Navigacija

Spremembe in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 80-2908/2013, stran 8913 DATUM OBJAVE: 30.9.2013

VELJAVNOST: od 15.10.2013 / UPORABA: od 15.10.2013

RS 80-2908/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 80/13

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.10.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2908. Spremembe in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1D)

 

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T E V P O S L O V N I K A
Državnega zbora (PoDZ-1D)

 

1. člen

 
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo in 105/10) se 115. člen spremeni tako, da se glasi:
 

»115. člen

 
(1)
Predlog zakona vsebuje naslov zakona, uvod, bese­dilo členov in obrazložitev.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek predlog zakona o ratifi­kaciji mednarodne pogodbe vsebuje naslov zakona, besedilo členov, ki vključuje besedilo mednarodne pogodbe, in obra­zložitev.
 
(3)
Uvod obsega:
 
-
oceno stanja in razloge za sprejem zakona,
 
-
cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona,
 
-
oceno finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva,
 
-
navedbo, da so sredstva za izvajanje zakona v držav­nem proračunu zagotovljena, če predlog zakona predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet,
 
-
prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojeno­sti predlagane ureditve pravu Evropske unije; prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v najmanj treh pravnih sistemih držav članic Evropske unije,
 
-
presojo posledic na posamezna področja, in sicer:
 
-
presojo administrativnih posledic,
 
-
presojo posledic na okolje, ki vključuje tudi prostorske in varstvene vidike,
 
-
presojo posledic na gospodarstvo,
 
-
presojo posledic na socialnem področju,
 
-
presojo posledic glede na dokumente razvojnega načrtovanja in
 
-
presojo posledic na druga področja,
 
-
prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi predloga zakona,
 
-
navedbo, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelo­vali pri delu državnega zbora in delovnih teles.
 
(4)
Sestavine iz šeste in sedme alineje prejšnjega od­stavka vsebuje le predlog zakona, ki ga predlaga vlada. Za predlog zakona, za katerega se predlaga sprejem po nujnem zakonodajnem postopku, vlada ne navede vsebin iz šeste in sedme alineje prejšnjega odstavka.
 
(5)
V besedilu členov se morata smiselno uporabiti ženski in moški spol v tistih prvih členih oziroma poglavjih predlo­ga zakona, ki določajo temeljne subjekte predloga zakona, z navedbo, da se v nadaljnjem besedilu uporabi naslavljanje v moškem spolu. To ne velja, kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, s katerimi se ne določa novih temeljnih subjektov zakona.
 
(6)
Kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, predlagatelj priloži predlogu zakona tudi besedilo tistih določb zakona, za katere se predlagajo spremembe ali dopolnitve.
 
(7)
V obrazložitvi se pojasni vsebina in namen posa­meznih členov predloga zakona ter posledice in medsebojne povezave v njih vsebovanih rešitev.«.
 

2. člen

 
Za 115. členom se doda nov 115.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window