Navigacija

Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-1970/2015, stran 5369 DATUM OBJAVE: 3.7.2015

VELJAVNOST: od 4.7.2015 / UPORABA: od 4.7.2015

RS 48-1970/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.7.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/15

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.7.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1970. Zakon o načinu izvršitve sodbe evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP)

 
Razglašam Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropske­ga sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. junija 2015.
 
Št. 003-02-5/2015-14
 
Ljubljana, dne 30. junija 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O NAČINU IZVRŠITVE SODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE V ZADEVI ŠTEVILKA 60642/08 (ZNISESČP)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen in vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon določa način izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji, št. 60642/08, z dne 16. julija 2014, v obsegu, v katerem je bilo Republiki Sloveniji naloženo, da sprejme vse potrebne ukrepe za poplačilo neizplačanih starih deviznih vlog. Ukrepi po tem zakonu se ne nanašajo na tiste stare devizne vloge ali njihove dele, ki so bili kakor koli izplačani ali preneseni na druge pravne osebe ali v posebne namene v skladu s predpisi držav nasle­dnic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ) ali na drugi podlagi.
 
(2)
Ta zakon določa način določitve višine izplačila, upra­vičence, postopek verifikacije, pristojni organ za odločanje, način in rok izplačila ter evidence o izplačilih.
 

2. člen

(definicija neizplačane stare devizne vloge)

 
(1)
Neizplačana stara devizna vloga po tem zakonu je sta­nje terjatev fizične osebe do Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Sarajevo (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica Sarajevo), in Ljubljanske banke d. d. Ljubljana, Glavne filijale Zagreb (v nadaljnjem besedilu: Glavna podružnica Za­greb), na deviznih računih in na podlagi deviznih hranilnih vlog na dan 31. decembra 1991, vključno s pogodbenimi obrestmi, obračunanimi do tega datuma (v nadaljnjem besedilu: stanje na dan 31. 12. 1991), zmanjšano za izplačila posamezne podru­žnice, Ljubljanske banke d. d. Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Banka) ali kogarkoli drugega po tem datumu, za neplačane ob­veznosti varčevalca do podružnice ali Banke in za izplačane ali poravnane zneske po 31. decembru 1991 na kateri koli podlagi.
 
(2)
Neizplačana stara devizna vloga iz prejšnjega odstav­ka ni stara devizna vloga ali njen del, ki je bila na podlagi pred­pisov držav delovanja obeh podružnic iz prejšnjega odstavka prenesena na drugo pravno osebo ali na posebne račune za namene posebne uporabe. Te vloge so med drugim stare devizne vloge, ki so jih varčevalci Glavne podružnice Zagreb prenesli na drugo pravno osebo v skladu s predpisi Republike Hrvaške, ki so urejali prenos in prevzem jamstva za stare de­vizne vloge, in stare devizne vloge, ki so jih varčevalci Glavne podružnice Sarajevo v skladu s predpisi Bosne in Hercegovine prenesli na posebne račune za namen uporabe v postopku privatizacije.
 

3. člen

(obresti)

 
(1)
Obresti od neizplačane stare devizne vloge iz 2. člena tega zakona se za prevzem izpolnitve po tem zakonu obraču­navajo:
 
-
za obdobje od 1. januarja 1992 do 31. decembra 1992 po letni obrestni meri 6 %,
 
-
za obdobje od 1. januarja 1993 do 31. decembra 2015 po letni obrestni meri 1,79 %,
 
-
za obdobje od 1. januarja 2016 do izplačila po obrestni meri za vloge gospodinjstev čez noč, objavljeni v mesečnem biltenu Banke Slovenije.
 
(2)
Obresti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo po linearni metodi po navadnem obrestnem računu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window