Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-657/2018, stran 2400 DATUM OBJAVE: 7.3.2018

RS 15-657/2018

 
 

657. Pravilnik o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti

 
 
Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) v povezavi z 12. členom Zakona o državnem odvetništvu (Uradni list RS, št. 23/17) in s 76. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) izdaja ministrica za finance
 

P R A V I L N I K
o postopku uveljavljanja terjatev Republike Slovenije v postopkih zaradi insolventnosti

 

1. člen

(uvod)

 
(1)
S tem pravilnikom se ureja postopek uveljavljanja terjatev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS) v postopkih zaradi insolventnosti po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja in likvidacije (v nadaljnjem besedilu: postopki zaradi insolventnosti), način pošiljanja dokumentacije in spremljanje teh postopkov.
 
(2)
Ta pravilnik se enako kot za uveljavljanje terjatev RS uporablja tudi za postopek uveljavljanja terjatev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) – oba v zvezi s terjatvami iz obveznega zavarovanja, razen določb 7., 9. in 10. člena tega pravilnika.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
-
»nosilec terjatve« je RS, ZPIZ ali ZZZS kot upravičenec do prejemkov na podlagi vzpostavljene terjatve,
 
-
»skrbnik terjatve« je organ (neposredni proračunski uporabnik), ki določi višino terjatve in spremlja njen obstoj od njenega nastanka do prenehanja ter za račun nosilca terjatve izvaja vse potrebne ukrepe uveljavljanja terjatve s ciljem, da doseže njeno poplačilo. Skrbnik terjatve je nosilec terjatve ali drug organ oziroma organizacija, če zakon ali na njegovi podlagi izdani predpis tako določa.
 

3. člen

(vodenje in evidenca terjatve RS)

 
(1)
Izvajanje vseh ali posameznih nalog skrbnika terjatve se lahko z zakonom ali pogodbo prenese na drug organ.
 
(2)
V primerih, ko je terjatev, za katero učinkuje postopek zaradi insolventnosti, evidentirana v glavni knjigi proračuna RS ali neposrednega proračunskega uporabnika in se poplačilo terjatve izvede na podračun za izvrševanje proračuna RS, naloge skrbnika terjatve v delu, ki se nanašajo na evidentiranje sprememb o obstoju in višini terjatve, izvaja Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo (v nadaljnjem besedilu: DJR).
 
(3)
V primerih iz prejšnjega odstavka mora skrbnik terjatve dokumentacijo, ki jo pridobi od Državnega odvetništva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državno odvetništvo), in drugo za knjigovodsko evidentiranje potrebno dokumentacijo, s katero razpolaga, poslati DJR.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window