Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 109-4692/2008, stran 14353 DATUM OBJAVE: 19.11.2008

RS 109-4692/2008

 
 

4692. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. novembra 2008.
 
Št. 003-02-8/2008-3
 
Ljubljana, dne 19. novembra 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH (ZJF-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) se prvi odstavek 81. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Država se za izvrševanje državnega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži doma in v tujini do višine primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in odplačila glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu in do višine, potrebne za odplačilo glavnic dolga državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih dveh proračunskih letih.«.
 

2. člen

 
Doda se nov 81.a člen, ki se glasi:
 

»81.a člen

(obseg dodatnega zadolževanja države za izvedbo ukrepov za omejitev učinkov finančne krize)

 
(1)
Ne glede na prvi odstavek 5. člena in prvi odstavek 81. člena tega zakona, se država za omejitev učinkov svetovne finančne krize in ohranitev stabilnosti domačega finančnega sistema lahko dodatno zadolži za financiranje:
 
– posojil kreditnim institucijam, kot so opredeljene v zakonu, ki ureja bančništvo, s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kreditne institucije) ter zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam s sedežem v Republiki Sloveniji;
 
– odkupa terjatev kreditnih institucij;
 
– kapitalskih naložb države v kreditne institucije in zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji.
 
Za izvedbo ukrepov ministrstvo, pristojno za finance, lahko pooblasti Slovensko izvozno in razvojno banko, s katero sklene pogodbo, v kateri se določi način izvajanja storitev, nadomestila in opravnine za izvajanje storitev ter poročanje.
 
(2)
Ob sprejemu sklepa o ukrepih iz prejšnjega odstavka lahko vlada sprejme:
 
– omejitve glede prejemkov in drugih bonitet vodilnih oseb v družbi, vključno z opcijami na delnice družbe;
 
– omejitve v zvezi z izplačilom dividend in omejitve drugih pravic delničarjev;
 
– druge omejitve v poslovanju, ki se na podlagi tega zakona določijo z uredbami iz prvega odstavka 88.a člena tega zakona.
 
Omejitve trajajo do preklica oziroma najkasneje do odprodaje kapitalskih naložb oziroma odplačila kreditov po prejšnjem odstavku.
 
(3)
Ukrepi iz prvega odstavka tega člena se izvedejo ne glede na predviden obseg izdatkov v računu finančnih terjatev in naložb sprejetega državnega proračuna.
 
(4)
Ukrepi iz prvega odstavka tega člena se izkažejo v računu finančnih terjatev in naložb zaključnega računa državnega proračuna proračunskega leta, v katerem so bila izvedena.
 
(5)
Zadolževanje na podlagi ukrepov iz prvega odstavka tega člena se izkaže v računu financiranja zaključnega računa državnega proračuna proračunskega leta, v katerem je bilo izvedeno.
 
(6)
Zaradi varovanja pred tveganjem neizpolnitve obveznosti mora država ukrepe iz prvega odstavka tega člena odobriti pod pogojem, da se uprava kreditne institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice ali pokojninske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji zaveže, da bo ta pravna oseba zagotovila ustrezne pravne pogoje (na primer izdaja delniških nakupnih opcij v zvezi z ustreznim pogojnim povečanjem osnovnega kapitala), na podlagi katerih lahko država izvede vplačilo delnic te pravne osebe s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev države na podlagi posojila iz prvega odstavka tega člena ali na podlagi unovčenja poroštva iz 86.a člena tega zakona.
 
(7)
Ne glede na določbe zakona, ki urejata bančništvo oziroma zavarovalništvo, se delnice pravne osebe iz prejšnjega odstavka lahko vplačajo tudi s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev države na podlagi posojila iz prvega odstavka tega člena ali na podlagi unovčenja poroštva iz 86.a člena tega zakona.
 
(8)
Če država na podlagi stvarnega vložka iz šestega odstavka tega člena ali z vplačilom denarnega vložka iz tretje alinejeprvega odstavka tega člena pridobi delež glasovalnih pravic v pravni osebi iz šestega odstavka tega člena, na podlagi katerega doseže ali preseže prevzemni prag, ne glede na določbe zakona, ki ureja prevzeme, ni dolžna dati prevzemne ponudbe.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window