Navigacija

POJASNILO OPMSRP 23 (OPMSRP 23) - Negotovost glede obravnav davka iz dobička

OBJAVLJENO V: Uradni list EU L 265-0/2018, stran 3 DATUM OBJAVE: 24.10.2018

VELJAVNOST: od 13.11.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

EU L 265-0/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list EU, št. EU L 265/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

OPMSRP 23

 

NEGOTOVOST GLEDE OBRAVNAV DAVKA IZ DOBIČKA

 

SKLICI

 
MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov
 
MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake
 
MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju
 
MRS 12 Davek iz dobička
 

OZADJE

 
1.
MRS 12 Davek iz dobička določa zahteve za odmerjene in odložene terjatve in obveznosti za davek. Podjetje upošteva zahteve iz MRS 12 v skladu z veljavno davčno zakonodajo.
 
2.
Morda ni jasno, kako se davčna zakonodaja uporablja za določen posel ali v določenih okoliščinah. Ali je določena davčna obravnava sprejemljiva po davčni zakonodaji, morda ni jasno, dokler o tem v prihodnosti ne odloči pristojni davčni organ ali sodišče. Zato lahko ugovarjanje določeni davčni obravnavi ali njeno preverjanje s strani davčnega organa vpliva na računovodenje odmerjene ali odložene terjatve ali obveznosti za davek v podjetju.
 
3.
V tem pojasnilu:
 
(a)
„davčne obravnave“ pomeni obravnave, ki jih podjetje uporablja ali jih namerava uporabiti v njegovih napovedih za odmero davka iz dobička;
 
(b)
„davčni organ“ pomeni organ ali organe, ki odločijo, ali so davčne obravnave sprejemljive glede na davčno zakonodajo. Ta organ je lahko tudi sodišče;
 
(c)
„negotova davčna obravnava“ je davčna obravnava, za katero je negotovo, ali jo bo zadevni davčni organ sprejel kot davčno obravnavo, ki je v skladu z davčno zakonodajo. Na primer, odločitev podjetja, da v davčni jurisdikciji ne vloži nobene napovedi za odmero davka iz dobička ali da določenega dobička ne vključi med obdavčljive dobičke, pomeni negotovo davčno obravnavo, če je sprejemljivost takšne obravnave v skladu z davčno zakonodajo negotova.
 

PODROČJE UPORABE

 
4.
V tem pojasnilu je pojasnjeno, kako uporabljati zahteve za pripoznavanje in merjenje iz MRS 12, kadar obstaja negotovost glede obravnav davka iz dobička. V takšnih okoliščinah podjetje pripozna in meri svoje odmerjene ali odložene terjatve ali obveznosti za davek v skladu z zahtevami iz MRS 12 na podlagi obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj, določenih v skladu s tem pojasnilom.
 

TEŽAVE

 
5.
V primeru negotovosti glede obravnav davka iz dobička to pojasnilo obravnava:
 
(a)
ali podjetje negotove davčne obravnave obravnava ločeno;
 
(b)
predpostavke, ki jih ima podjetje glede preverjanja davčnih obravnav, ki ga izvajajo davčni organi;
 
(c)
kako podjetje določi obdavčljiv dobiček (davčno izgubo), davčne osnove, neizrabljene davčne izgube, neizrabljene davčne dobropise in davčne stopnje; ter
 
(d)
kako podjetje upošteva spremembe dejstev in okoliščin.
 

SOGLASJA

 

Ali podjetje negotove davčne obravnave obravnava ločeno

 
6.
Podjetje se odloči, ali vsako negotovo davčno obravnavo obravnava ločeno ali skupaj z eno ali več drugimi negotovimi davčnimi obravnavami, glede na to, kateri pristop bolje predvideva razplet negotovosti. Pri določitvi pristopa, ki bolje predvideva razplet negotovosti, lahko podjetje upošteva na primer, (a) kako pripravi napoved za odmero davka iz dobička in podpira davčne obravnave; ali (b) kako podjetje pričakuje, da bo davčni organ izvedel preverjanje in rešil težave, ki jih lahko odkrije pri takem preverjanju.
 
7.
Če podjetje v skladu s 6. členom skupaj obravnava več kot eno negotovo davčno obravnavo, podjetje sklicevanja na „negotovo davčno obravnavo“ v tem pojasnilu razume kot sklicevanja na skupino negotovih davčnih obravnav, obravnavanih skupaj.
 

Preverjanje s strani davčnih organov

 
8.
Pri ocenjevanju, ali negotova davčna obravnava vpliva na določitev obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj ter kako, podjetje predpostavi, da bo davčni organ med preverjanjem preveril zneske, za katere ima pravico, da jih preveri, ter poznal vse z njimi povezane informacije.
 

Določitev obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj

 
9.
Podjetje upošteva, ali je verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo.
 
10.
Če podjetje sklene, da je verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo, določi obdavčljiv dobiček (davčne izgube), davčne osnove, neizrabljene davčne izgube, neizrabljene davčne dobropise ali davčne stopnje v skladu z davčno obravnavo, ki jo uporablja ali jo namerava uporabiti v svojih napovedih za odmero davka iz dobička.
 
11.
Če podjetje sklene, da ni verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo, pri določitvi zadevnega obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj upošteva učinek negotovosti. Podjetje upošteva učinek negotovosti za vsako negotovo davčno obravnavo tako, da uporabi eno izmed naslednjih metod, odvisno od tega, za katero metodo pričakuje, da bo bolje predvidela razplet negotovosti:
 
(a)
najverjetnejši znesek – najverjetnejši znesek v razponu možnih izidov. Najverjetnejši znesek lahko bolje predvidi razplet negotovosti, če so možni izidi binarni ali koncentrirani na eno vrednost;
 
(b)
pričakovana vrednost – vsota z verjetnostjo tehtanih zneskov v razponu možnih izidov. Pričakovana vrednost lahko bolje predvidi razplet negotovosti, če obstaja razpon možnih izidov, ki niso niti binarni niti koncentrirani na eno vrednost.
 
12.
Če negotova davčna obravnava vpliva na odmerjeni in odloženi davek (na primer, če vpliva tako na obdavčljiv dobiček, ki se uporabi za določitev odmerjenega davka, kot na davčne osnove, ki se uporabijo za določitev odloženega davka), podjetje opravi dosledne presoje in ocene tako za odmerjeni davek kot za odloženi davek.
 

Spremembe dejstev in okoliščin

 
13.
Podjetje ponovno preuči presojo ali oceno, ki se zahteva s tem pojasnilom, če se dejstva in okoliščine, na katerih je temeljila presoja ali ocena, spremenijo ali če prejme nove informacije, ki vplivajo na presojo ali oceno. Na primer, sprememba dejstev in okoliščin lahko spremeni sklepe podjetja o sprejemljivosti davčne obravnave ali oceno podjetja glede učinka negotovosti ali oboje. A1.–A3. člen določajo napotke o spremembah dejstev in okoliščin.
 
14.
Podjetje učinek spremembe dejstev in okoliščin ali novih informacij upošteva kot spremembo v računovodski oceni v skladu z MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake. Podjetje uporabi MRS 10 Dogodki po poročevalskem obdobju za določitev, ali je sprememba, ki se pojavi po poročevalskem obdobju, popravljalni ali nepopravljalni dogodek.
 

Priloga A

 

Napotki za uporabo

 
Ta priloga je sestavni del OPMSRP 23 in ima enako veljavo kot drugi deli OPMSRP 23.
 

SPREMEMBE DEJSTEV IN OKOLIŠČIN (13. ČLEN)

 
A1
V skladu s 13. členom tega pojasnila podjetje oceni pomembnost in učinek spremembe dejstev in okoliščin ali novih informacij glede na veljavno davčno zakonodajo. Na primer, določen dogodek lahko privede do ponovne preučitve presoje ali ocene, opravljene za eno davčno obravnavo, ne pa za drugo, če za ti davčni obravnavi velja drugačna davčna zakonodaja.
 
A2
Primeri sprememb dejstev in okoliščin ali novih informacij, ki lahko – odvisno od okoliščin – privedejo do ponovne ocene presoje ali ocene, ki se zahteva v tem pojasnilu, med drugim vključujejo:
 
(a)
preverjanja ali ukrepe davčnih organov. Na primer:
 
(i)
soglasje ali nesoglasje davčnega organa za davčno obravnavo ali podobno davčno obravnavo, ki jo uporablja podjetje;
 
(ii)
podatek, da je davčni organ podal soglasje za podobno davčno obravnavo, ki jo uporablja drugo podjetje, oziroma da soglasja ni podal; ter
 
(iii)
podatek o prejetem ali plačanem znesku za poravnavo podobne davčne obravnave;
 
(b)
spremembe pravil, ki jih določi davčni organ;
 
(c)
potek pravice davčnega organa, da preveri ali ponovno preveri davčno obravnavo.
 
A3
Če manjka samo podatek glede strinjanja ali nestrinjanja davčnega organa z davčno obravnavo, to najverjetneje ne pomeni spremembe dejstev in okoliščin ali nove informacije, ki vplivajo na presoje in ocene, zahtevane s tem pojasnilom.
 

RAZKRITJE

 
A4
V primeru negotovosti glede obravnav davka iz dobička se podjetje odloči, ali bo razkrilo:
 
(a)
presoje, opravljene za določitev obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj, v skladu s 122. členom MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov; ter
 
(b)
informacije o predpostavkah in ocenah, opravljenih pri določitvi obdavčljivega dobička (davčne izgube), davčnih osnov, neizrabljenih davčnih izgub, neizrabljenih davčnih dobropisov in davčnih stopenj, v skladu s 125.–129. členom MRS 1.
 
A5
Če podjetje sklene, da je verjetno, da bo davčni organ sprejel negotovo davčno obravnavo, se odloči, ali bo morebitni učinek negotovosti razkrilo kot pogojno davčno obveznost, in sicer v skladu s 88. členom MRS 12.
 

Priloga B

 

Datum začetka veljavnosti in prehod

 
Ta priloga je del OPMSRP 23 in ima enako veljavo kot drugi deli OPMSRP 23.
 

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

 
B1
Podjetje uporablja to pojasnilo za letna poročevalska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2019 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi to pojasnilo za zgodnejše obdobje, mora to dejstvo razkriti.
 

PREHOD

 
B2
Ob prvi uporabi podjetje to pojasnilo uporabi:
 
(a)
retrospektivno v skladu z MRS 8, če je to mogoče brez uporabe ugotovitev za nazaj, ali
 
(b)
retrospektivno s kumulativnim učinkom začetka uporabe tega pojasnila, pripoznanim na datum začetka uporabe. Če se podjetje odloči za ta prehodni pristop, ne preračuna primerjalnih informacij. Namesto tega podjetje pripozna kumulativni učinek začetka uporabe tega pojasnila kot prilagoditev začetnega salda zadržanega čistega dobička (ali druge sestavine lastniškega kapitala, kot je primerno). Datum začetka uporabe je začetek letnega poročevalskega obdobja, v katerem podjetje prvič uporabi to pojasnilo.
 

Priloga C

 
Podjetje spremembo iz te priloge upošteva, kadar uporablja OPMSRP 23.
 

Spremembe MSRP 1 Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

 
Doda se 39.AF člen.
 
39.AF
OPMSRP 23 Negotovost glede obravnav davka iz dobička je dodal E8. člen. Podjetje to spremembo upošteva, kadar uporablja OPMSRP 23.
 
V prilogi E se dodata E8. člen in ustrezen naslov.
 

Negotovost glede obravnav davka iz dobička

 
E8
Podjetje, ki prvikrat uporabi MSRP, pri čemer je nanje prešlo pred 1. julijem 2017, se lahko odloči, da uporabe OPMSRP 23 Negotovost glede obravnav davka iz dobička ne bo odrazilo v primerjalnih informacijah v svojih prvih računovodskih izkazih v skladu z MSRP. Podjetje, ki se odloči za to, pripozna kumulativni učinek uporabe OPMSRP 23 kot prilagoditev začetnega salda zadržanega čistega dobička (ali druge sestavine lastniškega kapitala, kot je primerno) na začetku prvega poročevalskega obdobja po MSRP.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window