Navigacija

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 56-2652/1999, stran 7063 DATUM OBJAVE: 13.7.1999

RS 56-2652/1999

 
 

2652. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z o razglasitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)

 
Razglašam zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. junija 1999.
 
001-22-106/99
 
Ljubljana, dne 8. julija 1999.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.
 
(2)
Ta zakon določa tudi organe, pristojne za varnost in zdravje pri delu.
 
(3)
Izvršilne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu izdaja minister, pristojen za delo in minister, na katerega pristojnost se izvršilni predpis nanaša.
 
(4)
Podrobnejše varnostne ukrepe določi delodajalec v skladu s tem zakonom in drugimi predpisi.
 

2. člen

 
(1)
Določbe tega zakona se uporabljajo v vseh dejavnostih za vse osebe, ki so po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter zdravstvenem zavarovanju zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, kakor tudi za vse druge osebe, ki so navzoče v delovnem procesu.
 
(2)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo v tistih dejavnostih, ali delih dejavnosti, v katerih je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu urejeno s posebnimi predpisi.
 

3. člen

 
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
Delavec je oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
 
Kot delavec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca, ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost in oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja.
 
2.
Delodajalec je oseba, ki na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaposluje delavca.
 
Kot delodajalec v smislu tega zakona se šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi zaposluje delavca.
 
Kot delodajalec se šteje tudi kmet ali fizična oseba, ki sam ali s člani svojih gospodarstev oziroma z družinskimi člani opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb.
 
3.
Delovno mesto je prostor, ki je namenjen za izvajanje dela in se nahaja v zgradbah delodajalca kot tudi na začasnih ali premičnih deloviščih do katerih ima delavec dostop v času svoje zaposlitve in je pod neposrednim ali posrednim nadzorstvom delodajalca.
 
4.
Delovno okolje je prostor, v katerem se izvaja delo in vključuje delovna mesta, delovne razmere, delovne postopke, socialne odnose in druge vplive zunanjega okolja.
 
5.
Sredstvo za delo je:
 
-
objekt namenjen za delovne in pomožne prostore,
 
-
delovna oprema,
 
-
sredstvo in oprema za osebno varnost pri delu,
 
-
snovi in pripravki,
 
-
drugo sredstvo, ki se uporablja v delovnem procesu ali je kakorkoli povezano z delovnim procesom.
 
6.
Delovna oprema je vsak stroj ali naprava, aparat, orodje in druga oprema, ki se uporablja pri delu.
 
7.
Nevarna snov je snov, ki lahko zaradi fizikalnih, kemijskih in bioloških škodljivosti povzroči poškodbe ali zdravstvene okvare in je glede na posebne lastnosti opredeljena kot nevarna v posebnih predpisih.
 
8.
Izjava o varnosti je listina, ki vsebuje opis delovnega procesa z ocenjevanjem tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ter določa varnostne ukrepe.
 
9.
Strokovni delavec je oseba, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog varstva pri delu.
 
10.
Pooblaščeni zdravnik je zdravnik specialist s področja medicine dela, ki mu delodajalec poveri opravljanje strokovnih nalog zdravstvenega varstva pri delu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window