Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3350/2008, stran 10878 DATUM OBJAVE: 25.7.2008

VELJAVNOST: od 26.7.2008 / UPORABA: od 1.1.2008

RS 76-3350/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.4.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 76/08

Časovnica

Na današnji dan, 17.4.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3350. Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2008.
 
Št. 003-02-7/2008-10
 
Ljubljana, dne 23. julija 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2B)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06 in 56/08) se za 55. členom doda nov 55.a člen, ki se glasi:
 

"55.a člen

(olajšava za investiranje)

 
(1)
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20.000 eurov in največ v višini davčne osnove. Znižanje davčne osnove po tem odstavku znaša lahko največ 10.000 eurov v davčnem obdobju vlaganja in 10.000 eurov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja.
 
(2)
Za opremo iz prejšnjega odstavka tega člena se ne štejejo:
 
1. pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške opreme, in
 
2. motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.
 
(3)
Za neopredmetena dolgoročna sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo dobro ime in usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva.
 
(4)
V primeru finančnega najema lahko znižanje davčne osnove v skladu s tem členom uveljavlja zavezanec, ki opremo pridobi na podlagi finančnega najema.
 
(5)
Znižanje davčne osnove po prvem odstavku tega člena lahko uveljavlja zavezanec, ki ima nepretrgoma v vsem davčnem obdobju vlaganja zaposlena najmanj dva delavca za polni delovni čas.
 
(6)
Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati 10.000 eurov v posameznem davčnem obdobju skupaj z zmanjšanjem za takšna vlaganja v tekočem davčnem obdobju in največ v višini davčne osnove.
 
(7)
Če zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil davčno olajšavo po tem členu, prej kot v treh letih po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu s tem zakonu, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva.
 
(8)
Za odtujitev po sedmem odstavku tega člena se šteje tudi prenehanje zavezanca, pri prenehanju s stečajem oziroma likvidacijo pa začetek stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. Za odtujitev sredstva se ne štejejo prenos premoženja, zamenjava kapitalskih deležev ter združitve in delitve v skladu z 38. do 54. členom tega zakona. Upoštevajo pa se olajšave in pogoji, ki bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa premoženja, zamenjave kapitalskih deležev in združitve in delitve.
 
(9)
V primeru finančnega najema se določba sedmega odstavka tega člena uporablja tudi, če najemodajalec izgubi pravico uporabe opreme.
 
(10)
Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije po tem členu v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev.".
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

2. člen

 
Ne glede na določbe drugega odstavka 55.a člena zakona lahko zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, v skladu s 55.a členom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window