Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-2000/2020, stran 4423 DATUM OBJAVE: 30.7.2020

RS 106-2000/2020

 
 

2000. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

 
 
Na podlagi osmega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije

 

1. člen

 
V Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), ki vodi evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS) za namene priprave seznama upravičencev do donacij pošlje podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 31. julija tekočega leta. AJPES pošlje podatke FURS v elektronski obliki najpozneje do 15. avgusta tekočega leta. O izmenjavi podatkov iz tega odstavka AJPES in FURS skleneta poseben dogovor. FURS na podlagi podatkov pripravi seznam upravičencev iz tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter ga najpozneje do 31. avgusta tekočega leta pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.«.
 
V drugem odstavku se besedilo »Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2)« nadomesti s kratico »ZDoh-2«.
 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(4) Vlada Republike Slovenije v skladu z osmim odstavkom 142. člena ZDoh-2 določi seznam upravičencev iz 142. člena ZDoh-2, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje do 30. septembra leta, za katero se odmerja dohodnina.«.
 
Peti in šesti odstavek se črtata.
 

2. člen

 
V 3. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»(6)
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zahteve davčnih zavezancev, ki so bile dane FURS za namenitev dela dohodnine sestavnim delom registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti in so veljavne na dan pred uveljavitvijo sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij, ki se nanaša na leto 2020, štejejo za zahteve davčnih zavezancev za namenitev dela dohodnine za donacije registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim, ki so na seznamu upravičencev do donacij za leto 2020, katerim posamezni sestavni deli takih registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti pripadajo. Seznam registriranih cerkva s posameznimi sestavnimi deli, ki so bili uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2019, je v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
(1)
FURS na podlagi podatkov, pridobljenih do uveljavitve te uredbe v skladu s prvim in šestim odstavkom 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19), pripravi seznam upravičencev do donacij iz četrtega odstavka 142. člena ZDoh-2 za leto 2020 ter ga najpozneje v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance.
 
(2)
Določba spremenjenega prvega odstavka 2. člena uredbe se začne uporabljati za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2021. Do začetka uporabe spremenjenega prvega odstavka 2. člena uredbe se uporablja določba prvega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 78/19).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window