Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-3742/2003, stran 11752 DATUM OBJAVE: 12.8.2003

RS 79-3742/2003

 
 

3742. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2003.
 
001-22-69/03
 
Ljubljana, dne 23. julija 2003.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-D)

 

1. člen

 
V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popravek, 64/2001, 108/2002 in 34/2003) se v 48. členu za besedo "odraslega" doda besedilo: "kot drugostopenjski organ".
 
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
 
"Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javnega vrtca oziroma šole v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delavna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.
 
Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javnega vrtca oziroma šole mora o pritožbi delavca odločiti v 30 dneh od vložitve pritožbe.
 
Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javnega zavoda oziroma šole oziroma le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
 
Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja pravice neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja."
 

2. člen

 
V 102. členu se v prvem odstavku za besedo "izpit" črta besedilo "po uspešno končanem pripravništvu" in doda nov stavek, ki se glasi:
 
"Strokovni izpit je sestavni del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe."
 
V drugem odstavku se za besedo "zakonu" črta besedilo "po preteku enega leta dela v vrtcu oziroma šoli" in se nadomesti z besedilom, ki se glasi: "po preteku šestih mesecev dela v vrtcu oziroma šoli".
 

3. člen

 
V 109. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
 
"Javni vrtec oziroma javna šola, ki zaposluje nove strokovne delavce, mora prosta delovna mesta javno objaviti. Minister lahko za javne šole objavi prosta delovna mesta s skupno objavo. Natančnejšo vsebino in postopek skupne objave določi minister."
 
Dosedanji prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
 
Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
"Pogodbo o zaposlitvi za določen čas se lahko, poleg primerov v zakonu o delovnih razmerjih, sklene tudi v primeru, če gre za predvideno zmanjšanje obsega vpisa učencev oziroma dijakov v šolo ali zavod ali za spremembo javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja oziroma predmetnikov."
 
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window