Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 65-2739/2014, stran 7385 DATUM OBJAVE: 5.9.2014

VELJAVNOST: od 6.9.2014 / UPORABA: od 6.9.2014

RS 65-2739/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.9.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 65/14

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.9.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2739. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H),

 
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. avgusta 2014.
 
Št. 003-02-8/14-2
 
Ljubljana, dne 5. septembra 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE (ZVRS-H)

 

1. člen

 
V Zakonu o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»V vladi so ministrice ali ministri (v nadaljevanju: ministri) za:
 
-
zunanje zadeve,
 
-
notranje zadeve,
 
-
obrambo,
 
-
finance,
 
-
gospodarski razvoj in tehnologijo,
 
-
pravosodje,
 
-
javno upravo,
 
-
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 
-
zdravje,
 
-
izobraževanje, znanost in šport,
 
-
infrastrukturo,
 
-
kulturo,
 
-
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
 
-
okolje in prostor.«.
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»Vlada ima v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.«.
 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Poleg ministra brez resorja iz prejšnjega odstavka ima lahko vlada največ dva ministra brez resorja, ki pomagata predsedniku vlade pri usklajevanju dela in opravljanju njegove funkcije v okviru danih pooblastil.«.
 
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
 

2. člen

 
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne vštevajo ministri brez resorja. Predsednik vlade mora v desetih dneh po nastopu funkcije vlade predlagati še neimenovane ministre, oziroma obvestiti Državni zbor, katere resorje bo začasno, vendar ne dlje kot za tri mesece, prevzel sam ali jih poveril drugemu ministru.«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

3. člen

 
Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o državni upravi) se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v 90-ih dneh, od dne, ko prisežejo ministri, imenovani po tem zakonu.
 
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prejšnjega odstavka nadaljujejo z delom, kot isti proračunski uporabnik:
 
-
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor kot Ministrstvo za infrastrukturo z delovnim področjem Ministrstva za infrastrukturo in prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanjske politike, kot ju določa 38. člen Zakona o državni upravi;
 
-
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje kot Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z delovnim področjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, razen delovnega področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo, kot jih določa 32. člen Zakona o državni upravi.
 
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, pa do dne uveljavitve Zakona o državni upravi iz prvega odstavka tega člena preide:
 
-
del delovnega področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se nanaša socialno podjetništvo, v pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 
-
del delovnega področja Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanaša na javno upravo, sistemsko urejanje organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistem javnih uslužbencev, plačni sistem v javnem sektorju, volilno in referendumsko zakonodajo, sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka, upravno poslovanje, elektronsko poslovanje javne uprave, dostop do informacij javnega značaja, delovanje nevladnih organizacij, lokalno samoupravo, kakovost javne uprave, boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir, v pristojnost Ministrstva za javno upravo;
 
-
del delovnega področja Ministrstva za pravosodje, ki se nanaša na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb, sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanje in koordiniranje prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenje investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade, v pristojnost Ministrstva za javno upravo.
 
Z dnem, ko prisežejo pristojni ministri, se ustanovi:
 
-
Ministrstvo za okolje in prostor in s tem dnem pridobi status proračunskega uporabnika. Ministrstvo opravlja naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge s področja prostora in stanovanjske politike.
 
-
Ministrstvo za javno upravo in s tem dnem pridobi status proračunskega uporabnika. Ministrstvo opravlja naloge s področja javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske zakonodaje, političnega sistema, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge s področja sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb ter naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade.
 
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti s tem zakonom najkasneje do 1. januarja 2015. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe.
 
Kandidati za ministra za javno upravo, ministra za okolje in prostor, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministra za notranje zadeve, ministra za pravosodje, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministra za infrastrukturo se predstavijo delovnim telesom Državnega zbora Republike Slovenije za tista delovna področja, na katerih bodo v skladu z Zakonom o državni upravi in določbami drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena opravljali funkcijo ministra.
 
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, minister za kmetijstvo in okolje, minister za notranje zadeve, minister za infrastrukturo in prostor, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter minister za pravosodje nadaljujejo z opravljanjem tekočih poslov do zaprisege nove Vlade Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window