Navigacija

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-691/2011, stran 2072 DATUM OBJAVE: 11.3.2011

VELJAVNOST: od 26.3.2011 / UPORABA: od 26.3.2011

RS 17-691/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 22.3.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/11, 29/23

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.3.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

691. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1)

 
Razglašam Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. marca 2011.
 
Št. 003-02-3/2011-4
 
Ljubljana, dne 9. marca 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O TEHNIČNIH ZAHTEVAH ZA PROIZVODE
IN O UGOTAVLJANJU SKLADNOSTI (ZTZPUS-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon ureja pogoje dajanja proizvodov na trg, dostopnosti na trgu in varne uporabe, tehnične zahteve za proizvode, postopke ugotavljanja skladnosti, zahteve in postopek določitve organov, ki sodelujejo v postopkih ugotavljanja skladnosti (v nadaljnjem besedilu: organi za ugotavljanje skladnosti), in listine, ki morajo biti priložene ob dostopnosti na trgu oziroma ob začetku uporabe.
 
(2)
S tem zakonom se določajo pristojni inšpekcijski organi in kazenske določbe za izvajanje:
 
1.
Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
 
2.
Uredbe (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 (UL L št. 91 z dne 29. 3. 2019, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/515/EU); in
 
3.
Uredbe (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES) št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 297 z dne 17. 11. 2022, str. 86), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/1020/EU).
 

2. člen

(izjeme glede uporabe tega zakona)

 
(1)
Ta zakon se ne uporablja za proizvode, ki so urejeni s posebnimi zakoni.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek, se določbe 9. do 14. člena tega zakona uporabljajo za proizvode, ki so urejeni s posebnim zakonom, če posebni zakon ne ureja drugače zahtev za organe za ugotavljanje skladnosti in postopkov za njihovo določitev, preklic in priglasitev.
 

3. člen

(pogoji za dajanje proizvodov na trg, v uporabo ali njihovo dostopnost na trgu)

 
Proizvodi so lahko dani na trg ali dostopni na trgu ali dani v uporabo le, če so skladni s tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku, če so označeni s predpisanimi oznakami o skladnosti in če izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window