Navigacija

Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-91/2023, stran 192 DATUM OBJAVE: 13.1.2023

VELJAVNOST: od 14.1.2023 / UPORABA: od 14.1.2023

RS 4-91/2023

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.6.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/23, 58/23

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

91. Uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije

 
 
Na podlagi 18. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije

 

1. člen

 
(1)
Ta uredba določa način določitve primernega finančnega nadomestila ali drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila škode, pogoje in merila za upravičenost do nadomestila in drugega ukrepa, organ, ki nadomestila izplačuje, vir sredstev, način izplačila primernega nadomestila oziroma izvedbe drugega ukrepa z učinkom primernega nadomestila zaradi povzročitve občutne škode, ki nastane dobaviteljem električne energije zaradi uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije v letu 2023, in sicer zaradi:
 
-
uredbe, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce (v nadaljnjem besedilu: Uredba o določitvi cen),
 
-
uredbe, ki določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljnjem besedilu: Uredba MSP),
 
-
uredbe, ki določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade, občine, izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialnovarstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (v nadaljnjem besedilu: Uredba o zavodih) in
 
-
uredbe, ki določa mehanizem oblikovanja najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije za poslovne odjemalce (v nadaljnjem besedilu: Uredba PO).
 
(2)
V primeru, da dobavitelj električne energije, v obdobju regulacije cen električne energije med 1. januarjem 2023 in 31. decembrom 2023 prekine z opravljanjem dejavnosti dobave električne energije, v celoti ali posameznemu reguliranemu segmentu odjemalcev, se ta uredba za takega dobavitelja uporablja le za mesece, ko je bila dobava izvajana cel mesec.
 

2. člen

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
»čezmejne prenosne kapacitete« pomenijo kapacitete za prenos energije iz regulacijskega območja zakupa električne energije v regulacijsko območje operaterja slovenskega prenosnega sistema;
 
2.
»dobavitelj« pomeni dobavitelja električne energije končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji, pod pogojem, da opravlja dejavnost dobave električne energije reguliranemu segmentu odjemalcev v obdobju regulacije drobnoprodajnih cen, uvedenih z Uredbo o določitvi cen, Uredbo PO, Uredbo MSP in Uredbo o zavodih;
 
3.
»drug ukrep z učinkom primernega nadomestila« pomeni ukrep, določen v 7. členu te uredbe;
 
4.
»elektooperater« pomeni sistemskega operaterja ali distribucijskega operaterja, slednji pa zajema tudi upravljalce zaprtih distribucijskih sistemov;
 
5.
»interni posel« pomeni transakcijo z električno energijo s fizično poravnavo, sklenjeno med dobaviteljem po tej uredbi in z njim povezano družbo, kot je opredeljena v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
 
6.
»nadomestilo« pomeni finančno nadomestilo, izračunano v skladu s 4. členom te uredbe in drug ukrep z učinkom primernega nadomestila;
 
7.
»regulirane drobnoprodajne cene« pomenijo cene, določene v Uredbi o določitvi cen, Uredbi o zavodih, Uredbi MSP ali cene, oblikovane na podlagi Uredbe PO;
 
8.
»regulirani segment odjemalcev« pomeni odjemalce, za katere so Uredba o določitvi cen, Uredba PO, Uredba MSP in Uredba o zavodih določile najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije oziroma mehanizem oblikovanja najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije;
 
9.
»spot posli« pomenijo posle za dan vnaprej ali znotraj dneva. Spot posli so lahko sklenjeni bilateralno ali na borzi;
 
10.
»stroški bilančnih odstopanj« so stroški dobavitelja skladno s Pravili za delovanje trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 163/22), oziroma kot jih dobavitelj plačuje skladno s pogodbo o izravnavi;
 
11.
»terminski posli« pomenijo posle s fizično ali finančno poravnavo in ročnostjo, daljšo od ročnosti spot posla. Terminski posli so lahko katerikoli posli, in sicer bilateralni posli ali posli sklenjeni na terminski borzi, standardizirani ali nestandardizirani posli.
 
(2)
Izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni s to uredbo, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja energetike.
 

3. člen

 
(1)
Do izplačila primernega finančnega nadomestila, kot je določeno v 4. členu te uredbe, so upravičeni:
 
-
vsi dobavitelji za količine električne energije, za katero je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena električne energije določena na podlagi Uredbe o zavodih in Uredbe MSP,
 
-
vsi dobavitelji za količine električne energije, za katero je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena električne energije določena na podlagi Uredbe o določitvi cen in Uredbe PO, razen dobaviteljev iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek so do primernega finančnega nadomestila na podlagi 4. člena te uredbe za količine električne energije, dobavljene reguliranemu segmentu odjemalcev po Uredbi o določitvi cen in Uredbi PO, upravičeni tudi dobavitelji iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, vendar le za količine, ki presegajo količino, ki jo proizvedejo sami ali v povezanih družbah.
 
(3)
Dobavitelji, ki sami ali v povezanih družbah, kot so določene v prvem odstavku 7. člena te uredbe, v Republiki Sloveniji proizvedejo vso ali del količine električne energije, ki je potrebna za dobavo reguliranemu segmentu odjemalcev na podlagi Uredbe o določitvi cen in Uredbe PO, so za te količine upravičeni do ukrepov z učinkom nadomestila, kot jih opredeljuje 7. člen te uredbe.
 
(4)
Operater trga ugotavlja upravičenost in izplačuje nadomestila iz 4. člena te uredbe dobaviteljem električne energije.
 
(5)
Elektrooperater vzpostavi bazo upravičenih odjemalcev in posreduje podatke o razporeditvi končnih odjemalcev v posamezen segment regulacije (odjemno mesto, davčna številka, segment) ter ostale podatke, potrebne za ugotavljanje nadomestila iz 4. člena te uredbe, operaterju trga.
 
(6)
Elektrooperater operaterju trga do 17. delovnega dne v mesecu za pretekla dva meseca po elektronski pošti posreduje:
 
-
dvomesečno dobavljeno količino električne energije (v MWh) za vsak regulirani segment odjemalcev, za vsakega dobavitelja, ločeno na visoko, nizko in enotno tarifo,
 
-
podatke o proizvodnji dobavitelja in z njim povezanih družb (količine proizvedene električne energije),
 
-
podatke o proizvodnji proizvajalcev, s katerimi ima dobavitelj sklenjeno odprto pogodbo (količine proizvedene električne energije),
 
-
podatke za izračun Creg za posameznega dobavitelja za pretekla dva meseca,
 
-
druge podatke, ki bi jih operater trga potreboval za izvedbo nalog po tej uredbi, na zahtevo operaterja trga.
 
(7)
Dobavitelji, nadrejeni ali podrejeni člani v bilančni shemi, z dobaviteljem povezane družbe ter druge osebe, ki imajo podatke, ki jih operater trga potrebuje za izvajanje nalog po tej uredbi, so dolžne operaterju trga posredovati zahtevane podatke, na način in v rokih, kot določeno s strani operaterja trga.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window