Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1366/2016, stran 4638 DATUM OBJAVE: 6.5.2016

VELJAVNOST: od 21.5.2016 / UPORABA: od 21.5.2016

RS 32-1366/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 23.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/16

Časovnica

Na današnji dan, 23.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.5.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1366. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. aprila 2016.
 
Št. 003-02-3/2016-2
 
Ljubljana, dne 4. maja 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-I)

 

1. člen

 
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) se v prvem stavku prvega odstavka 8. člena za besedo »gotovini« črta besedilo: »oziroma z elektronskim denarjem«.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Na dokumentih, ki se izdajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen namen se izdajajo in po kateri določbi tega zakona so oproščeni plačila takse, razen če oblika dokumenta tega ne dopušča.«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Če ob nastanku taksne obveznosti taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od taksnega zavezanca vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje taksnemu zavezancu plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga. Plačilni nalog mora vsebovati osebno ime, enotno matično številko občana ali davčno številko in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino takse in pravno podlago za njeno odmero, številko računa za nakazilo, referenco, pouk o pravnem sredstvu ter opozorilo o posledicah, če takse v roku ne plača.«.
 
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Zoper sklep o ugovoru je dovoljena pritožba, ki ne zadrži izvršitve sklepa. O pritožbi odloči organ, ki je pristojen za odločanje o pritožbah zoper akt, za katerega je določena taksa.«.
 
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Od taks, ki jih taksni zavezanec ni plačal v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga, se plačajo zamudne obresti, kot so opredeljene z zakonom, ki ureja davčni postopek. Od zamudnih obresti, ki jih taksni zavezanec ni plačal, se zamudne obresti ne zaračunavajo.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window