Navigacija

Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-199/2008, stran 372 DATUM OBJAVE: 18.1.2008

VELJAVNOST: od 19.1.2008 / UPORABA: od 19.1.2008

RS 5-199/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 5/08

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.1.2008
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

199. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2008

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07) je Občinski svet Občine Gorje na 8. redni seji dne 10. 1. 2008 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Gorje za leto 2008

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se za Občino Gorje za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni 3-mestnih kontov.
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                            v EUR
------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina      Predlog proračuna 2008
     kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI              2.617.887
     (70+71+72+73+74)
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.981.491
70    DAVČNI PRIHODKI              1.839.491
     700 Davki na dohodek in          1.584.029
     dobiček
     703 Davki na premoženje           106.962
     704 Domači davki na blago in        148.500
     storitve
     706 Drugi davki                  0
71    NEDAVČNI PRIHODKI              142.000
     710 Udeležba na dobičku in          20.000
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           2.500
     712 Globe in denarne kazni            0
     713 Prihodki od prodaje blaga           0
     in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         119.500
72    KAPITALSKI PRIHODKI              7.595
     720 Prihodki od prodaje            7.595
     osnovnih sredstev
     721Prihodki od prodaje zalog           0
     722 Prihodki od prodaje              0
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE                 0
     730 Prejete donacije iz              0
     domačih virov
     731 Prejete donacije iz              0
     tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI             628.801
     740 Transferni prihodki iz         214.002
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz           414.799
     državnega proračuna iz
     sredstev proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       2.660.903
40    TEKOČI ODHODKI               602.650
     400 Plače in drugi izdatki         160.630
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev za        16.020
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in           395.000
     storitve
     403 Plačila domačih obresti          5.000
     409 Rezerve                 26.000
41    TEKOČI TRANSFERI              802.467
     410 Subvencije                51.500
     411 Transferi posameznikom in        56.875
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          149.448
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači           544.644
     transferi
     414 Tekoči transferi v tujino           0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           1.161.786
     420 Nakup in gradnja osnovnih       1.161.786
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           94.000
     431 Investicijski transferi         43.000
     pravnim in fizičnim osebam,
     ki niso proračunski
     uporabniki
     432 Investicijski transferi         51.000
     proračunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)        –43.016
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
                            v EUR
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        17.893
     IN PRODAJA KAPITALSKIH
     DELEŽEV (750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        17.893
     750 Prejeta vračila danih           5.967
     posojil
     751 Prodaja kapitalskih           11.926
     deležev
     752 Kupnine iz naslova              0
     privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila                 0
     441 Povečanje kapitalskih             0
     deležev in naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz           0
     naslova privatizacije
     443 Povečanje namenskega             0
     premoženja v javnih skladih
     in drugih osebah javnega
     prava, ki imajo premoženje v
     svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA         17.893
     IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
     DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
                            v EUR
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            17.877
55    ODPLAČILO DOLGA               17.877
     550 Odplačilo domačega dolga         17.877
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)           –43.000
     SREDSTEV NA RAČUNIH
     (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-          –17.877
     VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-         43.016
     VIII.-IX.)
------------------------------------------------------------
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          43.000
     DNE 31. 12. 2007
9009   Splošni sklad za drugo            43.000
------------------------------------------------------------
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorje.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
 
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
 
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan. Na sklep župana ni pritožbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window