Navigacija

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / II.

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-1033/2018, stran 3560 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 7.4.2018 / UPORABA: od 7.4.2018

RS 23-1033/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1033. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / II.

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS in 11/18 – ZSPDSLS-1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 30. seji, dne 29. 3. 2018, sprejel
 

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018 / II.

 

1. člen

 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/17 in 40/17) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
 
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
 
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2018
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
38.261.205
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
32.858.405
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
20.036.572
 
700 Davki na dohodek in dobiček
16.241.442
 
703 Davki na premoženje
3.204.400
 
704 Domači davki na blago 
in storitve
588.700
 
706 Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
12.821.833
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.643.524
 
711 Takse in pristojbine
22.000
 
712 Globe in druge denarne kazni
54.200
 
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
233.903
 
714 Drugi nedavčni prihodki
9.868.206
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
652.007
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
103.000
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
549.007
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
52.815
 
730 Prejete donacije iz domačih virov
52.815
 
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.636.333
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.898.804
 
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
737.529
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU 
IN DRUGIH DRŽAV
61.646
 
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
61.646
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
41.565.430
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
8.838.352
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.980.799
 
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
309.636
 
402 Izdatki za blago in storitve
6.004.024
 
403 Plačila domačih obresti
160.100
 
409 Rezerve
383.793
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
14.187.729
 
410 Subvencije
877.300
 
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
8.170.384
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.223.341
 
413 Drugi domači transferi
3.916.704
 
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
17.998.525
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
17.998.525
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
540.824
 
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
163.396
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
377.428
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
–3.304.224
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
55
 
750 Prejeta vračila danih posojil
0
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
55
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
 
440 Dana posojila
0
 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)
55
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
549.901
 
500 Domače zadolževanje
549.901
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.648.881
 
550 Odplačila domačega dolga
1.648.881
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–4.403.149
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.098.980
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
3.304.224
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
4.968.090
 
«
 

2. člen

 
Spremeni se 6. člen odloka tako, da glasi:
 

»6. člen

(dodatno pridobljena namenska sredstva, ki jih določa zakon)

 
(1)
Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega odloka, vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
 
(2)
Če so namenski prihodki, določeni v 4. členu tega odloka, vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu občine.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window