Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1831/2001, stran 3241 DATUM OBJAVE: 26.4.2001

RS 30-1831/2001

 
 

1831. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C)

 
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. aprila 2001.
 
001-22-44/01
 
Ljubljana, dne 20. aprila 2001.
 
Predsednik Republike Slovenije Milan Kučan l. r.
 

Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MINISTRSTEV (ZODPM-C)

 

1. člen

 
(1)
V zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in 60/99) se v 2. členu črtajo 2., 14. in 16. točka.
 
(2)
V 3. točki se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo,".
 
(3)
Besedilo 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
 
"Ministrstvo za gospodarstvo;
 
v njegovi sestavi so:
 
-
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence,
 
-
Urad Republike Slovenje za varstvo potrošnikov,
 
-
Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
 
-
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj,
 
-
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
 
-
Tržni inšpektorat Republike Slovenije."
 
(4)
V 5. točki se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"– Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin," .
 
(5)
Za drugo alineo se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
 
"– Urad Republike Slovenije za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma živil,
 
-
Inšpektorat Republike Slovenije za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil,".
 
(6)
Dosedanja tretja in četrta alinea postaneta peta in šesta alinea.
 
(7)
V 7. točki se alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"– Policija".
 
(8)
V 8. točki se zadnja alinea spremeni tako, da se glasi:
 
"– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;".
 
(9)
V 9. točki se prva in druga alinea spremenita tako, da se glasita:
 
"– Agencija Republike Slovenije za okolje,
 
-
Uprava Republike Slovenije za rudarstvo,".
 
(10)
Za peto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
 
"– Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije;".
 
(11)
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
 
(12)
V 11. točki se besedilo "Ministrstvo za promet in zveze" nadomesti z besedilom "Ministrstvo za promet".
 
(13)
Druga in tretja alinea se spremenita tako, da se glasita:
 
"– Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo,
 
-
Direkcija za železniški promet,".
 
(14)
V 12. točki se besedilo "Ministrstvo za šolstvo in šport" nadomesti z besedilom "Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport".
 
(15)
Za drugo alineo se dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
 
"– Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO,
 
-
Urad Republike Slovenije za meroslovje,".
 
(16)
Dosedanja tretja alinea postane peta alinea.
 
(17)
V 13. točki se besedilo "Ministrstvo za zdravstvo" nadomesti z besedilom "Ministrstvo za zdravje".
 
(18)
Za prvo alineo se dodata novi druga in tretja alinea, ki se glasita:
 
"– Urad Republike Slovenije za zdravila,
 
-
Urad Republike Slovenije za kemikalije,".
 
(19)
Dosedanja druga alinea postane četrta alinea.
 
(20)
Na koncu člena se doda nova točka, ki se glasi:
 
"17. Ministrstvo za informacijsko družbo;
 
V njegovi sestavi so:
 
-
Direkcija Republike Slovenije za poslovno informacijsko središče,
 
-
Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije,
 
-
Inšpektorat Republike Slovenije za pošto in telekomunikacije."
 
(21)
Točke se ustrezno preštevilčijo.
 

2. člen

 
Črta se 4. člen.
 

3. člen

 
(1)
V 5. členu se v prvem odstavku pika spremeni v podpičje in doda besedilo "na nadzor nad državnimi pomočmi; na sistem javnih naročil in na sistem koncesij.".
 
(2)
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
 
"Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo opravlja nadzor vseh procesov, ki so neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na srečo, nadzira in analizira izvajanje predpisov s področja iger na srečo, nadzira lastniške strukture koncesionarjev ter preverja in analizira podatke za sklenitev koncesijskih pogodb oziroma za izdajo dovoljenj."

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window