Pravila borze

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-4716/2010, stran 13503 DATUM OBJAVE: 5.11.2010

VELJAVNOST: od 5.11.2010 / UPORABA: od 5.11.2010

RS 88-4716/2010

Verzija 16 / 16

Čistopis se uporablja od 15.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, 10/14, 80/14, 88/15, 32/16, 67/16, 5/17, 63/17, 76/17, 77/18

Časovnica

Na današnji dan, 22.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.12.2018
    DO nadaljnjega
 
 

4716. Pravila borze

 
 
Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07, 69/08 in 40/09 – sprememba) in določb Statuta Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je uprava borze dne 8. oktobra 2010 sprejela Pravila Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Pravila borze), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št. 40211-3/2010-9, z dne 27. 10. 2010.
 

P R A V I L A   B O R Z E

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Vsebina Pravil borze

 
Pravila Ljubljanske borze (v nadaljevanju: Pravila) urejajo naslednja področja:
 
-
pravila o vrednostnih papirjih, v zvezi s katerimi urejajo predvsem:
 
-
pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borznem trgu;
 
-
pogoje in kriterije za razvrstitev in premestitev vrednostnih papirjev na borznem trgu;
 
-
obveznosti razkrivanja nadzorovanih in drugih informacij ter poročanja borzi;
 
-
pogoje za začasno ustavitev trgovanja in za umik vrednostnih papirjev iz trgovanja na borznem trgu;
 
-
ukrepe borze v zvezi z izdajatelji vrednostnih papirjev;
 
-
postopek odločanja borze v posamičnih zadevah v zvezi z izdajatelji;
 
-
pravila o borznih članih, v zvezi s katerimi urejajo predvsem:
 
-
pogoje za sprejem borznega člana in za prenehanje članstva, organizacijske, tehnične in kadrovske pogoje ter pogoje v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati borzni član;
 
-
druge medsebojne pravice in obveznosti borze in borznega člana;
 
-
nadzor nad borznimi člani;
 
-
ukrepe, ki jih v razmerju do borznega člana lahko uporabi borza, če ta krši svoje obveznosti;
 
-
postopek odločanja borze v posamičnih zadevah v zvezi z borznimi člani;
 
-
pravila borznega trgovanja, v zvezi s katerimi urejajo predvsem:
 
-
način objavljanja ponudb za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev na borznem trgu;
 
-
način in pogoje za sklenitev poslov na borznem trgu in za poravnavo obveznosti iz borznih poslov;
 
-
zagotavljanje transparentnosti trgovanja z vrednostnimi papirji;
 
-
druge medsebojne obveznosti borznih članov v zvezi s posli, sklenjenimi na borznem trgu.
 

2. člen

Opredelitev splošnih pojmov in kratic

 
(1)
Splošni pojmi in kratice, uporabljene v Pravilih in ostalih splošnih aktih borze v ustreznem sklonu in številu, imajo naslednji pomen:
 
1.
Izraz borza pomeni Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana.
 
2.
Izraz statut pomeni statut borze.
 
3.
Izraz organizirani trg ima enak pomen, kot je opredeljen v prvem odstavku 14. člena ZTFI.
 
4.
Izraz borzni trg ima enak pomen, kot je opredeljen v prvem odstavku 15. člena ZTFI.
 
5.
Izraz trg SI ENTER pomeni večstranski sistem trgovanja borze, ki v skladu z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in nakupa vrednostnih papirjev številnih tretjih oseb tako, da se sklene pravni posel glede vrednostnega papirja v skladu s Pravili SI ENTER in ZTFI.
 
6.
Izraz trgi borze pomeni vse trge, ki jih na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev upravlja borza.
 
7.
Izraz Pravila SI ENTER pomeni Pravila, ki jih sprejme uprava borze, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti izdajateljev vrednotnih papirjev, s katerimi se trguje na trgu SI ENTER ter pravice in obveznosti borznih članov na trgu SI ENTER.
 
8.
Izraz Priporočila pomeni Priporočila javnim delniškim družbam za obveščanje, ki jih sprejme uprava borze.
 
9.
Izraz navodila pomeni navodila, ki jih za izvajanje teh Pravil izda uprava borze.
 
10.
Izraz Cenik pomeni Cenik za storitve Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.
 
11.
Izraz Cenik SI ENTER pomeni Cenik za storitve Ljubljanske borze na trgu SI ENTER.
 
12.
Izraz ceniki pomeni cenike, ki jih za izvajanje storitev borze izda uprava borze.
 
13.
Izraz Kodeks pomeni Kodeks o upravljanju, ki velja za družbo, oziroma ga je družba prostovoljno sklenila uporabljati.
 
14.
Izraz BIS pomeni borzni informacijski sistem.
 
15.
Izraz trgovalni sistem pomeni borzni trgovalni sistem in je sestavni del BIS.
 
16.
Izraz SEO pomeni sistem elektronskih objav in je sestavni del BIS.
 
17.
Izraz sistem CSI pomeni sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.
 
18.
Izraz uprava pomeni upravo borze.
 
19.
Izraz Uredba MAR pomeni Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga).
 
20.
Izraz Uredba MiFIR pomeni Uredbo (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov.
 
21.
Izraz ZTFI pomeni Zakon o trgu finančnih instrumentov.
 
22.
Izraz ZBan-2 pomeni Zakon o bančništvu.
 
23.
Izraz ZISDU-3 pomeni Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.
 
24.
Izraz ZGD-1 pomeni Zakon o gospodarskih družbah.
 
25.
Izraz ZPre-1 pomeni Zakon o prevzemih.
 
26.
Izraz ID pomeni investicijsko družbo, skladno z ZISDU-3.
 
27.
Izraz VS pomeni vzajemni sklad, skladno z ZISDU-3.
 
28.
Izraz DZU pomeni družbo za upravljanje ID oziroma VS skladno z ZISDU-3.
 
29.
Izraz SP pomeni strukturirani produkt.
 
30.
Izraz Agencija pomeni Agencijo za trg vrednostnih papirjev oziroma drug pristojni nadzorni organ države članice.
 
31.
Izraz država članica pomeni državo članico, kot je opredeljena v 15. točki drugega odstavka 5. člena ZTFI.
 
32.
Izraz borzni splošni akti zajema Pravila borze in Pravila SI ENTER ter na podlagi pravil izdana navodila, splošne pogoje, cenike ter določbe Priporočil, ki so zavezujoče.
 
33.
Izraz zahteva za uvrstitev pomeni zahtevo za uvrstitev finančnega instrumenta v trgovanje na borznem trgu v skladu s prvim odstavkom 355. člena ZTFI. Zahteva za uvrstitev je sestavljena iz obrazca in Pogodbe o kotaciji na borzi (v nadaljevanju: Pogodba o kotaciji), kot je to za primer delnic določeno v 12. členu Pravil, razen če je v Pravilih ali navodilih določeno drugače.
 
34.
Izraz zahteva za sprejem v članstvo pomeni zahtevo za sprejem borznega člana v članstvo na borzi. Zahteva za sprejem v članstvo je sestavljena iz obrazca ter iz Pogodbe o članstvu na borzi (v nadaljevanju: Pogodba o članstvu), kot to določajo navodila.
 
35.
Izraz pogoji za trgovanje pomeni pogoje, ki se preverjajo pri spremljanju izdajateljev v skladu s 4. členom Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 72/2016) in v skladu s 63. členom Pravil.
 
36.
Izraz smernice ESMA pomeni Smernice glede sistemov in nadzora za trgovalne platforme, investicijske družbe in pristojne organe pri avtomatiziranem trgovanju z dne 24. 2. 2012 (ESMA/2012/122), ki jih je izdal Evropski organ za vrednostne papirje in trge.
 
37.
Izraz ZPPDFT-1 pomeni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.
 
38.
Izraz ZFPPIPP pomeni Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
 
39.
Izraz LEI koda pomeni mednarodno oznako, ki je 20-mestna alfanumerična koda, ki temelji na standardu ISO 17442, s katero se posamezna pravna oseba oziroma sklad identificira pri poslovanju v Sloveniji in tujini.
 
40.
Izraz Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/584, pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/584 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo organizacijske zahteve za mesta trgovanja.
 
41.
Izraz Delegirane uredbe komisije (EU) 2017/578, pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/578 z dne 13. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo zahteve za sporazume o vzdrževanju trga in sheme za vzdrževanje trga.
 
42.
Izraz Uredba 909/2014/EU, pomeni Uredbo (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede nekaterih bonitetnih zahtev za centralne depotne družbe in imenovane kreditne institucije, ki ponujajo pomožne bančne storitve (Besedilo velja za EGP).
 
43.
Izraz Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957, pomeni Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (Besedilo velja za EGP).
 
(2)
Določbe zakonov, na katere se sklicujejo Pravila, se uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

3. člen

Opredelitev pojmov v zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev

 
(1)
Izrazi v zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev, uporabljeni v Pravilih in ostalih splošnih aktih borze v ustreznem sklonu in številu, imajo naslednji pomen:
 
-
Izraz oseba, ki je zahtevala uvrstitev pomeni izdajatelja, drugo osebo, če izdajatelj s tem soglaša, ali drugo osebo brez soglasja izdajatelja, ob pogoju da so vrednostni papirji uvrščeni v trgovanje na drugem borznem trgu v Republiki Sloveniji ali drugem organiziranem trgu v državi članici.
 
(2)
Pojmi v zvezi z uvrstitvijo vrednostnih papirjev, uporabljeni v teh Pravilih, imajo enak pomen kot pojmi, opredeljeni v naslednjih določbah ZTFI, če za posamezni primer ni drugače določeno:
 
-
prenosljivi vrednostni papirji v tretjem odstavku 7. člena ZTFI;
 
-
lastniški vrednostni papirji v drugem odstavku 25. člena ZTFI;
 
-
dolžniški vrednostni papirji v tretjem odstavku 25. člena ZTFI;
 
-
potrdilo o deponiranju v 457. členu ZTFI;
 
-
prospekt v 40. členu ZTFI;
 
-
poenostavljeni prospekt v prvem odstavku 42. člena ZTFI;
 
-
izdajatelj v prvem odstavku 27. člena ZTFI;
 
-
centralni register in centralna klirinška depotna družba (KDD) v 17. členu ZTFI;
 
-
centralni depo v prvem odstavku 18. člena ZTFI;
 
-
nadzorovana informacija v 106. členu ZTFI;
 
-
instrumenti denarnega trga v četrtem odstavku 7. člena ZTFI.
 
-
finančni instrumenti v drugem odstavku 7. člena ZTFI.
 
(3)
Za instrumente denarnega trga (kot so npr. zakladne menice in komercialni zapisi) veljajo smiselno enake določbe kot za vrednostne papirje, uvrščene na borzni trg, razen če v Pravilih ni navedeno drugače.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window