Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1127/2013, stran 3689 DATUM OBJAVE: 12.4.2013

VELJAVNOST: od 27.4.2013 / UPORABA: od 27.4.2013

RS 30-1127/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.4.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1127. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. marca 2013.
 
Št. 003-02-3/2013-15
 
Ljubljana, dne 5. aprila 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH (ZPotK-1B)

 

1. člen

 
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10 in 77/11) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata naslednji direktivi:
 
-
Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS (UL L št. 133 z dne 22. 5. 2008, str. 66) in
 
-
Direktiva Komisije 2011/90/EU z dne 14. novembra 2011 o spremembi dela II Priloge I k Direktivi 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa dodatne predpo­stavke za izračun letne efektivne obrestne mere (UL L št. 296, z dne 15. 11. 2011, str. 35).«.
 

2. člen

 
V 2. členu se za 11. točko doda nova 11.a točka, ki se glasi:
 
»11.a
odprta kreditna pogodba je kreditna pogodba, ki je sklenjena za nedoločen čas in vključuje kredite, ki jih je treba odplačati v celoti v določenem roku ali po njem, in so po odpla­čilu spet na voljo za črpanje;«.
 

3. člen

 
V tretjem odstavku 23. člena se 4., 5. in 6. točka spreme­nijo tako, da se glasijo:
 
»4.
pri odprti kreditni pogodbi, razen pri kreditni pogodbi z dovoljeno prekoračitvijo stanja, se šteje, da se kredit zagotovi za eno leto, z začetkom na dan začetnega črpanja kredita, s končnim plačilom potrošnika pa se poravnajo saldo glavnice, obresti in morebitni drugi stroški. Šteje se, da potrošnik odplača glavnico z enakimi mesečnimi plačili s pričetkom en mesec po dnevu začetnega črpanja. Če mora potrošnik odplačati glavnico v celoti z enim samim plačilom znotraj posameznega plačilnega roka, se šteje, da bodo naslednja črpanja in odplačila celotne glavnice opravljena v enem letu. Obresti in drugi stroški se do­ločijo v skladu z navedenimi črpanji in odplačili glavnice, kakor je določeno v kreditni pogodbi;
 
5.
pri kreditnih pogodbah, razen pri kreditnih pogodbah z dovoljeno prekoračitvijo in odprtih kreditnih pogodbah, se v pri­meru, da potrošnik dneva ali zneska kredita ne more ugotoviti, šteje, da se odplačilo opravi na prvi dan in na najnižji znesek, ki ju določa kreditna pogodba. Če dan sklenitve kreditne pogodbe ni znan, se šteje, da je začetek črpanja kredita na dan, ki omo­goča najkrajši časovni presledek med dnevom začetka črpanja kredita in dnevom prvega plačila potrošnika;
 
6.
kadar dneva ali zneska potrošnik ne more ugotoviti na podlagi kreditne pogodbe ali predpostavk iz 4., 5. in 8. točke tega odstavka, se šteje, da se plačilo opravi v skladu z dnevi in pogoji, ki jih zahteva dajalec kredita. Kadar so ti neznani, se:
 
-
odplačila obresti plačajo skupaj z odplačili glavnice;
 
-
na dan sklenitve kreditne pogodbe v enem znesku pla­čajo drugi stroški, ki niso obresti, povezani s kreditno pogodbo;
 
-
stroški, ki niso obresti in so v obliki več plačil, plačujejo v rednih časovnih presledkih, z začetkom na dan prvega od­plačila glavnice in če znesek teh plačil ni znan, se šteje, da so zneski enaki;
 
-
s končnim plačilom poravnajo saldo glavnice, obresti in morebitni drugi stroški.«.
 
V 8. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če trajanje prekoračitve ni znano, se pri izračunu letne efektivne obre­stne mere šteje, da je kreditna pogodba sklenjena za tri mesece.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window