Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3210/2005, stran 7681 DATUM OBJAVE: 29.7.2005

RS 72-3210/2005

 
 

3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2005.
 
001-22-56/05
 
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
 
dr. Janez Drnovšek l. r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VRTCIH (ZVrt-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03) se v 34. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
"O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena odloča ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.".
 

2. člen

 
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"52. člen
(nadzor nad izvrševanjem zakona)
 
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.".
 

3. člen

 
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
 
"53. člen
(globe za prekrške)
 
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost predšolske vzgoje:
 
1.
če nima publikacije, v kateri so predstavljeni programi, ki jih izvaja, njihovi cilji, vsebine in metode dela (prvi odstavek 11. člena);
 
2.
če je v oddelek vključenih več otrok, kot je najvišje predpisano število (prvi in drugi odstavek 17. člena);
 
3.
če se sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja s sistemizacijo delovnih mest ne zagotavlja vsaj 6 ur dnevno v oddelku prvega starostnega obdobja in vsaj 4 ure dnevno v oddelku drugega starostnega obdobja (tretji odstavek 17. člena);
 
4.
če ne določi organizacije in podrobne vsebine življenja in dela z letnim delovnim načrtom (prvi in drugi odstavek 21. člena);
 
5.
če je letni delovni načrt sprejet brez predhodne uskladitve vseh tistih elementov, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja (tretji odstavek 21. člena);
 
6.
če ne vodi dokumentacije o vzgojnem delu, ki jo je predpisal minister (22. člen);
 
7.
če zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev (40. člen);
 
8.
če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., 44., 45. in 46. člen).
 
Z globo od 30.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window