Navigacija

Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 2-24/2023, stran 40 DATUM OBJAVE: 6.1.2023

VELJAVNOST: od 7.1.2023 / UPORABA: od 7.1.2023

RS 2-24/2023

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 20.5.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 2/23, 21/23, 57/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.5.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

24. Odlok o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

 
 
Na podlagi drugega odstavka 9.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22 in 130/22 – ZPOmK-2) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike

 

1. člen

 
S tem odlokom se ustanovi Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: odbor za spremljanje SKP), določijo njegove naloge, sestava in način delovanja za izvajanje:
 
1.
prvega odstavka 47. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
 
2.
72. do 74. člena Uredbe št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede posebnega ukrepa za zagotovitev izjemne začasne podpore v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) kot odziv na vpliv ruske invazije na Ukrajino (UL L št. 173 z dne 30. 6. 2022, str. 34), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU) in
 
3.
prvega odstavka 124. člena Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/370 z dne 13. decembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopki, roki za predložitev zahtevkov držav članic za spremembe strateških načrtov SKP in nadaljnjimi primeri, v katerih se največje število sprememb strateških načrtov SKP ne uporablja (UL L št. 51 z dne 20. 2. 2023, str. 25), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2115/EU).
 

2. člen

 
Odbor za spremljanje SKP opravlja naloge, opredeljene v tretjem in četrtem odstavku 124. člena Uredbe 2021/2115/EU, ter naloge, opredeljene v 49. členu Uredbe 1303/2013/EU in 74. členu Uredbe 1305/2013/EU.
 

3. člen

 
(1)
V odbor za spremljanje SKP se imenujejo naslednji člani:
 
1.
z ministrstev in organov v sestavi ter iz uradov, skladov in z zavodov:
 
a)
trije predstavniki ministrstva, pristojnega za kmetijstvo;
 
b)
dva predstavnika Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
 
c)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
 
č)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za digitalno preobrazbo;
 
d)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za finance;
 
e)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, turizem in šport;
 
f)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za infrastrukturo;
 
g)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za kohezijo in regionalni razvoj;
 
h)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za kulturo;
 
i)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za naravne vire in prostor;
 
j)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje, podnebje in energijo;
 
k)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in inovacije;
 
l)
en predstavnik ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
 
m)
en predstavnik Statističnega urada Republike Slovenije;
 
n)
en predstavnik Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj;
 
o)
en predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja;
 
p)
en predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave;
 
2.
med gospodarskimi, socialnimi in regionalnimi partnerji:
 
a)
en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije;
 
b)
en predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;
 
c)
en predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije;
 
č)
en predstavnik Sindikata kmetov Slovenije;
 
d)
en predstavnik Zadružne zveze Slovenije;
 
3.
iz nevladnih organizacij:
 
a)
en predstavnik Čebelarske zveze Slovenije;
 
b)
en predstavnik Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije;
 
c)
en predstavnik Društva za razvoj slovenskega podeželja;
 
č)
en predstavnik Plana B za Slovenijo;
 
d)
en predstavnik Združenja turističnih kmetij Slovenije;
 
e)
en predstavnik Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije;
 
f)
en predstavnik Zveze kmetic Slovenije;
 
g)
en predstavnik Zveze lastnikov gozdov Slovenije;
 
h)
en predstavnik Zveze potrošnikov Slovenije;
 
i)
en predstavnik Zveze slovenske podeželske mladine;
 
j)
en predstavnik Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije;
 
4.
iz lokalnih skupnosti:
 
a)
en predstavnik Skupnosti občin Slovenije;
 
b)
en predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije;
 
c)
en predstavnik Združenja občin Slovenije;
 
5.
en predstavnik lokalnih akcijskih skupin;
 
6.
en predstavnik Skupnosti naravnih parkov Slovenije.
 
(2)
Predsednik odbora za spremljanje SKP je državni sekretar na ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo.
 
(3)
Predsednika in člane odbora za spremljanje SKP imenuje Vlada Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window