Navigacija

Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2479/2010, stran 7096 DATUM OBJAVE: 14.6.2010

VELJAVNOST: od 15.6.2010 / UPORABA: od 15.6.2010

RS 48-2479/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.6.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 48/10

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.6.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2479. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo in 55/07) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 27. seji dne 26. 5. 2010 sprejel
 

O D L O K
o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
S tem odlokom se za proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
 

2. VIŠINA PRORAČUNA

 

2. člen

 
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Proračun|
|                        |  leta 2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |PRIHODKI                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|7   |PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI        |  5.866.721|
|   |(70+71+72+74+78)             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  4.932.415|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  3.752.143|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  2.814.750|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   768.193|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   169.200|
|   |IN STORITEV               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  1.180.272|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |    40.920|
|   |1N DOHODKI OD PREMOŽENJA         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 TAKSE 1N PRISTOJBINE         |    1.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |    1.800|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA      |    5.202|
|   |IN STORITEV               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  1.130.850|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   502.498|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODANIH         |   502.498|
|   |STAVBNIH ZEMLJIŠČ            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   431.808|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   311.808|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA           |   120.000|
|   |IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA          |       |
|   |IZ SREDSTEV EU              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |ODHODKI                 |  5.905.734|
|   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  1.904.657|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |   248.050|
|   |ZAPOSLENIM                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |    26.535|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST           |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  1.508.572|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    31.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |    90.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.657.352|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 SUBVENCIJE              |   130.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        |   840.930|
|   |IN GOSPODINJSTVOM            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM        |   161.820|
|   |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI         |   524.602|
|   |TRANSFERI                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.997.112|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  1.997.112|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   346.613|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   336.613|
|   |NEPROFITNIM ORG.             |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |    10.000|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM         |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |   –39.013|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    14.419|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE        |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |    14.419|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 DOMAČE. ZADOLŽEVANJE         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    67.050|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    67.050|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |    67.050|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –91.644|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)      |   –67.050|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |    39.013|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |    91.644|
|   |NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
 
Splošni in posebni del občinskega proračuna in načrt razvojnih programov so v prilogi temu odloku in se objavijo na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani.
 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
 

3. člen

 
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov se izloči 1,00% sredstev v proračunsko rezervo Občine Dol pri Ljubljani ter 1,00% v splošno proračunsko rezervacijo.
 
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 20.000 EUR na posamezen zahtevek odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
 
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do višine 3.000 EUR na posamezen zahtevek in o tem polletno poroča občinskemu svetu.
 

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window