Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 53-1834/2024, stran 4946 DATUM OBJAVE: 28.6.2024

VELJAVNOST: od 1.7.2024 / UPORABA: od 1.7.2024

RS 53-1834/2024

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.7.2024 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 53/24

Časovnica

Na današnji dan, 18.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.7.2024
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1834. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza

 
 
Na podlagi drugega, šestega in desetega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O in 23/24) ter v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/00 in 18/23 – ZDU-1O) minister za okolje, podnebje in energijo izdaja
 

P R A V I L N I K
o izvajanju subvencioniranega prevoza

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa vrste in obdobje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za upravičence, pogoje za nakup vozovnic, vrste, način in postopek izvajanja subvencioniranega prevoza, način obračunavanja in plačevanja subvencije, poročanje, postopek in način vračila subvencije, postopek za sklenitev pogodbe iz drugega odstavka 114.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21, 54/22 – ZUJPP, 105/22 – ZZNŠPP, 18/23 – ZDU-1O in 23/24; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter izvajanje nadzora nad delom izvajalca.
 

2. člen

(vrste in obdobje veljavnosti subvencioniranih vozovnic)

 
(1)
Subvencionirana vozovnica je lahko mesečna vozovnica ali vozovnica za deset voženj na mesec. Mesečna vozovnica omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije, vozovnica za deset voženj na mesec omogoča deset voženj na celotnem območju Republike Slovenije.
 
(2)
Upravičenec se odloči za nakup mesečne ali letne subvencionirane vozovnice iz prejšnjega odstavka. Letna vozovnica za dijaka se izda za obdobje od 1. septembra do 31. avgusta tekočega šolskega leta. Letna vozovnica za študenta se izda za obdobje od 1. oktobra do 30. septembra tekočega študijskega leta. Letna vozovnica za udeleženca izobraževanja odraslih se izda za obdobje od 1. septembra do 31. avgusta oziroma od 1. oktobra do 30. septembra tekočega šolskega leta.
 
(3)
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se upravičencem iz sedmega, osmega in devetega odstavka 114.b člena zakona izda letna vozovnica za obdobje veljavnosti 12 mesecev od dneva izdaje vozovnice, ki omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Republike Slovenije.
 

3. člen

(vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih)

 
(1)
Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za upravičence iz prvega odstavka 114.b člena zakona je lahko pisna ali elektronska. Upravičenec mora pred pridobitvijo subvencionirane vozovnice v novem šolskem ali študijskem letu oddati vlogo pri izvajalcu ali vlogo oddati elektronsko. Upravičenec odda vlogo pri izvajalcu na način, da na prodajno mesto izvajalca predloži osebni dokument, na podlagi katerega izvajalec v evidenco subvencij prevozov vnese vlogo za tekoče šolsko oziroma študijsko leto. Povezava do elektronske vloge se objavi na spletnih straneh ministrstva za JPP, organa JPP, ministrstva, pristojnega za digitalno preobrazbo, ter na prodajnih mestih in spletnih straneh izvajalcev.
 
(2)
Vloga vsebuje podatke o upravičencu, zakonitem zastopniku, če gre za mladoletnega upravičenca, in statusu upravičenca v obdobju koriščenja subvencije prevoza. Če se upravičenec izobražuje v tujini, pri izvajalcu predloži potrdilo o vpisu v vzgojno-izobraževalni oziroma študijski program. Upravičenec iz 114.g člena zakona, ki uporablja javni prevoz, vlogi predloži obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga v skladu s svojimi internimi akti izda pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težki gibalni oviranosti.
 
(3)
V primeru spremembe statusa, izobraževalnega programa ali izobraževalne ustanove upravičenec v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe odda novo vlogo na prodajno mesto izvajalca.
 
(4)
Upravičenec iz 114.g člena zakona, ki ne more uporabljati javnega prevoznega sredstva in kjer na relaciji od kraja bivanja do kraja izobraževanja ni organiziran prevoz s prilagojenimi vozili za prevoz gibalno oviranih oseb ter bo za relacijo, do katere je upravičenec do brezplačnega prevoza, uporabljal lasten prevoz s prilagojenim vozilom, vlogo za povračilo stroškov prevoza odda na ministrstvo, pristojno za javni potniški promet v notranjem in čezmejnem prometu (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo za JPP). Vlogo in obvezne priloge iz petega odstavka tega člena upravičenec lahko vloži osebno, po pošti ali elektronski pošti. Upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku se krijejo stroški prevoza.
 
(5)
Upravičenec iz prejšnjega odstavka vlogi predloži:
 
-
homologacijo prilagojenega vozila za prevoz težje in težko gibalno oviranih oseb na invalidskem vozičku,
 
-
številko potrdila o tehnično ustreznem vozilu,
 
-
veljavno registracijo vozila z nezgodnim zavarovanjem potnikov,
 
-
številko vozniškega dovoljenja voznika, ki bo opravljal prevoz,
 
-
obrazložen sklep o ugotovljeni težji ali težki gibalni oviranosti, ki ga v skladu s svojimi internimi akti izda pristojna komisija posameznega visokošolskega zavoda, na katerega je upravičenec vpisan, ali zdravniško potrdilo o težji ali težki gibalni oviranosti.
 
(6)
V primeru spremembe statusa, izobraževalnega programa, izobraževalne ustanove ali stalnega ali začasnega naslova, ki se upošteva pri določitvi razdalje pri obračunu povračila stroškov prevoza, upravičenec iz četrtega odstavka tega člena v roku pet delovnih dni od nastanka spremembe odda novo vlogo na ministrstvo za JPP.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window