Navigacija

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1779/2009, stran 5228 DATUM OBJAVE: 18.5.2009

RS 37-1779/2009

 
 

1779. Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

 
 
Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom

 

1. člen

(vsebina uredbe)

 
(1)
Ta uredba določa:
 
-
vrste energetskih tehnologij v proizvodnih napravah s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, ki po tej uredbi lahko prejemajo podpore,
 
-
razvrstitev proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: proizvodne naprave SPTE), ki lahko prejemajo podpore po tej uredbi, v velikostne razrede in skupine glede na letne obratovalne ure proizvodnih naprav,
 
-
podrobnejšo opredelitev podpor,
 
-
način določanja referenčnih stroškov za proizvodnjo električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom ter vpliv referenčnih stroškov in referenčnih tržnih cen električne energije na višino podpor,
 
-
način določanja cen za zagotovljeni odkup električne energije iz proizvodnih naprav SPTE,
 
-
način določanja višine podpor, ki se izvajajo kot finančna pomoč za tekoče poslovanje,
 
-
pogoje za pridobitev podpore,
 
-
način pridobitve podpore,
 
-
način prejemanja podpor ter druga vprašanja, povezana s podporami električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
 
(2)
Na podlagi te uredbe se lahko dodelijo podpore električni energiji, proizvedeni v proizvodni napravi SPTE na fosilno gorivo ali lesno biomaso, pri katerih nazivna električna moč proizvodne naprave ne presega 200 MW.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot v Energetskem zakonu, poleg tega pa imajo še naslednji pomen:
 
-
bruto proizvedena električna energija proizvodne naprave je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na sponkah generatorja ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. Električna energija, porabljena za obratovanje same naprave, se ne odšteje od bruto proizvedene električne energije;
 
-
enočrtna shema je shema proizvodne naprave, ki povezuje večfazne povezave z eno črto;
 
-
fosilno gorivo je gorivo, ki je pridobljeno iz rudninskih zalog, ne glede na to, ali se uporabi v prvotni sestavi ali predelano;
 
-
koristna izraba toplote je toplota, ki bi se, če je ne bi izkoriščali iz proizvodne naprave SPTE za zadovoljitev ekonomsko opravičljivega povpraševanja po ogrevanju, hlajenju ali tehnologiji, zagotavljala z drugimi viri. Ekonomsko opravičljivo povpraševanje pa je povpraševanje, ki ne presega potreb po ogrevanju, hladu ali tehnologiji;
 
-
lastna raba proizvodne naprave je električna energija, porabljena za obratovanje same proizvodne naprave, za pogon napajalnih črpalk, kompresorjev, mlinov, gorilnikov, čistilne naprave in drugih podobnih naprav, ki so nujne za delovanje proizvodne naprave;
 
-
lastni odjem je neto proizvedena električna energija, ki se skupaj z energijo, dovedeno iz omrežja, porabi na kraju samem za druge namene kakor za lastno rabo proizvodne naprave;
 
-
lesna biomasa je les, uporabljen v energetske namene;
 
-
nazivna električna moč naprave s soproizvodnjo električne energije in koristne toplote je najvišja trajna neto električna moč naprave v proizvodnji, ko proizvodna naprava ne izpušča v okolje neizrabljene odpadne toplote (toplota dimnih plinov, sevalne izgube in druge toplotne izgube, povezane z normalnim delovanjem proizvodne naprave, se ne štejejo kot neizrabljena odpadna toplota);
 
-
nazivna moč proizvodne naprave je najvišja trajna neto električna, mehanska oziroma toplotna moč, s katero lahko naprava brez časovnih omejitev normalno obratuje. Nazivno moč določa proizvajalec naprave ali je določena s prevzemnimi meritvami naprave po dokončani gradnji. Pri nazivni električni moči proizvodne naprave se upošteva neto električna moč;
 
-
neto proizvedena električna energija je proizvodnja električne energije v obdobju poročanja, merjena na izstopu iz proizvodne naprave, ne glede na to, ali gre za lastni odjem ali za električno energijo, oddano v javno omrežje. Pri neto proizvedeni električni energiji se lastna raba proizvodne naprave odšteje od proizvedene električne energije na sponkah generatorjev ali sponkah drugih sklopov za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo;
 
-
nova proizvodna naprava je proizvodna naprava SPTE, ki je začela redno proizvajati električno energijo po 12. 7. 2008;
 
-
obdobje poročanja je obdobje obratovanja SPTE proizvodne naprave s soproizvodnjo, v katerem se ugotavlja proizvedena količina električne energije v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, za katero so prejeta potrdila o izvoru. Obdobje poročanja za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki prejemajo podpore po tej uredbi, je eno leto;
 
-
osnovno gorivo je gorivo proizvodne naprave SPTE, ki v celotni porabi goriva na letni ravni dosega najmanj 90-odstotni delež;
 
-
obratovalne ure proizvodne naprave s soproizvodnjo je razmerje med proizvedeno neto električno energijo v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom v enem letu oziroma obdobju poročanja in nazivno električno močjo proizvodne naprave SPTE;
 
-
odločba o dodelitvi podpore je odločba, ki jo v upravnem postopku izda Agencija za energijo proizvodnim napravam SPTE, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpor;
 
-
prejemnik podpore je imetnik odločbe o dodelitvi podpore, ki na podlagi pogodbe o zagotavljanju podpore prejema za proizvedeno električno energijo podporo po tej uredbi;
 
-
pretežno nova proizvodna naprava je proizvodna naprava SPTE, pri kateri od začetka redne proizvodnje električne energije do vložitve vloge za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore ni minilo več kot 10 let;
 
-
proizvedena električna energija, oddana v javno omrežje, je neto proizvedena električna energija, ki je oddana v javno omrežje na ustreznem prevzemno - predajnem mestu;
 
-
proizvodna naprava je sklop opreme in napeljav, ki pretvarja druge vrste energije v električno energijo in lahko samostojno obratuje. Če je proizvodna naprava sestavljena iz več omenjenih sklopov in če je odjem proizvedene električne energije skupen za vse sklope, se taki sklopi štejejo za eno proizvodno napravo. O tem, kaj se šteje za proizvodno napravo, ob nejasnostih, upoštevajoč tehnično dokumentacijo, zaporedje gradnje in obratovanje proizvodne naprave, odloči Agencija za energijo pri izdaji deklaracije ali odločbe o dodelitvi podpore;
 
-
referenčna tržna cena energije je napoved cene električne energije in drugih energentov na energetskem trgu, ki jo na podlagi dvanajstega odstavka 64.n člena Energetskega zakona objavlja Agencija za energijo;
 
-
subvencije po tej uredbi so prejete državne pomoči, kot so opredeljene v 2. členu Zakona o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP) (Uradni list RS, št. 37/04);
 
-
upravičenec do podpore je proizvajalec električne energije v proizvodni napravi SPTE, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev podpore.
 

3. člen

(energetske tehnologije proizvodnih naprav SPTE)

 
(1)
Določbe ta uredbe se nanašajo na proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na teh energetskih tehnologijah:
 
a)
kombiniranem ciklu s plinsko turbino z rekuperacijo odpadne toplote,
 
b)
protitlačni parni turbini,
 
c)
odjemni kondenzacijski parni turbini,
 
d)
plinski turbini z rekuperacijo odpadne toplote,
 
e)
motorju z notranjim zgorevanjem z rekuperacijo odpadne toplote,
 
f)
mikroturbini z rekuperacijo odpadne toplote,
 
g)
parnih motorjih.
 
(2)
Med tehnologijami iz prejšnjega odstavka se glede na zastopanost posameznih energetskih tehnologij v dejanski oskrbi ali v nacionalnih zmogljivostih določijo reprezentativne tehnologije za določitev referenčnih stroškov.
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek so do podpor upravičene tudi proizvodne naprave SPTE, ki temeljijo na energetskih tehnologijah, kot so:
 
a)
Stirlingovi motorji,
 
b)
gorivne celice,
 
c)
turbine z organskim Rankinovim procesom in
 
d)
druge vrste tehnologij ali njihove kombinacije, ki ustrezajo opredelitvi soproizvodnje, pri čemer jim Agencija za energijo dodeli podporo po določbah te uredbe na podlagi podatkov iz vlog za odločbe o dodelitvi podpor za vsak primer posebej.
 
(4)
Agencija za energijo v skladu z metodologijo iz 23. člena te uredbe objavi, kateri podatki so potrebni za vlogo za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore za primere, ki se obravnavajo posebej.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window