Navigacija

Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-108/2020, stran 367 DATUM OBJAVE: 24.1.2020

VELJAVNOST: od 8.2.2020 / UPORABA: od 8.2.2020

RS 4-108/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/20

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.2.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

108. Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 26. člena, drugega odstavka 64. člena ter za izvrševanje drugega odstavka 76. člena in četrtega odstavka 79.b člena v zvezi z drugo alinejo drugega odstavka 70. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19) ter na podlagi tretjega odstavka 64.a člena in četrtega odstavka 111. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 2. izredni seji 8. 1. 2020 sprejela
 

P R A V I L N I K
o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet pravilnika)

 
Ta pravilnik glede medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP), ki se zagotavljajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18 in 4/20; v nadaljnjem besedilu: pravila), določa:
 
-
podrobnejšo vsebino seznama MP (v nadaljnjem besedilu: seznam),
 
-
postopek in podrobnejša merila za uvrščanje artiklov na seznam in njihovo izločitev s seznama,
 
-
izhodišča za cenovne standarde posameznih vrst MP in za cene posameznih MP (v nadaljnjem besedilu: izhodišča za vrednosti MP) in postopek določitve ali odobritve vrednosti MP ter
 
-
evidence o postopkih, ki se vodijo na podlagi tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: postopki).
 

2. člen

(izrazi)

 
Poleg izrazov, določenih v pravilih, izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
cena na ravni proizvajalca MP je cena artikla proizvajalca MP, zmanjšana za popuste in brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV);
 
2.
GMDN koda je oznaka globalne nomenklature o MP;
 
3.
JAZMP je Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke;
 
4.
komisija je skupni izraz za komisijo I. stopnje za MP in komisijo II. stopnje za MP, ki sta posebni strokovni komisiji iz četrtega odstavka 111. člena pravil, katerih pristojnosti in obveznosti so določene s tem pravilnikom in splošnim aktom iz petega odstavka 111. člena pravil;
 
5.
mnenje o pobudi je mnenje komisije o tem, ali artikel izpolnjuje osnovne zahteve kakovosti, ki se izda v postopku za uvrstitev artikla na seznam in postopku za izločitev artikla s seznama;
 
6.
NENSI šifra je enotna šifra artikla, ki je v prometu v zdravstveni dejavnosti in s katero je zagotovljena njegova enolična identifikacija v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS);
 
7.
nova uvrstitev artikla je uvrstitev artikla na seznam v vrsto MP, v kateri je že uvrščen drug artikel;
 
8.
osnovni artikel je artikel, katerega funkcija se doseže z uporabo povezanega artikla istega ali drugega proizvajalca MP;
 
9.
pobuda za izločitev artikla je pobuda za izločitev artikla s seznama;
 
10.
pobuda za uvrstitev artikla je pobuda za uvrstitev artikla na seznam;
 
11.
pobudnik je proizvajalec MP ali njegov zastopnik;
 
12.
pogodba o zagotavljanju artikla je pogodba iz prvega odstavka 35. člena tega pravilnika, sklenjena med zavodom in pobudnikom, ki je podal pobudo za uvrstitev artikla, za katerega velja vrednost MP iz 28., 29., 30. ali 31. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: pogodbeni proizvajalec MP ali njegov zastopnik), ne glede na to, ali je sklenjena v obliki nove pogodbe ali dodatka k pogodbi;
 
13.
pogodba z dobaviteljem je pogodba o izdaji, izposoji ali izdaji in izposoji MP, sklenjena med zavodom in dobaviteljem, ne glede na to, ali je sklenjena v obliki nove pogodbe ali dodatka k pogodbi;
 
14.
povezan artikel je artikel, z uporabo katerega se doseže funkcija osnovnega artikla istega ali drugega proizvajalca MP;
 
15.
predlagana vrednost MP je vrednost MP, ki je v skladu s tem pravilnikom predmet pogajanj o predlagani vrednosti MP in jo predlaga pobudnik ali drug subjekt, ki se pogaja z zavodom;
 
16.
proizvajalec MP je proizvajalec MP, vpisan v register proizvajalcev MP s sedežem v RS pri JAZMP, proizvajalec MP, vpisan v register proizvajalcev MP v drugi državi članici Evropske unije, v kateri ima sedež, in pooblaščeni predstavnik proizvajalca MP, kakor je določen v zakonu, ki ureja MP;
 
17.
prva uvrstitev artikla je uvrstitev artikla na seznam v vrsto MP, v katero še ni uvrščen noben artikel ali v kateri ni več uvrščen noben artikel;
 
18.
spremenjene osnovne zahteve kakovosti so spremembe ali dopolnitve osnovnih zahtev kakovosti za posamezno vrsto MP;
 
19.
UDI koda je zaporedje numeričnih in alfanumeričnih znakov, določenih s splošno sprejetim standardom identifikacije in kodiranja MP;
 
20.
veletrgovec je poslovni subjekt, ki opravlja dejavnost prometa z MP na debelo v skladu z zakonom, ki ureja MP;
 
21.
vrednost MP je skupni izraz za cenovni standard, pogodbeno ceno, ceno funkcionalno ustreznega MP in ceno izjemoma odobrenega MP iz prvega odstavka 24. člena tega pravilnika;
 
22.
zahteva za presojo mnenja je zahteva za presojo mnenja komisije I. stopnje za MP o pobudi;
 
23.
zastopnik proizvajalca MP je poslovni subjekt s sedežem v RS, ki ima s tujim proizvajalcem MP sklenjeno pogodbo o zastopanju in je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z MP na debelo pri JAZMP, ali poslovni subjekt s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, ki ima s proizvajalcem MP sklenjeno pogodbo o zastopanju in izpolnjuje pogoje za opravljanje prometa na debelo v skladu s predpisi države sedeža;
 
24.
združenje zavarovanih oseb je reprezentativna invalidska organizacija, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja invalidske organizacije, ali humanitarna organizacija za kronične bolnike, ki ji je priznan ta status v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije, če je ta invalidska ali humanitarna organizacija hkrati interesno združenje za zdravstvena stanja, pri katerih zdravljenju, medicinski rehabilitaciji ali zdravstveni negi se uporablja določena vrsta MP;
 
25.
ZZZS šifra artikla je enolična šifra artikla, ki jo določi zavod in katere uporaba je obvezna v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
 

3. člen

(portal za pobudnike)

 
(1)
Portal za pobudnike je spletni portal zavoda, katerega uporaba v skladu s tem pravilnikom in z drugimi akti zavoda je obvezna za pobudnike (v nadaljnjem besedilu: portal).
 
(2)
Pisanje v postopkih si zavod in pobudnik medsebojno vročata prek portala, če ni s splošnim aktom iz sedmega odstavka tega člena drugače določeno. Pisanje v postopku se šteje za vročeno naslednji dan, ko je poslano.
 
(3)
Zavod ne upošteva pisanj in drugih dejanj pobudnika v postopku, če pobudnik ne ravna v skladu s prvim in z drugim odstavkom tega člena.
 
(4)
Zavod dodeli proizvajalcu MP ali njegovemu zastopniku dostop do portala za posamezno vrsto MP na podlagi njegove vloge za dostop do portala, če izpolnjuje pogoje za proizvajalca MP ali njegovega zastopnika za to vrsto MP in tehnične pogoje za dostop do portala.
 
(5)
Proizvajalec MP in njegov zastopnik lahko poda vlogo za dostop do portala za določeno vrsto MP od dneva, ko je za to vrsto MP objavljen poziv zavoda iz prve alineje tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika.
 
(6)
Vlogo za dostop do portala določi zavod in je objavljena na spletni strani zavoda.
 
(7)
Tehnične pogoje za dostop do portala, natančnejši obseg uporabe portala v postopkih, vključno z obrazci pisanj v postopkih, katerih uporaba je obvezna ali neobvezna, in način uporabe portala določi generalni direktor zavoda s splošnimi akti, ki se objavijo na spletni strani zavoda.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window