Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 82-3035/2013, stran 9188 DATUM OBJAVE: 8.10.2013

VELJAVNOST: od 9.10.2013 / UPORABA: od 9.10.2013

RS 82-3035/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 82/13

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.10.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3035. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.
 
Št. 003-02-8/2013-4
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1H)

 

1. člen

 
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 44/13 - odločba US) se 10.a člen spremeni tako, da se glasi:
 

»10.a člen

(omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve statusa družbenika)

 
(1)
Ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba:
 
1.
ki je bila v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodar­stvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
 
2.
ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
 
3.
ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki ude­ležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.
 
(2)
Registrski organi, določeni s tem zakonom, in notarji po uradni dolžnosti z zahtevo v elektronski obliki v kazenski evidenci preverijo, ali za vpis v sodni register ali v Poslovni regi­ster Slovenije obstaja omejitev iz 1. točke prejšnjega odstavka.
 
(3)
Omejitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena pre­neha po petih letih od pravnomočne sodbe oziroma v kolikor se obsodba iz kazenske evidence izbriše pred petimi leti, omejitev iz 1. točke prvega odstavka tega člena preneha z izbrisom iz kazenske evidence.
 
(4)
Omejitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka se samo­dejno preverja v informacijskem sistemu e-VEM, ki ga ureja zakon, ki ureja sodni register, z neposredno elektronsko izme­njavo podatkov med Poslovnim registrom Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije in informacijskim sistemom e-VEM pred oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije. Za preverjanje iz prejšnjega stavka se ne uporablja določba drugega odstavka 50. člena Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 49/09) glede omejitev dostopa do podatkov o ustanoviteljih ali družbenikih.
 
(5)
V primeru, da so podani razlogi za omejitev iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena, informacijski sistem e-VEM onemogoči oddajo vloge za vpis v sodni register ali Poslovni register Slovenije. Točka VEM ali notar stranko obvesti o obstoju in vrsti omejitve ter jo napoti na pristojni davčni urad, razen če oseba iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena predloži potrdilo iz sedmega odstavka tega člena.
 
(6)
Klirinško depotna družba in AJPES si za namen izva­janja 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena dnevno izme­njujeta podatke Poslovnega registra Slovenije in centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.
 
(7)
Omejitvi iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega čle­na prenehata, ko davčni organ za osebo iz prvega odstavka tega člena, ki je bila objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov, izda potrdilo o tem, da ta oseba ali kapitalska družba, v kateri je ta oseba neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v njenem kapitalu, nima evidentiranih zapadlih neplačanih davčnih obveznosti in da ima izpolnjene vse obveznosti v zvezi s predložitvijo ob­računa davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače. Potrdilo iz prejšnjega stavka ob vpisu v sodni register ali Poslovni register Slovenije ne sme biti starejše od dneva objave zadnjega seznama iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena. Ne glede na prejšnji stavek potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni.
 

2. člen

 
10.b člen se črta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window