Navigacija

Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-2474/2021, stran 7075 DATUM OBJAVE: 16.7.2021

VELJAVNOST: od 17.7.2021 / UPORABA: od 17.7.2021

RS 115-2474/2021

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 31.12.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 115/21, 161/22

Časovnica

Na današnji dan, 2.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2474. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

 
 
Na podlagi 3. točke 155. člena, petega odstavka 170. člena in 228. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), drugega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) s spremembami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/61/EU) s spremembami, izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep podrobneje določa vsebino obvestil in poročil, o katerih banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banke) poročajo Banki Slovenije, ter roke, obliko in način poročanja, in sicer v zvezi z:
 
(a)
izpolnjevanjem zahtev na podlagi ZBan-3;
 
(b)
izpolnjevanjem zahtev na podlagi Uredbe 575/2013/EU in Delegirane uredbe 2015/61/EU ter
 
(c)
izpolnjevanjem ostalih zahtev, ki izhajajo neposredno iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-3.
 
(2)
Določbe tega sklepa se uporabljajo za vse banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z ZBan-3, razen določb od 18. do 21. člena tega sklepa, ki se uporabljajo samo za banke, ki niso razvrščene kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU), ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014, str. 1).
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek se posamezne določbe tega sklepa uporabljajo tudi za finančne holdinge in mešane finančne holdinge, ki so pridobili odobritev ali izvzetje iz odobritve v skladu z ZBan-3.
 
(4)
Določbe iz 2. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja in obveščanja na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v 2. poglavju II. naslova 1. dela Uredbe 575/2013/EU. Določbe iz 3. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz II. naslova 1. dela Uredbe 575/2013/EU, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja na posamični podlagi. Določbe iz 4. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-3.
 
(5)
Kadar iz določb ZBan-3 ali Uredbe 575/2013/EU oziroma Delegirane uredbe 2015/61/EU v povezavi s tem sklepom in ob upoštevanju izjeme po drugem odstavku tega člena izhaja obveščanje in poročanje Evropski centralni banki kot pristojnemu organu, ki je pristojen za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad bankami v skladu z Uredbo 1024/2013/EU, se obvestila in poročila po tem sklepu vedno pošljejo tudi Banki Slovenije.
 
(6)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitve pojmov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-3 oziroma Uredbe 575/2013/EU ter Delegirane uredbe 2015/61/EU in predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
 
(2)
Za namen 17. člena tega sklepa »posredna izpostavljenost« pomeni vsako izpostavljenost banke do posamezne stranke, ki nastane iz naslova prejetih kreditnih zavarovanj za neposredno izpostavljenost banke do druge stranke, ki je osnovni dolžnik banke, in ki bi lahko postala neposredna izpostavljenost banke do zadevne stranke, če bi prišlo do neplačila osnovnega dolžnika. Gre za izpostavljenost banke do dajalcev jamstva ali izdajateljev premoženja, ki se uporablja kot zavarovanje terjatev banke, in druge podobne izpostavljenosti. Upoštevajo se tako zavarovanja za postavke sredstev (finančna sredstva) kot tudi zavarovanja za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, in sicer ne glede na to, ali izpolnjujejo minimalne zahteve glede primernosti v skladu z Uredbo 575/2013/EU.
 

2. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ ZBan-3

 

2.1. Poročanje o kvalificiranih imetnikih in pomembnih okoliščinah po 228. členu ZBan-3

 

3. člen

(podatki, ki se vpisujejo v sodni register)

 
(1)
Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, banka predloži Banki Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
 
(2)
Določbe iz tega člena se smiselno uporabljajo tudi za finančne holdinge ali mešane finančne holdinge, ki so pridobili odobritev ali izvzetje iz odobritve v skladu z ZBan-3.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window