Navigacija

Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1827/2001, stran 3205 DATUM OBJAVE: 26.4.2001

RS 30-1827/2001

 
 

1827. Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL)

 
Razglašam zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. aprila 2001.
 
001-22-39/01
 
Ljubljana, dne 19. aprila 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O CARINSKIH UKREPIH PRI KRŠITVAH PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE (ZCUKPIL)

 

Prvo poglavje

Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
S tem zakonom se določajo ukrepi v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine ob vnosu blaga v Republiko Slovenijo oziroma iznosu blaga iz nje.
 
(2)
Postopek za izvedbo ukrepov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine po tem zakonu se začne na zahtevo imetnika oziroma imetnice pravice ali po uradni dolžnosti.
 
(3)
Za izvajanje tega zakona so pristojni carinski organi.
 

2. člen

(prepoved)

 
(1)
Če je na podlagi izvršenega postopka po tem zakonu ugotovljeno, da se z nekim blagom krši pravice intelektualne lastnine, je prepovedan vnos takega blaga na carinsko območje, sprostitev takega blaga v prost promet, njegov izvoz in ponovni izvoz, začetek katerega koli odložnega carinskega postopka za tako blago ali njegov vnos v prosto carinsko cono.
 
(2)
Ta zakon se ne nanaša na blago, ki je brez soglasja imetnika pravice predmet carinskega obravnavanja, če je blago označeno z znamko s soglasjem imetnika pravice, ali če je bilo blago, ki je zavarovano s patentom, dodatnim varstvenim certifikatom, modelom, avtorsko ali sorodno pravico, proizvedeno s soglasjem imetnika pravice.
 
(3)
Ta zakon se ne nanaša na blago nekomercialne narave, ki se nahaja v potnikovi osebni prtljagi, če je količina blaga oziroma njegova vrednost v okviru količine oziroma vrednosti, ki je po carinskih predpisih lahko oproščena plačila carine.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Ponarejeno blago je:
 
a)
blago, vključno z embalažo, ki je brez dovoljenja označeno z znakom, ki je enak znamki, veljavni za enako vrsto blaga, ali znakom, ki ga po njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te znamke, s čimer to blago krši pravice imetnika zadevne znamke, veljavne v Republiki Sloveniji;
 
b)
kakršen koli simbol znamke, kot so logotip, etiketa, nalepka, brošura, navodila za uporabo, garancijski dokument, ne glede na to, ali je predložen skupaj ali ločeno od blaga, če so podane enake okoliščine kot za blago po prejšnji točki;
 
c)
embalaža, ki je označena z znakom ponarejenega blaga in je predložena ločeno od blaga, če so podane enake okoliščine kot za blago po točki a) tega odstavka;
 
d)
blago, ki je neupravičeno označeno z veljavno geografsko označbo ali z znakom, ki ga v njegovih bistvenih lastnostih ni mogoče razlikovati od te geografske označbe, s čimer to blago krši pravice upravičenca do geografske označbe, veljavne v Republiki Sloveniji;
 
e)
blago, ki krši patent ali dodatni varstveni certifikat, veljaven v Republiki Sloveniji.
 
(2)
Kot ponarejeno blago po prejšnjem odstavku se šteje tudi piratsko blago. Piratsko blago je blago, ki je kopija ali imitacija blaga ali ki vsebuje kopijo ali imitacijo blaga, ki je bilo izdelano brez soglasja imetnika avtorske ali sorodne pravice ali pravice iz modela, če izdelava teh kopij ali imitacij krši pravice imetnikov teh pravic v Republiki Sloveniji.
 
(3)
Kot ponarejeno blago po prvem odstavku tega člena se šteje tudi vsak kalup, šablona ali matrica, ki je posebej oblikovana ali prilagojena za izdelavo ponarejene znamke ali geografske označbe ali blaga, označenega s tako znamko ali geografsko označbo, ali za izdelavo blaga, ki krši patent ali dodatni varstveni certifikat, ali za izdelavo piratskega blaga, če uporaba takega kalupa, šablone ali matrice krši pravice imetnika te pravice v Republiki Sloveniji.
 
(4)
Imetnik pravice je oseba, ki se po zakonu šteje za imetnika znamke, patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, avtorske ali sorodne pravice ali za upravičenca do geografske označbe.
 
(5)
Kot delovni dan se šteje dan, ko dela Generalni carinski urad.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window