Navigacija

Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2019

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 81-3931/2018, stran 12959 DATUM OBJAVE: 14.12.2018

VELJAVNOST: od 15.12.2018 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 81-3931/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 81/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.1.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3931. Sklep o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2019

 
 
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4 s spremembami), 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/18 in 65/18) je župan Občine Piran dne 10. 12. 2018 sprejel
 

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Piran v obdobju januar–marec 2019

 

1. člen

 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Piran v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2019.
 

2. člen

 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Piran za leto 2018 (Uradni list RS, št. 5/18 in 65/18).
 
Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Piran za leto 2018.
 

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

 

3. člen

 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva proračuna do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2018, kar znaša 4.927.939,51 €.
 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
 
     
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2019
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
4.309.020,15
   
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
4.209.696,01
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.222.027,75
 
700
Davki na dohodek in dobiček
2.278.684,00
 
703
Davki na premoženje
531.871,52
 
704
Domači davki na blago in storitve
386.790,56
 
706
Drugi davki
24.681,67
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
987.668,26
 
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
617.870,20
 
711
Takse in pristojbine
8.284,98
 
712
Globe in druge denarne kazni 
52.980,64
 
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
5.720,06
 
714
Drugi nedavčni prihodki
302.812,38
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
0,00
IV.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
99.324,14
 
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
99.324,14
 
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.678.980,51
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
1.236.768,51
 
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
471.470,00
 
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
68.929,00
 
402
Izdatki za blago in storitve
643.097,29
 
403
Plačila domačih obresti
11.150,00
 
409
Rezerve
42.122,22
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
2.379.811,00
 
410
Subvencije
177.320,00
 
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
962.008,00
 
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
285.884,00
 
413
Drugi tekoči domači transferi
954.599,00
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.029.480,00
 
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.029.480,00
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
32.921,00
 
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
26.027,00
 
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.894,00
 
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0–2.0
–369.960,36
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
 
5.0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
 
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (4.0–5.0)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
 
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
 
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
248.959,00
 
550
Odplačila domačega dolga
248.959,00
 
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
–618.919,36
 
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7-8)
–248.959,00
 
11.0
NETO FINANCIRANJE (6+10-9)
369.960,36
 
12.0
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
1.850.000,00
 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah oziroma Odlokom o proračunu Občine Piran, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
 

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window