Navigacija

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 105-4000/2012, stran 11394 DATUM OBJAVE: 27.12.2012

VELJAVNOST: od 28.12.2012 do 30.12.2022 / UPORABA: od 28.12.2012 do 30.12.2022

RS 105-4000/2012

Verzija 13 / 14

Čistopis se uporablja od 28.11.2020 do 30.12.2022. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 - ZS-K, 23/14 - ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 - ORZUKSB33, 27/17 - ORZUKSB33, 174/20 - ZIPRS2122

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.11.2020
    DO 30.12.2022
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

4000. Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB)

 
Razglašam Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. oktobra 2012.
 
Št. 003-02-7/2012-13
 
Ljubljana, dne 23. decembra 2012
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UKREPIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREPITEV STABILNOSTI BANK (ZUKSB)

 

I. TEMELJNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet zakona)

 
Ta zakon ureja Družbo za upravljanje terjatev bank (v nadaljnjem besedilu: DUTB) in Sklad za stabilnost bank (v nadaljnjem besedilu: SSB) ter ukrepe za krepitev stabilnosti bank v Republiki Sloveniji.
 

2. člen

(ukrepi za krepitev stabilnosti bank)

 
(1)
Ukrepi za krepitev stabilnosti bank po tem zakonu so namenjeni krepitvi stabilnosti finančnega sistema v Republiki Sloveniji, izvajajo pa se lahko v bankah in hranilnicah, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo, in ki imajo sedež v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: banke).
 
(2)
Ukrepi, namenjeni doseganju krepitve stabilnosti bank, so naslednji:
 
1.
odkup oziroma odplačni prevzem premoženja banke;
 
2.
poroštva države za krepitev stabilnosti bank, in sicer:
 
-
za prevzete obveznosti DUTB;
 
-
za obveznosti namenske družbe, ki so jo ustanovile banke ali DUTB skupaj z bankami zaradi prevzemanja tveganj (v nadaljnjem besedilu: namenska družba);
 
-
za obveznosti bank iz naslova zadolževanja pri Banki Slovenije iz naslova ukrepov za zagotavljanje potrebne likvidnosti bank v skrajni sili;
 
3.
povečanje osnovnega kapitala bank ter vplačila drugih kapitalskih instrumentov, ki jih izda banka in se v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upoštevajo pri izračunu temeljnega kapitala banke.
 

II. DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK IN SKLAD ZA STABILNOST BANK

 

3. člen

(cilji zakona in načela poslovanja DUTB)

 
(1)
Cilji zakona so:
 
-
z ukrepi za krepitev stabilnosti bank zagotoviti stabilnost bank in finančnega sistema;
 
-
omogočiti, kadar je to smotrno, učinkovito prestrukturiranje podjetij, katerih družbenik ali upnik je zaradi izvedbe ukrepov za krepitev stabilnosti bank postala DUTB;
 
-
olajšati prepoznavanje nepravilnosti, ki so vodile do kreditov in naložb, ki so bile kot tvegane postavke prenesene na DUTB, in
 
-
izvedba ukrepov za krepitev stabilnosti bank tako, da se zagotovi gospodarna uporaba sredstev proračuna in njihova povrnitev.
 
(2)
DUTB posluje pregledno, gospodarno, učinkovito in uspešno. DUTB zagotavlja preglednost svojega poslovanja tako, da vse postopke odločanja o sklepanju pravnih poslov dokumentira tako, da je mogoča njihova rekonstrukcija. DUTB posluje gospodarno, če so bili viri, ki jih je DUTB uporabila za opravljanje svoje dejavnosti, pridobljeni v ustrezni količini, kakovosti, ob pravem času in po najboljši ceni. DUTB posluje učinkovito, če je bilo doseženo kar najboljše razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki. DUTB posluje uspešno, če je dosegla vnaprej postavljene cilje.
 
(3)
Merila za ugotavljanje gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti se podrobneje opredelijo v smernicah, ki jih Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme na podlagi petnajstega odstavka 11. člena tega zakona.
 
(4)
Kadar ta zakon določa dolžnost posvetovanja oziroma pridobitve predhodnega mnenja Banke Slovenije, mora ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) izvesti postopek posvetovanja ali pridobivanja mnenja Banke Slovenije na način, da ministrstvo obrazloži vsako odstopanje od stališča ali podanega mnenja Banke Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window