Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3294/2011, stran 10051 DATUM OBJAVE: 5.10.2011

RS 78-3294/2011

 
 

3294. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki ga je sprejel Držav­ni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
 
Št. 003-02-8/2011-16
 
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1E)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo in 18/11) se v četrtem odstavku 4. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem od­stavku 74.c člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 74.e člena, prvem in drugem odstavku 74.f člena, prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 74.h člena, četrtem odstavku 78. člena ter v tretji točki prvega odstavka 141. člena besedilo »pristojni davčni urad« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »davčni organ« v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 39. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.«
 
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odsta­vek, ki se glasita:
 
»(4)
Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zaveza­nec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.
 
(5)
Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev, v zvezi s katero je uveljavil popravek davčne osnove v skladu s prejšnjim odstavkom, mora od prejetega zneska, ki presega znesek ne­popravljenega obračunanega DDV iz prejšnjega odstavka tega člena, obračunati DDV.«.
 
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo novi šesti do osmi odstavek.
 

3. člen

 
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uvelja­vljajo oprostitev plačila DDV na podlagi predhodne priglasitve, ki jo predložijo davčnemu organu v elektronski obliki.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window