Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-5393/2002, stran 13164 DATUM OBJAVE: 18.12.2002

RS 110-5393/2002

 
 

5393. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. novembra 2002.
 
001-22-154/02
 
Ljubljana, dne 10. decembra 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-C)

 

1. člen

 
V zakonu o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 92/99, 11/2001 in 33/2001) se v 1. členu besedilo "določa naloge direkcije za železniški promet" nadomesti z besedilom "določa ustanovitev, naloge ter pristojnosti Agencije za železniški promet (v nadaljnjem besedilu: agencija)".
 

2. člen

 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
-
prevozne storitve v železniškem prometu so prevoz potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu;
 
-
prevoznik je gospodarska družba, katere glavna dejavnost je opravljanje oziroma zagotavljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ima za zagotavljanje omenjenih storitev licenco ter zagotavlja vleko vlakov, ali gospodarska družba, ki opravlja vleko vlakov in ima za zagotavljanje te storitve licenco (v nadaljnjem besedilu: prevoznik);
 
-
upravljavec javne železniške infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) je oseba javnega prava, ki je odgovorna za pripravo, organizacijo in vodenje gradnje ter vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenje prometa na njej in za gospodarjenje z njo;
 
-
pooblaščeni upravljavec je pravna oseba, s katero upravljavec sklene v imenu in za račun države pogodbo o opravljanju gospodarske javne službe iz 11. člena tega zakona;
 
-
uravnalni organ je ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki skrbi za uveljavljanje temeljnih načel tega zakona in je pristojno za reševanje pritožb zoper posamične upravne akte agencije, ki se nanašajo na dodeljevanje vlakovnih poti, določanje uporabnine ter izdajo licenc in varnostnih spričeval ter druge naloge, ki jih določa zakon;
 
-
mednarodne storitve prevoza blaga so prevozne storitve, pri katerih vlak prečka najmanj eno državno mejo med državama, članicama Evropske skupnosti, lahko je sestavljen in/ali deljen, njegovi deli pa imajo lahko različne odhodne in namembne postaje, vagon pa mora prečkati najmanj eno državno mejo;
 
-
mednarodno poslovno združenje je zveza najmanj dveh prevoznikov s sedežem v različnih državah, članicah Evropske skupnosti, katerega cilj je izvajanje mednarodnih prevoznih storitev v železniškem prometu med državami članicami Evropske skupnosti;
 
-
prosilec je prevoznik, mednarodno poslovno združenje in pravne osebe, ki zaradi javnega (država, lokalna skupnost, izvajalec gospodarske javne službe) ali komercialnega (prevozniki tovora, špediterji in prevozniki v kombiniranem prometu) interesa potrebujejo vlakovno pot;
 
-
pristop na javno železniško infrastrukturo je pravica do njene uporabe pod določenimi pogoji;
 
-
dostop na javno železniško infrastrukturo je pristop nanjo na območju Republike Slovenije;
 
-
tranzit po železniški infrastrukturi je pristop nanjo, pri čemer jo prevoznik uporablja za pot vlaka od državne meje do druge državne meje;
 
-
vozni red je akt upravljavca, ki ga ta pripravi skladno s predpisi kot usklajen vozni red in določa čas odhoda in prihoda vlakov na postaje in postajališča, čas postankov ter vmesne čase, pomembne za varno odvijanje železniškega prometa;
 
-
vlakovna pot je zmogljivost transportne infrastrukture, potrebna za vožnjo vlaka med dvema krajema ob določenem času;
 
-
licenca je dokument, s katerim je prevozniku priznana sposobnost, da opravlja vse ali posamezne vrste prevoznih storitev v železniškem prometu;
 
-
licenčni organ je organ, pristojen za izdajanje licenc iz prejšnje alinee;
 
-
varnostno spričevalo je dokument, s katerim prevoznik dokazuje, da izpolnjuje zahteve, ki so določene za varnost prometa na posamezni progi."
 

3. člen

 
Za 2. členom se doda novo poglavje "I.a TEMELJNA NAČELA" s členi 2.a do 2.d, ki se glasijo:
 

"I.a TEMELJNA NAČELA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window