Navigacija

Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-3454/1996, stran 5132 DATUM OBJAVE: 25.10.1996

RS 59-3454/1996

 
 

3454. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ)

 
Razglašam zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. oktobra 1996.
 
001-22-115/96
 
Ljubljana, dne 23. oktobra 1996.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta zakon ureja rabo kmetijskih zemljišč, njihovo varstvo, promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike.
 
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za gozdove, če ni z zakonom drugače določeno.
 

2. člen

 
Kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in vodnih zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč. Med kmetijska zemljišča spadajo tudi vsa zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd na podlagi zakona o gozdovih.
 
Kmetijska zemljišča se na podlagi njihovih naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel delijo na:
 
-
najboljša kmetijska zemljišča, to so zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo;
 
-
druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.
 
Najboljša kmetijska zemljišča so:
 
a)
po naravnih lastnostih:
 
-
zemljišča, na katerih je najširša možnost rabe tal, ki se kaže v možnosti gojenja kmetijskih rastlin, ki uspevajo pri nas, če lega tal omogoča uporabo ustrezne kmetijske mehanizacije – I. kategorija kmetijskih zemljišč;
 
-
zemljišča, na katerih je delno otežkočena možnost rabe tal zaradi fizikalnih lastnosti tal, kar zmanjšuje možnost izbora gojenja kmetijskih rastlin – II. kategorija kmetijskih zemljišč;
 
-
zemljišča, ki so po svojih naravnih danostih primerna za trajne nasade (sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča, oljčni nasadi ipd.);
 
-
zemljišča, ki so zaradi izjemnih lastnosti in lege najprimernejša za vrtnarsko proizvodnjo;
 
b)
po legi, velikosti in obliki parcel:
 
-
zemljišča, ki so oblikovana (združena) v komplekse.
 

3. člen

 
Določitev zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo, za stavbna, vodna ali za drug namen, je možna le v planskih aktih Republike Slovenije in lokalnih skupnosti v skladu z zakonom.
 
Kmetijska zemljišča se v planskih aktih Republike Slovenije in lokalnih skupnosti na podlagi kategorizacije določijo po območjih iz 1. in 2. alinee drugega odstavka 2. člena tega zakona ter vodijo v posebni evidenci, povezani z bazo podatkov zemljiškega katastra.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window