Navigacija

Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-149/2023, stran 483 DATUM OBJAVE: 23.1.2023

VELJAVNOST: od 7.2.2023 / UPORABA: od 7.2.2023

RS 8-149/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 8/23

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

149. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

 
 
Na podlagi enajstega odstavka 15. člena in devetega odstavka 15.d člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa postopke dodeljevanja vlakovnih poti, ki zajemajo naročanje, izdelavo in dodelitev vlakovne poti ter način uporabe kriterijev in pomen posameznega kriterija za dodeljevanje vlakovnih poti na javni železniški infrastrukturi. Uredba določa tudi vrednotenje kriterijev za določanje višine uporabnine, varščine, postopek poračunavanja varščine in uporabnine ter oprostitve plačevanja uporabnine.
 
(2)
S to uredbo so predpisani postopki in časovni termini naročanja vlakovnih poti za letna naročila v rednem in zapoznelem postopku, vključno z njihovimi spremembami in popravki, ter postopki in časovni termini za naročila ad hoc vlakovnih poti.
 
(3)
Ta uredba določa tudi način in časovni načrt priprave, izdelave, usklajevanja, sprejetja in objave voznega reda omrežja ter izvajanje režima učinkovitosti v železniškem prometu.
 
(4)
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 32), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture (UL L št. 352 z dne 23. 12. 2016, str. 1) in Delegiranim sklepom Komisije (EU) z dne 4. septembra 2017 o nadomestitvi Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (UL L št. 295/69 z dne 14. 11. 2017), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/34/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov in kratic)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
»dodelitev« je dodelitev železniških infrastrukturnih zmogljivosti od upravljavca infrastrukture;
 
2.
»dodeljevanje vlakovnih poti« je postopek, ki vsebuje opravila, kot so naročilo, izdelava, usklajevanje in dodelitev vlakovne poti, vključno z njihovimi spremembami in dopolnitvami;
 
3.
»druge zainteresirane stranke« so tiste osebe, na katerih poslovanje ali življenje vplivajo storitve prevoznikov (na primer lokalne skupnosti, gospodarske družbe);
 
4.
»elementi vlakovne poti« so tehnični podatki o vlaku na posamezni vlakovni poti;
 
5.
»enotna kontaktna točka« (One Stop Shop – OSS) je kontaktna točka za nudenje informacij v zvezi z mednarodnimi železniškimi storitvami;
 
6.
»informativna vlakovna pot« je informacija s potrebnimi elementi vlakovne poti o možni vlakovni poti;
 
7.
»načrt razširitve zmogljivosti« je ukrep ali vrsta ukrepov skupaj s časovnim načrtom njihove izvedbe za odpravo omejitev zmogljivosti, zaradi katerih se neki odsek razglasi za preobremenjeno infrastrukturo;
 
8.
»odpoved vlakovne poti« je odpoved dodeljene vlakovne poti do konca njene veljavnosti;
 
9.
»odpoved vožnje vlaka« je odpoved posamezne vožnje vlaka na dodeljeni vlakovni poti, pri čemer prosilcu ostane pravica do nadaljnjega koriščenja vlakovne poti v skladu z dodelitvijo;
 
10.
»odstavni tir« je tir, ki je namenjen za začasno odstavljanje železniških vozil;
 
11.
»omejitveni odsek« pomeni odsek proge, na katerem je zaradi izvajanja infrastrukturnih del, ki trajajo več kot sedem zaporednih dni, ocenjeni obseg prometa v deležu več kot 30 % na dan preklican, preusmerjen ali nadomeščen z drugimi oblikami prevoza;
 
12.
»omrežje« je celotna infrastruktura, ki jo upravlja upravljavec;
 
13.
»ponudba zmogljivosti« je seznam razpoložljivih zmogljivosti, ki so na voljo prosilcem v postopku naročanja vlakovnih poti v okviru letnih naročil;
 
14.
»ponudba prostih zmogljivosti« je seznam razpoložljivih zmogljivosti, ki so na voljo prosilcem v postopku naročanja ad hoc vlakovnih poti;
 
15.
»popravek vlakovne poti« je popravek, prilagoditev, zamenjava ali odpoved že dodeljene vlakovne poti ali odpoved vožnje vlaka od upravljavca med veljavnim voznorednim obdobjem;
 
16.
»posebna infrastruktura« je odsek ali del infrastrukture, ki je prednostno namenjen za posebne vrste prevoza in ga upravljavec opredeli v programu omrežja;
 
17.
»preobremenjena infrastruktura« je odsek ali del javne železniške infrastrukture, na katerem tudi po usklajevanju med zahtevami prosilcev ni mogoče v celoti zadostiti povpraševanju po vlakovnih poteh oziroma infrastrukturnih zmogljivostih;
 
18.
»sprememba vlakovne poti« je sprememba osnovnih podatkov dodeljene vlakovne poti med veljavnim voznorednim obdobjem;
 
19.
»redna letna naročila« so naročila vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje v obdobju do X – 8;
 
20.
»subjekt, ki opravlja naloge upravljavca« je lahko kateri koli subjekt, ki izvaja eno nalogo ali več nalog na področju razvoja javne železniške infrastrukture, opredeljenih v zakonu, ki ureja železniški promet;
 
21.
»trasa vlaka« je grafični prikaz vlakovne poti na grafikonu prometa vlakov;
 
22.
»usklajevanje« je postopek, s katerim skušajo upravljavec in prosilci rešiti nasprotja, ki izvirajo iz prošenj za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti;
 
23.
»večja vzdrževalna dela« so dela na vozilu, ki niso rutinska in zahtevajo, da se vozilo umakne iz obratovanja;
 
24.
»vlakovna pot« je infrastrukturna zmogljivost, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;
 
25.
»vlakovna pot za določeni namen (ad hoc vlakovna pot)« je vlakovna pot, ki se dodeli za posamezno vožnjo vlaka v veljavnem voznorednem obdobju glede na proste infrastrukturne zmogljivosti;
 
26.
»voznoredno obdobje« je obdobje, za katero je izdelan vozni red omrežja;
 
27.
»vzorčna trasa« je prikaz tehničnih elementov v voznem redu omrežja, ki se uporabijo v primeru vožnje rednega vlaka z bistveno spremenjenimi parametri (na primer sprememba sestave potniškega vlaka, sprememba obremenitve, zamenjava vlečne lokomotive), lahko pa tudi v primeru vožnje izrednega vlaka;
 
28.
»zapoznela letna naročila« so naročila vlakovnih poti za novo voznoredno obdobje v obdobju po X – 8.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kakor izrazi, uporabljeni v Zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo, 30/18, 82/21 in 54/22 – ZUJPP; v nadaljnjem besedilu: ZZelP), Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21) in Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; v nadaljnjem besedilu: ZIUGDT).
 
(3)
Kratice, uporabljene v tej uredbi, pomenijo:
 
X – datum uveljavitve novega voznega reda omrežja (začetek novega voznorednega obdobja);
 
X – N – število mesecev pred uveljavitvijo novega voznega reda omrežja (pri čemer je N število mesecev prej).
 

3. člen

(mednarodno sodelovanje upravljavca)

 
Upravljavec v mednarodnem okolju izvaja in usklajuje vse potrebne aktivnosti, ki zagotavljajo tekoče in neovirano izvajanje storitev v železniškem prometu ob ustreznem zaračunavanju uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture. Za doseganje teh ciljev se mora upravljavec posvetovati z mednarodnimi združenji oziroma sodelovati v njih ter s posameznimi upravljavci železniške infrastrukture in organi za dodeljevanje vlakovnih poti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window