Navigacija

Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-968/2018, stran 3435 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 6.4.2018 / UPORABA: od 6.4.2018

RS 23-968/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

968. Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017

 
 
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 24. redni seji dne 23. 3. 2018 sprejel
 

Z A K L J U Č N I   R A Č U N  
proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 

 

1. člen

 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2017 izkazuje:
 
   
v EUR
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
Skupina/Podskupina kontov
Realizacija leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.555.720
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.339.336
70
DAVČNI PRIHODKI
1.264.540
 
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.168.580
 
703 Davki na premoženje 
65.185
 
704 Domači davki na blago in storitve 
30.775
 
706 Drugi davki in prispevki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
74.796
 
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
49.606
 
711 Takse in pristojbine 
862
 
712 Denarne kazni 
155
 
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
16.729
 
714 Drugi nedavčni prihodki 
7.444
72
KAPITALSKI PRIHODKI
41.378
 
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
25.213
 
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
16.165
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
175.006
 
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
175.006
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
1.659.270
40
TEKOČI ODHODKI 
420.566
 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
155.464
 
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
23.586
 
402 Izdatki za blago in storitve 
219.884
 
403 Plačila domačih obresti 
2.107
 
409 Rezerve 
19.525
41
TEKOČI TRANSFERI 
667.060
 
410 Subvencije 
19.397
 
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
414.643
 
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
55.553
 
413 Drugi tekoči domači transferi 
177.467
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
534.426
 
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
534.426
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
37.218
 
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
37.218
 
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–103.550
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
 
750 Prejeta vračila danih posojil
 
 
751 Prodaja kapitalskih deležev
 
 
752 Kupnine iz naslova privatizacije
 
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
 
440 Dana posojila
 
 
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
 
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
 
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE 
100.187
 
500 Domače zadolževanje 
100.187
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
18.247
55
ODPLAČILA DOLGA 
18.247
 
550 Odplačila domačega dolga 
18.247
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +
–21.610
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
81.940
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
103.550
9009
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
 
 
Splošni sklad za drugo
589.079
 
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
 

3. člen

 
Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2017 je 589.079,37 EUR in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window