Navigacija

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2229/2014, stran 5813 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 22.7.2014 / UPORABA: od 22.7.2014

RS 51-2229/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 51/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.7.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2229. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 s spremembami), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 37. seji dne 19. 6. 2014 sprejel
 

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Šempeter - Vrtojba

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa območja javnega vodovoda, pogoje in način oskrbe s pitno vodo, zahteve, ki morajo biti izpolnjene, standarde opremljenosti ter vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pogoje za lastno oskrbo s pitno vodo na celotnem območju Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: občina).
 
(2)
Lastna oskrba s pitno vodo in samooskrba objektov se na območju Občine Šempeter - Vrtojba izvaja na poseljenih območjih, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe pod pogoji, kot jih določata uredba, ki ureja oskrbo s pitno vodo in ta odlok.
 

2. člen

(pojmi)

 
(1)
Vsi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo pomen, kot je določeno v zakonih, podzakonskih predpisih ali Tehničnem pravilniku iz 11. člena tega odloka, s katerimi se ureja javna služba in vprašanja zdravstvene ustreznosti pitne vode (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik), če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.
 
(2)
Za potrebe izvajanja tega odloka imajo s tem odlokom opredeljeni pojmi naslednji pomen:
 
1.
pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo;
 
2.
sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda, kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so del vodovoda;
 
3.
javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim vodovodom;
 
4.
upravljavec javnega vodovoda (v nadaljevanju: upravljavec) je pravna oseba, ki jo v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali izbere za izvajalca javne službe;
 
5.
upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno pogodbo o njegovem upravljanju;
 
6.
uporabnik javne službe (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je lastnik stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni vodovod in se zanj zagotavlja javna služba;
 
7.
priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: priključek na javni vodovod) je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema; priključek na javni vodovod je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in ne sodi med objekte in opremo javne infrastrukture; priključni sklop na javni vodovod, odjemno mesto in obračunski vodomer so sestavni del priključka na javni vodovod; meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika je ventil za obračunskim vodomerom;
 
8.
odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne napeljave z obračunskim vodomerom; odjemno mesto je tudi mesto, kjer se izvaja odvzem vode iz javnega vodovoda za oskrbo stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne službe, za oskrbno s pitno vodo za pranje in namakanje javnih površin, za oskrbo zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo ter za oskrbo s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi;
 
9.
interno vodovodno omrežje zajema cevovod, opremo in naprave, ki so vgrajene za odjemnim mestom oziroma ventilom za obračunskim vodomerom;
 
10.
obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odjemnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne službe ter se praviloma nahaja v zunanjem talnem jašku;
 
11.
interni vodomer je naprava, ki je nameščena za obračunskim vodomerom in uporabnikom služi za interno porazdelitev stroškov pitne vode;
 
12.
omrežnina je del cene, ki vključuje stroške javne infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo;
 
13.
vodarina je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo;
 
14.
pogodba o dobavi pitne vode je pogodba, s katero so določena medsebojna razmerja med uporabnikom in upravljavcem vodovoda;
 
15.
zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in namenjen lastni oskrbi s pitno vodo;
 
16.
lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne službe ne zagotavlja in se odvzem vode iz podzemnih ali površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo vode;
 
17.
zunanje hidrantno omrežje za gašenje požarov je zunanje hidrantno omrežje v skladu s predpisom, ki ureja tehnične normative za hidrantno omrežje za gašenje požarov; hidranti na javnem vodovodu, ki so namenjeni izključno obratovanju vodovoda, niso del zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov;
 
18.
posebne storitve upravljavca javnega vodovoda so storitve, ki jih upravljavec opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti in niso obvezne storitve javne službe;
 
19.
varovalni pas javnega vodovoda znaša 3 m, merjeno od osi voda.
 

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

 

3. člen

(upravljavec javnega vodovoda)

 
(1)
Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, št. 300-02-4/99 z dne 21. 10. 1999 je upravljavec javnega vodovoda – izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.. Sklep velja do preklica.
 
(2)
Upravljavec javnega vodovoda mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varno oskrbo s pitno vodo ter upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise s področja oskrbe s pitno vodo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window