Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3925/2018, stran 12956 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 81-3925/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3925. Sklep o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019

 
 
Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in drugega odstavka 104. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) v povezavi s 13. členom Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17, 76/17, 29/18 in 61/18) je župan Občine Litija Franci Rokavec dne 7. decembra 2018 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Litija v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Litija (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. marca 2019 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
 

2. člen

(podlaga za začasno financiranje)

 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2018. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Litija za leto 2018 (Uradni list RS, št. 9/17, 76/17, 29/18 in 61/18).
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
 
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
2.839.110,17
Tekoči prihodki (70+71)
2.664.388,57
70
Davčni prihodki (700+703+704+706)
2.431.457,08
700
Davki na dohodek in dobiček
2.264.418,00
703
Davki na premoženje
76.095,33
704
Domači davki na blago in storitve
90.611,10
706
Drugi davki
332,65
71
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
232.931,49
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
144.231,11
711
Takse in pristojbine
2.416,10
712
Globe in druge denarne kazni
6.702,33
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
21.731,25
714
Drugi nedavčni prihodki
57.850,70
72
Kapitalski prihodki (720+721+722)
86.735,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
86.735,00
73
Prejete donacije (730+731)
506,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
506,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
Transferni prihodki (740+741)
87.480,60
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
76.698,16
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
10.782,44
78
Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav (786+787)
0,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
2.281.691,97
40
Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
535.904,21
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
164.463,68
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
25.840,96
402
Izdatki za blago in storitve
318.340,73
403
Plačila domačih obresti
27.258,84
409
Rezerve
0,00
41
Tekoči transferi (410+411+412+413)
1.344.557,48
410
Subvencije
9.879,55
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
956.098,76
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
17.917,92
413
Drugi tekoči domači transferi
360.661,25
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
Investicijski odhodki (420)
382.594,74
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
382.594,74
43
Investicijski transferi (431+432)
18.635,54
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
0,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.635,54
 
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) 
(I.–II.)
557.418,20
75
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
110,19
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
110,19
44
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
 
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
(IV.–V.)
110,19
50
VII. Zadolževanje (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
55
VIII. Odplačila dolga (550)
165.509,20
550
Odplačila domačega dolga
165.509,20
 
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
392.019,19
 
X. Neto zadolževanje (VII.–VIII.)
–165.509,20
 
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–557.418,20
 
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta
0,00
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window