Navigacija

Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-669/2017, stran 1910 DATUM OBJAVE: 24.3.2017

VELJAVNOST: od 25.3.2017 / UPORABA: od 25.3.2017

RS 14-669/2017

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 22.7.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19, 41/21, 140/21, 49/22, 79/23

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.7.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

669. Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

 
 
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06 in 76/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba ureja izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, iz operativnega programa, ki ureja izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP ESPR 2014–2020). OP ESPR 2014–2020 je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter na spletni strani ribiškega sklada (http://www.ribiski-sklad.si/).
 
(2)
Ta uredba za ukrepe iz prejšnjega odstavka določa pristojne organe, predmet podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti upravičenca, finančne določbe, splošne in skupne določbe za izvajanje:
 
1.
Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
 
2.
Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2064 z dne 25. avgusta 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo izjeme de minimis za obveznost iztovarjanja za nekatere vrste pridnenega ribolova v Jadranskem morju ter jugovzhodnem Sredozemskem morju (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1380/2013/EU);
 
3.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L št. 69 z dne 8. 3. 2014, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/439 z dne 3. marca 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 glede vključitve novega tematskega cilja v nomenklaturo ukrepov za ESRR, ESS in v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ (UL L št. 85 z dne 12. 3. 2021, str. 149), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 215/2014/EU);
 
4.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 138 z dne 13. 5. 2014, str. 5), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/886 z dne 12. februarja 2019 o spremembi in popravku Delegirane uredbe (EU) št. 480/2014 glede določb o finančnih instrumentih, možnostih poenostavljenega obračunavanja stroškov, revizijski sledi, obsegu in vsebini revizij operacij in metodologiji za izbor vzorca operacij ter glede Priloge III (UL L št. 142 z dne 29. 5. 2019, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 480/2014/EU);
 
5.
Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149 z dne 20. 5. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1278 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 508/2014 v zvezi s posebnimi ukrepi za ublažitev posledic vojne agresije Rusije proti Ukrajini za ribolovne dejavnosti in omilitev učinkov motenj na trgu, ki jih je povzročila navedena vojna agresija na dobavno verigo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (UL L št. 195 z dne 22. 7. 2022, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 508/2014/EU);
 
6.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 763/2014 z dne 11. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede tehničnih značilnosti ukrepov informiranja in obveščanja ter navodil za oblikovanje simbola Unije (UL L št. 209 z dne 16. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 763/2014/EU);
 
7.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1014/2014 z dne 22. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in sestavo skupnega sistema spremljanja in vrednotenja za operacije, financirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 283 z dne 27. 9. 2014, str. 11), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 260 z dne 7. 10. 2015, str. 31), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1014/2014/EU);
 
8.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1232/2014 z dne 18. novembra 2014 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 zaradi prilagoditve sklicev Uredbi (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter o popravku Izvedbene uredbe (EU) št. 215/2014 (UL L št. 332 z dne 19. 11. 2014, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1232/2014/EU);
 
9.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1242/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi s predložitvijo ustreznih kumulativnih podatkov o operacijah (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 11), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1242/2014/EU);
 
10.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov (UL L št. 334 z dne 21. 11. 2014, str. 39), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1027 z dne 14. julija 2020 o spremembi izvedbenih uredb (EU) št. 771/2014, (EU) št. 1242/2014 in (EU) št. 1243/2014 v zvezi z izvajanjem in spremljanjem posebnih ukrepov za ublažitev posledic izbruha COVID-19 v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 227 z dne 16. 7. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1243/2014/EU);
 
11.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L št. 51 z dne 24. 2. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2252 z dne 30. septembra 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/288 glede obdobja nedopustnosti vlog za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 312 z dne 5. 12. 2015, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 288/2015/EU);
 
12.
Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 2015/531 z dne 24. novembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo stroškov, upravičenih do podpore iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ublažitev podnebnih sprememb ter izboljšanje energetske učinkovitosti ribiških plovil (UL L št. 86 z dne 31. 3. 2015, str. 1);
 
13.
Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1970/2015/EU) in
 
14.
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/1974 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim skladom in Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 20; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2015/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
OP ESPR 2014–2020 je programski dokument Republike Slovenije, ki ga je potrdila Evropska komisija in določa ukrepe prednostnih nalog Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) v Republiki Sloveniji na področju razvoja ribiškega sektorja;
 
2.
ribiški sektor sestavljajo gospodarske dejavnosti, ki vključujejo dejavnosti pridobivanja, predelave in trženja proizvodov morskega gospodarskega ribolova in akvakulture;
 
3.
upravičenec je tisti subjekt, ki so mu odobrena sredstva po tej uredbi;
 
4.
prednostne naloge so prednostne naloge Unije iz 6. člena Uredbe 508/2014/EU;
 
5.
ukrep je sklop operacij iz (13) točke drugega odstavka 3. člena Uredbe 508/2014/EU;
 
6.
operacija je projekt, ki ga izbere organ upravljanja v okviru posameznega ukrepa v skladu z (9) točko 2. člena Uredbe 1303/2013/EU;
 
7.
akvakultura je gojenje vodnih organizmov: rib, mehkužcev, rakov, vodnih rastlin, kakor tudi krokodilov, aligatorjev, želv in dvoživk. Gojenje vključuje metode in postopke, ki so namenjeni povečanju proizvodnje vodnih organizmov, ki prekoračujejo naravne zmogljivosti okolja;
 
8.
obrat akvakulture je vodna površina, namenjena gojenju vodnih organizmov, ki je z mrežami ali drugimi napravami ločena od preostalega vodnega okolja, ali določena in označena vodna površina z napravami za gojitev vodnih organizmov, v katerih se z uporabo različnih metod in ukrepov poveča prirast vodnih organizmov. V ta sklop sodijo tudi drugi objekti ali naprave, s katerimi se zagotavlja proizvodnja vodnih organizmov;
 
9.
objekt akvakulture je objekt, namenjen gojenju vodnih organizmov, zgrajen v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov;
 
10.
klasična akvakultura je gojenje vodnih organizmov, prvenstveno z rabo vode iz naravnih vodnih virov;
 
11.
toplovodna akvakultura je gojenje vodnih organizmov, ki potrebujejo za svoj razvoj temperaturo vode nad dvajset stopinj;
 
12.
hladnovodna akvakultura je gojenje vodnih organizmov, ki potrebujejo za svoj razvoj temperaturo vode pod dvajset stopinj;
 
13.
marikultura je gojenje morskih vodnih organizmov;
 
14.
zaprti sistem akvakulture je trajnostna oblika akvakulture s kroženjem vode, pri kateri se najmanj 70 odstotkov vode prečisti in vrača nazaj v sistem. Zaprti sistem akvakulture vsebuje biofilter, v katerem se za ribe strupen amonijak s pomočjo bakterij pretvori preko nitritov v nitrate;
 
15.
akvaponika je oblika zaprtega sistema kroženja vode, ki se združuje v medsebojno odvisen sistem gojenja vrtnin in vodnih organizmov;
 
16.
nove vrste vodnih organizmov so vrste, katerih proizvodnja v Republiki Sloveniji ne obstaja ali je nizka, in za katere so na podlagi neodvisnega tržnega poročila dokazani dobri in trajnostni tržni obeti za proizvod iz te vrste;
 
17.
podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko;
 
18.
zavetje je manjši pokrit prostor na območju ribiškega pristanišča, ki se uporablja za delo ribičev ali pristojne službe, kot sta veterinarski ali inšpekcijski nadzor nad ribištvom;
 
19.
ribiški proizvodi pomenijo vodne organizme, ki so pridobljeni s kakršno koli ribolovno dejavnostjo ali v okviru akvakulture, ali proizvode, ki izvirajo iz njih;
 
20.
mali priobalni ribolov pomeni ribolov z ribiškimi plovili, katerih skupna dolžina ne presega 12 metrov in ki ne uporabljajo vlečnega ribolovnega orodja iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. februarja 2017 o registru ribiške flote (UL L št. 34 z dne 9. 2. 2017, str. 9);
 
21.
inovacija je izvedba novega ali bistveno izboljšanega proizvoda (blaga ali storitve) ali postopka, nove metode trženja ali nove organizacijske metode pri poslovnih praksah, organizaciji delovnih mest ali zunanjih odnosih. Minimalna zahteva za inovacijo je, da proizvod, postopek, metoda trženja ali organizacijska metoda pomeni novost ali bistveno izboljšavo z vidika subjekta;
 
22.
ureditev objekta je gradnja v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov in investicijsko vzdrževanje objekta;
 
23.
zahtevek za povračilo sredstev je vloga, ki jo predloži upravičenec za povračilo sredstev za izvedbo dela operacije ali celotne operacije, sofinancirane iz ukrepa OP ESPR 2014–2020;
 
24.
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: MSP) so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz Priloge I Priporočila Komisije št. 361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi definicij za mikro, mala in srednje velika podjetja (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36);
 
25.
priznana vrednost operacije je tista vrednost, od katere se izračuna delež javnih sredstev;
 
26.
1,00 ekvivalenta polnega delovnega časa (v nadaljnjem besedilu: EPDČ) pri pravnih osebah in samostojnem podjetniku posamezniku je ena oseba v delovnem razmerju za polni delovni čas oziroma oseba, ki je nosilec dejavnosti;
 
27.
0,5 EPDČ pri nosilcih dopolnilne dejavnosti na kmetiji je oseba, ki je pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovana iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti;
 
28.
»višja sila« in »izjemne okoliščine« za namen te uredbe pomenijo zlasti:
 
-
hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene gospodarsko dejavnost upravičenca,
 
-
uničenje objektov za izvajanje gospodarske dejavnosti zaradi nesreče ali kraje,
 
-
pogin vodnih organizmov, ki prizadene del ali vse vodne organizme upravičenca;
 
-
aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa SARS-CoV-2, za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic, ki vplivajo na poslovanje upravičenca;
 
29.
koledarsko leto je obdobje od 1. januarja do 31. decembra;
 
30.
prva prodaja se nanaša na prvi vstop proizvodov s področja ribištva in akvakulture na trg. Pri predelovalcih se upoštevata vrednost in obseg tistih proizvodov, ki so na voljo na trgu po predelavi. Prva prodaja vključuje vse korake v vrednostni verigi, ki prinašajo dodano vrednost proizvodom po prvi prodaji, kot je na primer trženje za prodajalce na debelo in za stranke, ter se uporablja ne glede na to, od kod je predelovalec prejel surovine (vključno z uvozom);
 
31.
končana operacija pomeni operacijo, ki je bila fizično zaključena ali popolnoma izvedena, za katero so upravičenci izvršili vsa zadevna izplačila, njim pa je bil izplačan ustrezen javni prispevek;
 
32.
primerljive ponudbe so tiste ponudbe, za katere je upravičenec ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da bo lahko izbrana;
 
33.
jadransko-jonska značka je oznaka, ki jo lahko pridobi predlog projekta, če je v postopku ocenjevanja s strani članov pristojne tematske usmerjevalne skupine Jadransko-Jonske makroregionalne strategije ocenjen kot projekt z dodano vrednostjo za Jadransko-Jonsko makroregijo;
 
34.
študija izvedljivosti je dokument, iz katerega je razvidno, ali je neka operacija izvedljiva glede na tržne in finančne razmere, in vlagatelju pomaga pri odločitvi za naložbo. Študija izvedljivosti je sestavljena iz analize trga, tehnološko-tehnične analize, analize lokacije, organizacijske analize ter analize gospodarskih in finančnih kazalnikov;
 
35.
konvencionalna akvakultura je specializirana in intenzivna akvakultura, pri kateri se lahko uporabljajo vse dovoljene metode in sredstva za doseganje večje proizvodnje;
 
36.
novo nastala družba je družba, ki ni povezana družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. K vlogi na javni razpis novo nastala družba priloži bonitetno oceno, če jo je že pridobila.
 

3. člen

(pristojni organi in odbor)

 
(1)
Organ upravljanja OP ESPR 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OU) iz prvega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP). OU opravlja naloge iz 125. člena Uredbe 1303/2013/EU in 97. člena Uredbe 508/2014/EU.
 
(2)
Posredniški organ OU je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP). Posredniški organ opravlja naloge v zvezi z izborom operacij, preverjanjem zahtevkov za povračilo sredstev s strani upravičenca, beleženjem podatkov o operacijah in spremljanjem njihovega izvajanja ter izvajanjem izplačil upravičencem. Posredniškemu organu so naloge prenese v skladu s šestim odstavkom 123. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 
(3)
Organ za potrjevanje iz drugega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je ARSKTRP. Organ za potrjevanje opravlja naloge iz 126. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 
(4)
Revizijski organ iz četrtega odstavka 123. člena Uredbe 1303/2013/EU je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance. Revizijski organ opravlja naloge iz 127. člena Uredbe 1303/2013/EU.
 
(5)
Odbor za spremljanje iz prvega odstavka 47. člena Uredbe 1303/2013/EU je Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Odbor za spremljanje opravlja naloge iz 49. člena Uredbe 1303/2013/EU in 113. člena Uredbe 508/2014/EU.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window