Navigacija

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-970/2018, stran 3437 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 7.4.2018 / UPORABA: od 7.4.2018

RS 23-970/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

970. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2017

 
 
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 24. redni seji dne 29. 3. 2018 sprejel
 

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2017

 

1. člen

 
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2017.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna za leto 2017 izkazuje:
 
   
(v €)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.844.194
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.516.346
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.924.417
 
700 Davki na dohodek in dobiček
3.558.586
 
703 Davki na premoženje
218.691
 
704 Domači davki na blago in storitve
147.140
71
NEDAVČNI PRIHODKI
591.929
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
390.004
 
711 Takse in pristojbine
2.930
 
712 Denarne kazni 
1.781
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
29.419
 
714 Drugi nedavčni prihodki
167.795
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.829
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
5.829
73
PREJETE DONACIJE
100
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
74
TRANSFERNI PRIHODKI
321.919
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
316.713
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
5.206
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.489.622
40
TEKOČI ODHODKI 
1.302.123
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
260.040
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
40.022
 
402 Izdatki za blago in storitve
847.908
 
403 Plačila domačih obresti
18.484
 
409 Rezerve
135.669
41
TEKOČI TRANSFERI
1.746.851
 
410 Subvencije
40.572
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.100.804
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
211.388
 
413 Drugi tekoči domači transferi
394.087
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.267.679
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.267.679
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
172.969
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
126.029
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
46.940
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
354.572
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750 +751 +752)
 
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
 
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C)
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
 
50
ZADOLŽEVANJE
 
 
500 Domače zadolževanje
 
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
137.357
55
ODPLAČILO DOLGA
 
 
550 Odplačilo domačega dolga
137.357
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
217.215
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–137.357
XI.
NETO FINANCIRANJE
–354.572
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
821.062
 

3. člen

 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window