Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-1756/2013, stran 5279 DATUM OBJAVE: 29.5.2013

VELJAVNOST: od 30.5.2013 / UPORABA: od 1.6.2013

RS 46-1756/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/13

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1756. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 2013.
 
Št. 003-02-5/2013-5
 
Ljubljana, dne 29. maja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2013 IN 2014 (ZIPRS1314-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12) se za tretjim odstavkom 17. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lah­ko neposredni uporabnik odloča o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte do višine 2 % sprejetega proračuna na plačnih kontih s kontov iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve.«.
 

2. člen

 
Za tretjim odstavkom 18. člena se doda nov četrti odsta­vek, ki se glasi:
 
»(4)
Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko predlagatelj finančnega načrta, v okviru finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, odloča o prerazporeditvah pravic porabe na plačne konte do višine 2 % sprejetega proračuna na plačnih kontih s kontov iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve.«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Vlada lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe ne glede na omejitve iz 17. in 18. člena tega zakona med:
 
1.
podprogrami v okviru glavnega programa različnih predlagateljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % podprograma v sprejetem proračunu;
 
2.
glavnimi programi posameznega ali različnih predlaga­teljev finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali zmanj­šanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 20 % glavnega programa v sprejetem proračunu;
 
3.
politikami, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posamezne politike ne sme presegati 10 % politike v sprejetem proračunu.«.
 
V drugem odstavku se 10. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»10.
med, na in s plačnih kontov neposrednih uporabni­kov proračuna;«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena vlada odloča o prerazporeditvah pravic porabe iz prejšnjega odstavka samo na način, kot je določen v prejšnjem odstavku.«.
 
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window