Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 74-2872/2015, stran 8096 DATUM OBJAVE: 2.10.2015

VELJAVNOST: od 17.10.2015 / UPORABA: od 17.10.2015

RS 74-2872/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.10.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 74/15

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.10.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2872. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. septembra 2015.
 
Št. 003-02-7/2015-5
 
Ljubljana, dne 1. oktobra 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B in 60/11) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »izvajanje ukrepov jedrske« doda besedilo »in sevalne«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašata Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za varnost jedrskih objektov (UL L št. 172 z dne 2. 7. 2009, str. 18) in Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (UL L št. 199 z dne 2. 8. 2011, str. 48).«
 

2. člen

 
V naslovu 3. člena in prvem odstavku se beseda »pojmi« nadomesti z besedo »izrazi«.
 
V prvem odstavku se v 20. točki za besedo »začeti« doda besedilo »s pripravami ali«.
 
V 21. točki se črta beseda »snovi«, besedilo »jedrskega blaga« pa se nadomesti z besedilom »jedrskih snovi«.
 
V 24. točki se črta besedilo »in toplarna«.
 
28. točka se spremeni tako, da se glasi:
 
»28. Manj pomemben sevalni objekt je objekt, v katerem se uporabljajo viri sevanja, ki bi brez vnaprej ustrezno načrtovane zaščite objekta lahko povzročili izpostavljenost ionizirajočim sevanjem delavcev ali drugih oseb v objektu nad predpisanimi mejnimi dozami.«.
 
V 31. točki se za besedo »reševanja« doda beseda »objekta«.
 
V 33. točki se črta besedilo »je pooblaščen, da«.
 
Za 37. točko, se doda nova 38. točka, ki se glasi:
 
»38. Ocena varstva pred sevanji je dokument, s katerim se oceni naravo in velikost sevalnega tveganja ter izpostavljenost delavcev in prebivalstva zaradi izvajanja sevalne dejavnosti, opredeli ukrepe varstva pred sevanji ter način optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji v okoliščinah in delovnih pogojih, ki so pomembni z vidika varstva pred sevanji.«.
 
Dosedanje 38. do 52. točka postanejo 39. do 53. točka.
 
Za dosedanjo 53. točko, ki postane 54. točka, se doda nova 55. točka, ki se glasi:
 
»55. Projektne osnove objekta opredeljujejo njegovo potrebno zmogljivost za obvladovanje določenega obsega stanj ob spoštovanju predpisanih zahtev sevalne in jedrske varnosti. Projektne osnove so prvi pogoj za zagotovitev preprečitve posledic pričakovanega obratovalnega ali projektnega dogodka oziroma, če preprečitev ni mogoča, ublažitev teh posledic.«.
 
Dosedanje 54. do 60. točka postanejo 56. do 62. točka.
 
V dosedanji 61. točki, ki postane 63. točka, se besedilo »nad jedrskim, sevalnim ali manj pomembnim sevalnim objektom« nadomesti z besedilom »nad jedrskim ali sevalnim objektom«, za njo pa se doda nova 64. točka, ki se glasi:
 
»64. Razširjene projektne osnove objekta opredeljujejo njegovo zmogljivost za preprečevanje nesprejemljivih radioloških posledic zaradi nesreč, težjih od tistih dogodkov, ki so podlaga za projektne osnove, ali ki vključujejo več odpovedi, kakor so predpostavljene pri projektnih osnovah. Razširjene projektne osnove je treba pripraviti na podlagi inženirske ocene ter z determinističnimi in verjetnostnimi metodami z namenom, da se prepoznajo dodatni scenariji nesreč in načrtujejo praktične rešitve za njihovo preprečitev ali blaženje njihovih posledic.«.
 
Dosedanji 62. in 63. točka postaneta 65. in 66. točka.
 
V dosedanji 64. točki, ki postane 67. točka, se črta besedilo »v jedrskem, sevalnem ali v manj pomembnem sevalnem objektu«.
 
V dosedanji 65. točki, ki postane 68. točka, se v četrti alinei za besedo »pridobivanju« črta vejica ter doda beseda »in«, za besedo »predelavi« pa se črta besedilo »in obogatitvi«.
 
Dosedanje 66. do 69. točka postanejo 69. do 72. točka.
 
V dosedanji 70. točki, ki postane 73. točka, se besedilo »jedrskega blaga« nadomesti z besedilom »jedrskih snovi«.
 
Dosedanja 71. točka postane 74. točka.
 
V dosedanji 72. točki, ki postane 75. točka, se besedilo »dovoljenje za uporabo objekta« nadomesti z besedilom »odločbo o poskusnem obratovanju ali dovoljenje za uporabo objekta«.
 
Dosedanja 73. točka, ki postane 76. točka, se spremeni tako, da se glasi:
 
»76.
Uvoz je vsak vnos radioaktivnih ali jedrskih snovi v carinsko območje EU, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za te snovi, razen tranzita.«.
 
Za dosedanjo 74. točko, ki postane 77. točka, se dodajo nove 78., 79. in 80. točka, ki se glasijo:
 
»78.
Varnostna kultura so značilnosti in vedenje v organizaciji ali pri posameznikih, ki namenjajo varstvu in varnosti največjo pozornost in jima dajejo prednost, ustrezno njuni pomembnosti. Za sevalno ali jedrsko področje se varnostna kultura nanaša na osebno zavzetost in odgovornost vseh vpletenih v katero koli dejavnost, ki vpliva na delovanje in varnost sevalnega ali jedrskega objekta. Ključni za varnostno kulturo so odprta izmenjava informacij, ki vključuje neomejeno obravnavo varnostnih in drugih z njimi povezanih vprašanj, preprečevanje samozadostnosti, predanost popolnosti, osebna in skupinska odgovornost ter dvig ravni sevalne ali jedrske varnosti.
 
79.
Varnostni zadržek je ugotovitev varnostnega preverjanja, ki izraža dvome o zanesljivosti in lojalnosti osebe, ki naj bi dobila dovoljenje za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovano ali vitalno območje in fizično nadzorovan ali vitalen prostor.
 
80.
Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo pred izdajo dovoljenja za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovan objekt ali območje in vitalen objekt ali območje jedrskega objekta opravi delodajalec in upravljavec jedrskega objekta in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.«.
 
Dosedanje 75. do 79. točka postanejo 81. do 85. točka.
 
V dosedanji 80. točki, ki postane 86. točka, se v drugem stavku za besedo »kakovosti« doda besedilo »je eden od delov sistema vodenja in«.
 
Dosedanja 81. točka postane 87. točka.
 
V dosedanji 82. točki, ki postane 88. točka, se beseda »zaradi« nadomesti z besedama »za zagotovitev«, za njo pa se doda nova 89. točka, ki se glasi:
 
»89.
Zaprto odlagališče je zaprto odlagališče radioaktivnih odpadkov, izrabljenega goriva, rudarske jalovine ali hidrometalurške jalovine, za katero morata biti zagotovljena dolgoročni nadzor in vzdrževanje po tem zakonu.«.
 
Dosedanja 83. točka postane 90. točka.
 

3. člen

 
V petem odstavku 4. člena se besedilo »Jedrske snovi ter jedrske tehnologije« nadomesti z besedilom »Jedrsko blago«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window