Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-2959/2013, stran 9009 DATUM OBJAVE: 4.10.2013

VELJAVNOST: od 5.10.2013 / UPORABA: od 5.10.2013

RS 81-2959/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 81/13

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.10.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2959. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2J), ki ga je spre­jel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. septembra 2013.
 
Št. 003-02-8/2013-2
 
Ljubljana, dne 2. oktobra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2J)

 

1. člen

 
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 - ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12 in 94/12) se 28. člen črta.
 

2. člen

 
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem odstavku tega člena se štejejo tudi posojila osebe, ki se ka­darkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali dele­žev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu in tej osebi. Za družinskega člana po tem členu se šteje družinski član iz drugega odstavka 16. člena tega zakona.«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta­vek, se besedilo »vplačanega kapitala, prenesenega čistega dobička in rezerv na zadnji dan vsakega meseca v davčnem obdobju« nadomesti z besedilom »kapitala na začetku in kon­cu davčnega obdobja, pri čemer se za kapital upoštevajo vse sestavine kapitala na podlagi zakona in v skladu z njim uvede­nimi računovodskimi standardi razen čistega poslovnega izida poslovnega leta«.
 

3. člen

 
Besedilo 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Zavezanec, ki v postopku prisilne poravnave po zakonu, ki ureja postopke zaradi insolventnosti, v davčno osnovo ne vključi prihodkov zaradi prenehanja obveznosti družbe, izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku teh obveznosti.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window