Navigacija

Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1959/2001, stran 3673 DATUM OBJAVE: 5.5.2001

RS 33-1959/2001

 
 

1959. Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o veterinarstvu (ZVet-1)

 
Razglašam zakon o veterinarstvu (ZVet-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. aprila 2001.
 
Št. 001-22-46/01
 
Ljubljana, dne 30. aprila 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O VETERINARSTVU (ZVet-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon določa kužne bolezni, veterinarsko preventivo, najmanjši obseg zdravstvenega varstva živali, pristojbine in stroške zdravstvenega varstva živali, veterinarske dejavnosti in njihovo opravljanje, javna pooblastila veterinarski zbornici, koncesije, strokovno izpopolnjevanje v veterinarstvu, registre, baze podatkov in informacijski sistem, pristojnosti državnih organov, inšpekcijski nadzor ter pravice in dolžnosti pravnih in fizičnih oseb po tem zakonu.
 

2. člen

(namen veterinarstva)

 
(1)
Veterinarstvo je namenjeno:
 
-
varovanju in izboljševanju zdravja živali;
 
-
zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi;
 
-
ugotavljanju ter diagnosticiranju bolezni in zdravljenju bolnih živali;
 
-
zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred zoonozami, alimentarnimi infekcijami in intoksikacijami s preprečevanjem in zatiranjem teh bolezni in preprečevanjem prenašanja teh bolezni iz živali na ljudi;
 
-
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti surovin in živil živalskega izvora, skrbi za zdravstveno ustreznost živil živalskega izvora in preprečevanju ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega izvora;
 
-
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti krme ter skrbi za zdravstveno ustreznost krme;
 
-
zagotavljanju zdravstvene ustreznosti vode za napajanje živali in skrbi za zdravstveno ustreznost vode za napajanje;
 
-
zagotavljanju reprodukcije in proizvodne sposobnosti živali z vidika zdravstvenega varstva živali;
 
-
zagotavljanju ukrepov za varstvo okolja pred onesnaževanjem s povzročitelji bolezni, ki se pojavljajo pri živalih ter higienskih razmer in ustreznosti okolja z vidika zdravstvenega varstva živali;
 
-
zaščiti živali pred mučenjem in trpljenjem ter skrbi za dobro počutje živali;
 
-
veterinarskemu izobraževanju, osveščanju in obveščanju prebivalstva.
 
(2)
Pristojni organ za uresničevanje namenov veterinarstva iz prejšnjega odstavka je Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi za potrebe tega zakona pomenijo:
 
1.
živali so rejne, proizvodne, klavne in hišne živali, divjad, gojena divjad, akvakultura, prostoživeče vodne živali, poskusne živali, živali iz živalskih vrtov in druge živali;
 
2.
rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane oziroma za proizvodnjo volne, kož, krzna ali za druge gospodarske namene;
 
3.
proizvodne živali so namenjene pridobivanju mleka, jajc in medu;
 
4.
klavne živali so živali, katerih sestavni deli njihovega telesa so namenjeni prehrani ljudi, vključno z akvakulturo in gojeno divjadjo;
 
5.
živali za proizvodnjo živil so klavne živali, proizvodne živali, divjad in prostoživeče vodne živali;
 
6.
hišne živali so psi, domače mačke, domače ptice, mali glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku;
 
7.
ljubiteljska reja je občasna reja ali vzreja hišnih živali, pri čemer je reja dejavnost reprodukcije živali s poudarkom na količinskih vidikih, vzreja pa je načrtna dejavnost reprodukcije živali in skrbi zanje, za doseganje kakovostno opredeljenih lastnosti potomstva;
 
8.
divjad so divje živali, določene s predpisi o divjadi in lovstvu, katerih meso je uporabno za prehrano ljudi in se jih ne kolje kot domače živali, temveč lovi, v skladu s predpisi o lovstvu. Za divjad štejejo tudi divji sesalci in ptice, ki prosto živijo na zaprtem območju, podobno kot prostoživeča divjad in se jih lovi v skladu s predpisi o lovstvu;
 
9.
gojena divjad so divji kopenski sesalci, plazilci in ptice, ki se jih redi in kolje kot domače živali;
 
10.
prostoživeče vodne živali so ribe, raki, školjke in druge vodne živali, določene s predpisi o ribištvu, katerih meso in tkiva so uporabna za prehrano ljudi in se jih lovi z namenom prehranjevanja ljudi;
 
11.
akvakultura so v kontroliranih pogojih farmsko gojene ribe, raki, školjke in mehkužci, vključno z ujetimi živalmi teh vrst, namenjenimi za gojenje;
 
12.
poskusne živali pomenijo vsakega živega vretenčarja, razen človeka, tudi prostoživeče larvalne oblike brez fetalnih in embrionalnih oblik, ki se uporabljajo v poskusne in druge znanstvene namene;
 
13.
živali iz živalskih vrtov so prostoživeče živali, ki se javno razstavljajo v stalnem objektu najmanj sedem dni v letu, z izjemo cirkusov in trgovin s hišnimi živalmi;
 
14.
plemenske živali so živali moškega in ženskega spola, namenjene za razmnoževanje;
 
15.
reje plemenskih živali so reje plemenjakov in plemenic, darovalk jajčnih celic in zarodkov, vzrejališča plemenjakov, osemenjevalna središča, plemenske jate perutnine, plemenske ribje jate, plemenišča in vzrejališča matic;
 
16.
imetniki živali so fizične in pravne osebe, ki so lastniki živali, oziroma se ukvarjajo z rejo, varstvom, uporabo, gojitvijo, gospodarjenjem, šolanjem, prevozom ali prodajo živali;
 
17.
živilo živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živilo) je vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske namene v nepredelani, obdelani ali predelani obliki (to so: sestavni deli živalskega telesa, od živali pridobljeni proizvodi ter izdelki), za katere je potrebno veterinarsko potrdilo;
 
18.
živalski proizvodi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) so vsi proizvodi rejnih živali, divjadi in prostoživečih vodnih živali, valilna jajca ter živalsko seme, jajčne celice in zarodki;
 
19.
surovine živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: surovine) so trupi in vsi sestavni deli živalskega telesa v nepredelanem stanju, razen živil;
 
20.
proizvodnja živil je pridobivanje, priprava, obdelava, predelava, dodelava, embaliranje, preembaliranje in pakiranje živil, ki se odvija v registriranih proizvodnih obratih;
 
21.
živilo je oddano v promet, ko uradni ali pooblaščeni veterinar na podlagi veterinarskega pregleda ugotovi, da ni ovir za oddajo v promet in dovoli nakladanje ter odvoz iz registriranega obrata;
 
22.
promet z živili je promet med registriranimi obrati, vključno s skladiščenjem in transportom, promet v zvezi z uvozom in izvozom, skladiščenje živil na debelo, promet s svežim neembaliranim mesom, ribami in drugimi vodnimi organizmi ter neposredna prodaja končnemu potrošniku, direktno iz registriranega obrata;
 
23.
promet z živalmi, proizvodi, surovinami in odpadki živalskega izvora je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev tretjemu;
 
24.
zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: zdravila) so vsaka snov ali kombinacija snovi, ki so pripravljene in namenjene za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri živalih, za zdravilo pa se šteje tudi vsaka snov ali kombinacija snovi, ki se lahko uporablja na živalih z namenom, da bi se določila diagnoza ali ponovno vzpostavile, izboljšale ali spremenile fiziološke funkcije;
 
25.
ostanki škodljivih snovi so ostanki snovi s farmakološkim delovanjem, ostanki onesnaženja okolja in drugih snovi ter njihovih metabolitov, ki lahko preidejo v živila in ogrozijo zdravje ljudi;
 
26.
odpadki živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: odpadki) so živalska trupla in sestavni deli živalskega telesa, ki niso namenjeni ali ustrezni za prehrano ljudi ter zdravstveno neustrezna živila in živalski proizvodi;
 
27.
odplake so odpadne vode, ki nastajajo v objektih za rejo živali, klavnicah in drugih objektih za obdelavo, predelavo in zbiranje surovin, živil in odpadkov in zahtevajo posebno tehnologijo odvajanja in čiščenja;
 
28.
krma so različni proizvodi rastlinskega in živalskega izvora v prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, stranski proizvodi biosinteze, proizvodi industrijske predelave ter organske in anorganske snovi, ki so direktno ali po predelavi namenjene za krmljenje živali;
 
29.
veterinarski pregledi in nadzor so pregledi in nadzor živali, surovin, proizvodov, živil, krme in odpadkov zaradi varstva ljudi in živali pred kužnimi boleznimi živali in preprečevanja prometa s surovinami, proizvodi, živili in krmo, ki zdravstveno niso ustrezni ter nadzor objektov, obratov ali blaga, ki so lahko vir kužnih bolezni živali;
 
30.
mesto izvora je prostor, objekt oziroma obrat, kjer je bil opravljen veterinarski pregled in je bilo po pregledu izdano veterinarsko spričevalo oziroma potrdilo;
 
31.
kužne bolezni so bolezni, določene v mednarodnem zoosanitarnem kodeksu Mednarodnega urada za živalske kužne bolezni (OIE) in druge bolezni, za katere se izvajajo predpisani ukrepi;
 
32.
epizootija oziroma epidemija kužne bolezni so številnejši primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost primerov, čas, kraj in prizadete vrste živali oziroma ljudi presegajo pričakovano število primerov;
 
33.
za okuženo območje se šteje območje, na katerem je ugotovljen en ali več virov okužbe in na katerem so podane možnosti za širjenje okužbe;
 
34.
za ogroženo območje se šteje območje, na katero se lahko prenese bolezen z okuženega območja in na katerem so podane možnosti za širjenje okužbe;
 
35.
posebno nevarne kužne bolezni so kužne bolezni s seznama A mednarodnega zoosanitarnega kodeksa;
 
36.
hlev z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi razmerami je hlev, v katerem se niso opravile predpisane preiskave živali, oziroma hlev imetnika živali, ki se ukvarja z nedovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in živalskimi proizvodi;
 
37.
veterinar je doktor veterinarske medicine z veterinarsko licenco;
 
38.
veterinarska licenca je dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti;
 
39.
državni izpit je izpit, ki ga doktorji veterinarske medicine opravijo na VURS po končanem univerzitetnem študiju veterinarstva;
 
40.
uradni veterinar je veterinar, ki je zaposlen na VURS;
 
41.
pooblaščeni veterinar je veterinar, ki ga za opravljanje posameznih dejavnosti pooblasti generalni direktor VURS;
 
42.
veterinarski izvedenec je veterinar, član Veterinarske zbornice, ki ga generalni direktor VURS z odločbo pooblasti za svetovanje in dajanje mnenj ter izvajanje vrhunskih specialističnih del na posameznih področjih veterinarske dejavnosti, za veterinarskega izvedenca pa ne more biti imenovan veterinar, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo po tem zakonu;
 
43.
veterinarski pomočnik je fizična oseba, ki pod nadzorom veterinarja opravlja posamezna veterinarska opravila;
 
44.
veterinarske organizacije so veterinarska ambulanta, veterinarska bolnica, veterinarska klinika in veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču, ki imajo lahko v svoji sestavi tudi veterinarsko lekarniško postajo;
 
45.
pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki izpolnjuje predpisane pogoje, in ga za opravljanje dejavnosti pooblasti generalni direktor VURS;
 
46.
uvoz je vsak vnos pošiljk, živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil in medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov na carinsko območje Republike Slovenije, razen vnosa zaradi tranzita;
 
47.
tranzit je vsak prenos pošiljke, živali, živil, surovin, proizvodov, zdravil in medicinskih pripomočkov, krme in odpadkov preko carinskega območja Republike Slovenije pod carinskim nadzorom;
 
48.
veterinarska služba v Slovenski vojski je samostojna strokovna služba, ustanovljena v okviru Slovenske vojske, ki opravlja določene veterinarske dejavnosti po tem zakonu za potrebe Slovenske vojske;
 
49.
nujna veterinarska pomoč je poseg, s katerim se odpravi neposredna nevarnost za življenje živali;
 
50.
zbirni center je registriran objekt, kjer se živali iz različnih rej zbirajo in združujejo v pošiljke, namenjene za promet;
 
51.
veterinarska storitev je poseg veterinarja v ambulanti ali izven nje, ki ga opravi zaradi zagotavljanja zdravja živali, iz preventivnih ali vzrejnih razlogov, zaradi veterinarskega pregleda ali nadzora ter zaradi posegov v reprodukcijske in druge namene, razen izvajanja najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali iz IV. poglavja tega zakona;
 
52.
trgovec z živalmi (v nadaljnjem besedilu: trgovec) je pravna ali fizična oseba, ki kot dejavnost opravlja nakup oziroma prodajo živali, razen živali iz šestega odstavka 8. člena tega zakona in izpolnjuje predpisane pogoje;
 
53.
obrat so zgradbe in prostori, kjer se predelujejo oziroma obdelujejo živila, proizvodi, surovine in odpadki;
 
54.
hlev so zgradbe in prostori, ki so potrebni za vzrejo živali.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window