Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3955/2018, stran 12989 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 81-3955/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3955. Sklep o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2019

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 107. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je župan Občine Železniki dne 5. 12. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Železniki v obdobju januar–marec 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Železniki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Železniki za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
KONTO
 
OPIS
ZAČASNO FINANCIRANJE 2019 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.431.988
 
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.369.514
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.239.828
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.154.374
7000
 
Dohodnina
1.154.374
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
62.162
7030
 
Davki na nepremičnine
35.918
7032
 
Davki na dediščine in darila
15.728
7033
 
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
10.516
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
20.874
7047
 
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
20.874
706
 
DRUGI DAVKI
2.418
7060
 
Drugi davki
2.418
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
129.686
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
31.594
7102
 
Prihodki od obresti
257
7103
 
Prihodki od premoženja
31.337
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
893
7111
 
Upravne takse in pristojbine
893
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
4.560
7120
 
Globe in druge denarne kazni
4.560
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
3.841
7130
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.841
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
88.798
7141
 
Drugi nedavčni prihodki
88.798
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
55.099
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
29.000
7200
 
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
29.000
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
26.099
7221
 
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
26.099
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.485
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
2.485
7300
 
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
2.485
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
4.890
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
4.890
7400
 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
4.890
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.083.495
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
368.004
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
112.602
4000
 
Plače in dodatki
102.542
4002
 
Povračila in nadomestila
4.233
4004
 
Sredstva za nadurno delo
419
4009
 
Drugi izdatki zaposlenim
5.408
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
13.714
4010
 
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
6.970
4011
 
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
5.534
4012
 
Prispevek za zaposlovanje
46
4013
 
Prispevek za starševsko varstvo
77
4015
 
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
1.087
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
230.497
4020
 
Pisarniški in splošni material in storitve
30.563
4021
 
Posebni material in storitve
22.721
4022
 
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
45.087
4023
 
Prevozni stroški in storitve
2.585
4024
 
Izdatki za službena potovanja
471
4025
 
Tekoče vzdrževanje
95.484
4026
 
Poslovne najemnine in zakupnine
426
4029
 
Drugi operativni odhodki
33.160
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
5.191
4031
 
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
5.191
409
 
REZERVE
6.000
4090
 
Splošna proračunska rezervacija
6.000
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
539.570
410
 
SUBVENCIJE
356
4102
 
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
356
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
399.836
4111
 
Družinski prejemki in starševska nadomestila
4.200
4112
 
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
2.264
4119
 
Drugi transferi posameznikom
393.372
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
16.008
4120
 
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
16.008
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
123.370
4130
 
Tekoči transferi občinam
7.628
4131
 
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
4.744
4133
 
Tekoči transferi v javne zavode
109.505
4135
 
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
1.493
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
175.837
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
175.837
4202
 
Nakup opreme
12.791
4203
 
Nakup drugih osnovnih sredstev
36.009
4204
 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
91.836
4205
 
Investicijsko vzdrževanje in obnove
17.715
4206
 
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
10.000
4208
 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
7.486
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
84
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
0
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
84
4323
 
Investicijski transferi javnim zavodom
84
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
348.493
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
111.578
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
111.578
5501
 
Odplačila kreditov poslovnim bankam
92.501
5503
 
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
19.077
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
236.915
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.–VIII.)
–111.578
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–348.493
 
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
236.915

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window