Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-2247/2017, stran 6410 DATUM OBJAVE: 29.8.2017

VELJAVNOST: od 30.8.2017 / UPORABA: od 30.8.2017

RS 46-2247/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.8.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/17

Časovnica

Na današnji dan, 26.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 30.8.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2247. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, Marija Milojka Kolar Celarc, ministrica za zdravje, dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, dr. Zdenka Čebašek-Travnik
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Zvonko Vukadinovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Jelka Mlakar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Matija Cevc,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Damir Janeković,
SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjič,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 

1. člen

(namen sklepanja)

 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
 

2. člen

(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2, E3 in E4)

 
(1)
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v tretjem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 8 spremenijo tako, da se glasijo:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E023001
GALENSKI LABORANT II
III
0
 
13
23
2
E024001
FARMACEVTSKI PROCESNIČAR
IV
0
 
17
27
3
E024002
GALENSKI LABORANT I
IV
0
 
16
26
4
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
 
25
35
5
E025002
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
V
0
 
26
36
6
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
 
23
33
7
E025004
FARMACEVTSKI TEHNIK II
V
0
 
22
32
8
E025005
FARMACEVTSKI TEHNIK III
V
0
 
21
31
 
«.
 
(2)
V Aneksu se v četrtem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 17 spremeni tako, da se glasi:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
17
E025981
VODJA VIII
V
0
 
22
27
 
«.
 
(3)
V Aneksu se v šestem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 31 spremenijo na naslednji način:
 
-
delovno mesto pod zaporedno št. 10 »E035006 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA DISPEČER« se preimenuje tako, da se glasi: »E035006 SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER«,
 
črtata se delovno mesto SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DISPEČER V REŠEVALNI POSTAJI (Šifra E035004) pod zaporedno številko 8 in delovno mesto SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNEM VOZILU (Šifra E035025) pod zaporedno številko 29.
 
-
uvrstitve delovnih mest pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 in 31 se spremenijo tako, da se glasijo:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
1
E034001
BOLNIČAR – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IV
0
 
18
28
2
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
0
 
15
25
3
E034003
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC – PSIHIATRIJA
IV
0
 
16
26
4
E034004
BOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI
IV
0
 
17
27
5
E035001
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – BABICA
V
0
 
26
36
6
E035002
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
25
35
7
E035003
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – DELO S CITOSTATIKI
V
0
 
25
35
9
E035005
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
V
0
 
23
33
10
E035006
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – NOTRANJI DISPEČER
V
0
 
21
31
11
E035007
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA NA TRIAŽI
V
0
 
22
32
12
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
 
22
32
13
E035009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
V
0
 
21
31
14
E035010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI I
V
0
 
24
34
15
E035011
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II
V
0
 
23
33
16
E035012
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI
V
0
 
23
33
17
E035013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI I, II
V
0
 
24
34
18
E035014
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI III
V
0
 
25
35
19
E035015
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V KONTROLIRANEM OBMOČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA
V
0
 
26
36
20
E035016
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V MAVČARNI
V
0
 
22
32
21
E035017
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI
V
0
 
22
32
22
E035018
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V OPERACIJSKI SOBI
V
0
 
23
33
23
E035019
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI
V
0
 
24
34
24
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
0
 
23
33
25
E035021
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU
V
0
 
24
34
26
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
V
0
 
22
32
27
E035023
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V STERILIZACIJI
V
0
 
21
31
28
E035024
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI
V
0
 
23
33
30
E035026
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
0
 
24
34
31
E035027
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
V
0
 
23
33
 
«.
 
-
za zaporedno številko 31 se dodajo nova delovna mesta z uvrstitvijo v plačne razrede tako, da se glasijo:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR z napr.
32
E035028
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
26
36
33
E035029
ORTOPEDSKI TEHNOLOG – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI. R.Z.D.)
V
0
 
25
35
34
E035030
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTEZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE
V
0
 
25
35
35
E035031
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDRAVSTVENI DISPEČER V DISPEČERSKEM CENTRU
V
0
 
25
35
 
«.
 
-
delovna mesta pod zaporednimi številkami od 32 do 81 se preštevilčijo tako, da postanejo delovna mesta pod zaporednimi številkami od 36 do 85.
 
(4)
V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 29 spremenijo tako, da se glasijo:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E043001
LABORANT II
III
0
 
12
22
2
E043002
SPREMLJEVALEC BOLNIKOV
III
0
 
12
22
3
E043003
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II
III
0
 
13
23
4
E044001
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
 
17
27
5
E044002
FOTOLABORANT
IV
0
 
16
26
6
E044003
IZVAJALEC DDDD STORITEV
IV
0
 
16
26
7
E044004
LABORANT I
IV
0
 
16
26
8
E044005
OBDUKCIJSKI POMOČNIK II
IV
0
 
18
28
9
E044006
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I
IV
0
 
16
26
10
E044007
VOZNIK REŠEVALEC II
IV
0
 
17
27
11
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
 
22
32
12
E045002
EKOLOG I
V
0
 
22
32
13
E045003
EKOLOG II
V
0
 
21
31
14
E045004
LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
V
0
 
26
36
15
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
0
 
23
33
16
E045006
LABORATORIJSKI TEHNIK II
V
0
 
22
32
17
E045007
LABORATORIJSKI TEHNIK III
V
0
 
21
31
18
E045008
OBDUKCIJSKI POMOČNIK I
V
0
 
24
34
19
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
0
 
23
33
20
E045010
ORTOPEDSKI TEHNIK II
V
0
 
22
32
21
E045011
ORTOPEDSKI TEHNIK III
V
0
 
21
31
22
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
0
 
23
33
23
E045013
SANITARNI TEHNIK II
V
0
 
22
32
24
E045014
SANITARNI TEHNIK III
V
0
 
21
31
25
E045015
VOZNIK REŠEVALEC I
V
0
 
23
33
26
E045016
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
V
0
 
21
31
27
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
0
 
23
33
28
E045018
ZOBOTEHNIK II
V
0
 
22
32
29
E045019
ZOBOTEHNIK III
V
0
 
21
31
 
«.
 
(5)
V Aneksu se v dvanajstem odstavku 3. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 17 spremeni tako, da se glasi:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
17
E045981
VODJA VIII
V
0
 
22
27
 
«.
 

3. člen

(določitev plačnih razredov plačne skupine F)

 
(1)
V Aneksu se v drugem odstavku 4. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 13 spremeni tako, da se glasi:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
13
F015981
VODJA VIII
V
0
 
22
27
 
«.
 
(2)
V Aneksu se v četrtem odstavku 4. člena v tabeli uvrstitve v plačne razrede delovnih mest pod zaporednimi številkami od 1 do vključno 25 ter pod zaporednimi številkami od 27 do vključno 29 spremenijo tako, da se glasijo:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F023001
OSKRBOVALKA
III
0
 
14
24
2
F023002
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
III
0
 
15
25
3
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
 
18
28
4
F024002
BOLNIČAR NEGOVALEC II
IV
0
 
17
27
5
F024003
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
 
17
27
6
F024004
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
IV
0
 
17
27
7
F024005
SOCIALNA OSKRBOVALKA II
IV
0
 
18
28
8
F024006
VARUHINJA II
IV
0
 
16
26
9
F024007
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
IV
0
 
16
26
10
F025001
ANIMATOR II
V
0
 
21
31
11
F025002
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
 
22
32
12
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
 
25
35
13
F025004
OPERATER INFORMATOR
V
0
 
19
29
14
F025005
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
V
0
 
21
31
15
F025006
SODELAVEC V PROGRAMIH
V
0
 
20
30
16
F025007
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
V
0
 
20
30
17
F025008
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
V
0
 
19
29
18
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
 
24
34
19
F025010
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II
V
0
 
23
33
20
F025011
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
V
0
 
23
33
21
F025012
VARUHINJA I
V
0
 
21
31
22
F026001
ANIMATOR I
VI
0
 
25
35
23
F026002
ANIMATOR I
VI
1
ANIMATOR I SVETOVALEC
32
37
24
F026002
ANIMATOR I
VI
2
ANIMATOR I MENTOR
28
33
25
F026002
ANIMATOR I
VI
3
ANIMATOR I
25
30
27
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II 
SVETOVALEC
31
36
28
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II 
MENTOR
27
32
29
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
24
29
 
«.
 
-
za zaporedno številko 29 se doda novo delovno mesto z uvrstitvijo v plačni razred tako, da se glasi:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
30
F026005
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
0
 
24
34
 
«.
 
-
delovna mesta pod zaporednimi številkami od 30 do 81 se preštevilčijo tako, da postanejo delovna mesta pod zaporednimi številkami od 31 do 82.
 
(3)
V Aneksu se v petem odstavku 4. člena v tabeli uvrstitev v plačni razred vodstvenega delovnega mesta pod zaporedno številko 12 spremeni tako, da se glasi:
 
»
 
Zap. št. 
DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez. napr. 
MIN
PR brez. napr. 
MAKS
12
F025981
VODJA VIII
V
0
 
22
27
 
«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window