
 
27
32
11
F016976
VODJA VI
VI
0
 
27
32
12
F015980
VODJA VII
V
0
 
26
31
13
F015981
VODJA VIII
V
0
 
23
28
 
(4)
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
 
Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2
 
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
F023001
OSKRBOVALKA
III
0
 
15
25
2
F023002
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
III
0
 
16
26
3
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
 
19
29
4
F024002
BOLNIČAR NEGOVALEC II
IV
0
 
18
28
5
F024003
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
 
18
28
6
F024004
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
IV
0
 
18
28
7
F024005
SOCIALNA OSKRBOVALKA II
IV
0
 
19
29
8
F024006
VARUHINJA II
IV
0
 
17
27
9
F024007
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
IV
0
 
17
27
10
F025001
ANIMATOR II
V
0
 
22
32
11
F025002
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
 
23
33
12
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
 
26
36
13
F025004
OPERATER INFORMATOR
V
0
 
20
30
14
F025005
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
V
0
 
22
32
15
F025006
SODELAVEC V PROGRAMIH
V
0
 
21
31
16
F025007
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
V
0
 
21
31
17
F025008
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
V
0
 
20
30
18
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
 
25
35
19
F025010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II
V
0
 
24
34
20
F025011
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
V
0
 
24
34
21
F025012
VARUHINJA I
V
0
 
22
32
22
F026001
ANIMATOR I
VI
0
 
26
36
23
F026002
ANIMATOR I
VI
1
ANIMATOR I SVETOVALEC
34
39
24
F026002
ANIMATOR I
VI
2
ANIMATOR I MENTOR
29
34
25
F026002
ANIMATOR I
VI
3
ANIMATOR I
26
31
26
F026003
GOSPODINJA – USKLAJEVALKA OSKRBE
VI
0
 
27
37
27
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II SVETOVALEC
33
38
28
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II MENTOR
28
33
29
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
25
30
30
F026005
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
0
 
25
35
31
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
39
44
32
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
34
39
33
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT
31
36
34
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
41
46
35
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
36
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
33
38
37
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
44
49
38
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
39
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
36
41
40
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
39
44
41
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
34
39
42
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT
31
36
43
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
41
46
44
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
45
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
33
38
46
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
44
49
47
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
48
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
36
41
49
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
1
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) VIŠJI SVETOVALEC
43
48
50
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
2
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
51
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
3
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
35
40
52
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
40
45
53
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
54
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
32
37
55
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
56
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
57
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
34
39
58
F027010
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
VII/1
1
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA VIŠJI SVETOVALEC
41
46
59
F027010
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
VII/1
2
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
60
F027010
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
VII/1
3
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA
33
38
61
F027011
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
62
F027011
MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1