Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-3227/2002, stran 7577 DATUM OBJAVE: 26.7.2002

RS 67-3227/2002

 
 

3227. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-A)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. julija 2002.
 
001-22-89/02
 
Ljubljana, dne 18. julija 2002.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-A)

 

1. člen

 
V zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99) se v 8. členu beseda "zdravstvo" nadomesti z besedo "zdravje".
 

2. člen

 
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
"Sredstva za specializacije zdravnikov za mrežo javne zdravstvene službe se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Višino sredstev za plače in nadomestila specializantov in druge stroške v zvezi s programom specializacij se opredeli z letnim načrtom na podlagi dogovora med ministrstvom, pristojnim za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zbornico in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod)."
 
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
 
"Specializanti so zaposleni pri pooblaščenih zdravstvenih zavodih in zasebnih ordinacijah na specializantskih delovnih mestih, ki jih za vsako leto določi zbornica v soglasju z ministrom. Zbornica pripravi za vsakega posameznega specializanta potek specializacije in opredeli specializantska delovna mesta, na katerih specializanti izvajajo posamezne dele specializacije.
 
Sredstva za plače specializantov in druge dogovorjene stroške v zvezi s specializacijo zagotovi pooblaščenim zdravstvenim zavodom oziroma zasebnim ordinacijam zavod na podlagi obdobnih poročil o izvajanju specializacij. Tako opredeljena sredstva se izplačujejo na podlagi pogodbe med pooblaščenimi zdravstvenimi zavodi oziroma zasebnimi ordinacijami in zavodom."
 

3. člen

 
V četrti alinei drugega odstavka 31. člena se besedilo "Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod)" nadomesti z besedo "zavodom".

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window