Navigacija

Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-1780/2013, stran 5326 DATUM OBJAVE: 31.5.2013

VELJAVNOST: od 1.6.2013 / UPORABA: od 1.6.2013

RS 47-1780/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.6.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 47/13

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1780. Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF)

 
Razglašam Zakon o odpravi posledic razveljavitve druge­ga, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravno­teženje javnih financ (ZOPRZUJF), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. maja 2013.
 
Št. 003-02-5/2013-8
 
Ljubljana, dne 31. maja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ODPRAVI POSLEDIC RAZVELJAVITVE DRUGEGA, TRETJEGA IN ČETRTEGA ODSTAVKA 143. ČLENA ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZOPRZUJF)

 

1. člen

 
S tem zakonom se z namenom, da se zagotovi enaka obravnava vseh uživalcev ali uživalk (v nadaljnjem besedilu: uživalci) pokojnin, usklajenih po določbah drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314 in 105/12; v nadaljnjem besedilu: ZUJF), ki jih je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo U-I-186/12-34 (Uradni list RS, št. 25/13; v nadaljnjem besedilu: odločba Ustavnega sodišča) razveljavilo, določa način odprave posle­dic razveljavitve navedenih določb uživalcem tako usklajenih pokojnin na podlagi pravnomočnih odločb od uveljavitve ZUJF ter roke in način poračuna razlike vsem uživalcem pokojnin, usklajenih po razveljavljenih določbah ZUJF.
 

2. člen

 
Uživalcem pokojnin na podlagi pravnomočnih odločb, usklajenih po določbah drugega, tretjega in četrtega odstav­ka 143. člena ZUJF, se izplača razlika med zneski pokojnin, ki bi jim pripadali za posamezni mesec brez uskladitve po ZUJF in zneski pokojnin, usklajenih po ZUJF za obdobje do 22. marca 2013 oziroma do 31. decembra 2012 za dele pokojnin z upoštevanjem obdobij pokojninske dobe do 31. marca 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ.
 

3. člen

 
(1)
Tudi uživalcem pokojnin, usklajenih po razvelja­vljenih določbah ZUJF, za katere obstaja obveznost pora­čuna razlike neposredno po odločbi Ustavnega sodišča, se poračun opravi na način, določen v prejšnjem členu. Navedenim uživalcem, in uživalcem po prejšnjem členu, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) izplača razliko v dveh obrokih, in sicer v višini 20 odstotkov pripadajočega zneska razlike z izplačilom pokojnin za mesec junij 2013 in v višini 80 od­stotkov pripadajočega zneska razlike z izplačilom pokojnin za mesec maj 2014.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek Zavod izplača celotno razliko s pokojnino za mesec junij 2013, če je znesek razlike manjši od 100 eurov.
 
(3)
Potrebna sredstva za izplačilo razlike iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotovi Republika Slovenija iz državnega proračuna.
 
(4)
Uživalcem pokojnin iz prvega in drugega odstavka tega člena Zavod izda odločbe najpozneje do konca junija 2013. Ta odločba se šteje za odločbo, s katero je ta organ ugodil pritožbi uživalca za izplačilo pokojnine brez uskladitve po ZUJF, če o njej še ni odločil.
 
(5)
Pri odmeri dohodnine na letni ravni se pri dohodku iz prvega odstavka tega člena upošteva povprečenje v skladu s prvim odstavkom 120. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 - ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12 in 94/12).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window