Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1587/2011, stran 4386 DATUM OBJAVE: 3.5.2011

VELJAVNOST: od 18.5.2011 / UPORABA: od 18.5.2011

RS 33-1587/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.5.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/11

Časovnica

Na današnji dan, 4.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.5.2011
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1587. Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2011.
 
Št. 003-02-4/2011-3
 
Ljubljana, dne 28. aprila 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1D)

 

1. člen

 
V Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo) se za 38. členom doda nov 38.a člen, ki se glasi:
 

»38.a člen

(odprava nasprotja interesov)

 
(1)
Poslovodstvo, prokurist in izvršni direktor delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo lahko sklene pravni posel z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki dosega desetino osnovnega kapita­la, ali je sam ali njegov ožji družinski član tihi družbenik druge družbe, ali je udeležen na njenem dobičku na katerikoli drugi pravni podlagi, le s soglasjem nadzornega sveta ali upravnega odbora družbe. Če družba nima nadzornega sveta ali upravne­ga odbora, mora soglasje dati skupščina.
 
(2)
Poslovodstvo, prokurist in izvršni direktor delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo mora o sklenitvi pravnega posla z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki je manjši od deleža iz prejšnjega odstavka, v roku treh delovnih dni po njegovi skle­nitvi obvestiti nadzorni svet ali upravni odbor. Če družba nima nadzornega sveta ali upravnega odbora, mora o sklenitvi posla obvestiti družbenike na prvi naslednji skupščini.
 
(3)
Član organa, ki odloča o soglasju iz prvega odstavka tega člena, ne sme sodelovati pri odločanju, če je tudi sam ali njegov ožji družinski član družbenik ali tihi družbenik družbe, s katero se sklepa posel ali je udeležen na dobičku te družbe na katerikoli drugi pravni podlagi.
 
(4)
Za ožjega družinskega člana iz prejšnjih odstavkov se štejejo osebe, ki so opredeljene v tretjem odstavku 308.a člena tega zakona.
 
(5)
Ne glede na 263. člen tega zakona odškodninska odgovornost poslovodje ni izključena, čeprav je za sklenitev posla dala soglasje skupščina.
 
(6)
Če soglasje iz prvega odstavka tega člena ni bilo dano, se šteje, da je pravni posel ničen.
 
(7)
Akt o ustanovitvi lahko za sklenitev pravnega posla iz prvega odstavka tega člena določi strožje omejitve.«.
 

2. člen

 
Za 689. členom se doda nov 689.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window