Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2246/2014, stran 5850 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 15.7.2014 / UPORABA: od 15.7.2014

RS 51-2246/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 51/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.7.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 19. junija 2014 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(pravna podlaga)

 
V 1. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93) (v nadaljevanju: Odlok o zazidalnem načrtu Novo Celje) se dodajo odstavki, ki se glasijo:
 
(1)
V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) Občinski svet Občine Žalec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje po projektu št. 123-2014, ki ga je izdelal biro Urbanisti, d.o.o., Celje (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).
 
(2)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ZN iz prejšnjega odstavka je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A, 57/12 – ZPNačrt-B, 109/12 – ZPNačrt-C).
 
(3)
Veljavni zazidalni načrt Novo Celje (Uradni list SRS, št. 15/89, Uradni list RS, št. 57/93) ne podaja pogojev, na podlagi katerih bi bilo možno realizirati spremembo namembnosti obstoječe stavbe konjušnice, zato je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta. Skladno s 96. členom ZPNačrt se štejejo zazidalni načrt, sprejeti na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78), za občinske podrobne prostorske načrte po ZPNačrt. Spremembe in dopolnitve le-teh pa se na podlagi 96. člena ZPNačrt izvajajo po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
 

II. VSEBINA

 

2. člen

(vsebina sprememb in dopolnitev ZN)

 
V 2. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje dodajo odstavki, ki se glasijo:
 
(1)
Spremembe in dopolnitve ZN vsebuje tekstualni in grafični del.
 
(2)
Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
 
-
območje sprememb in dopolnitev ZN,
 
-
opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z ZN,
 
-
umestitev načrtovane ureditve v prostor, ki vsebuje vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji, vrste dopustnih dejavnosti, rešitve načrtovanih objektov in površin in pogoje in usmeritve za projektiranje in gradnjo,
 
-
zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
 
-
rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave,
 
-
rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
 
-
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti izvedbenega prostorskega akta.
 
(3)
Grafični del obsega naslednje vsebine:
 
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela OPN Žalec''
 
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Izsek iz ZN Novo Celje''
 
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Območje sprememb in dopolnitev ZN z obstoječim parcelnim stanjem''
 
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
 
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zazidalna situacija''
 
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Zasnova gospodarske infrastrukture ''
 
GRAFIČNI NAČRT 7: ''Načrt parcelacije''.
 
(4)
Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
 
-
izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
 
-
prikaz stanja prostora,
 
-
geodetski načrt s certifikatom,
 
-
hidrogeološko mnenje o možnosti ponikanja (Geomet, d.o.o., Izola, št. proj. 50-5/2014),
 
-
smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
 
-
obrazložitev in utemeljitev,
 
-
povzetek za javnost.
 

III. OBMOČJE

 

3. člen

(območje sprememb in dopolnitev ZN)

 
V 2. členu Odloka o zazidalnem načrtu Novo Celje se dodajo odstavki, ki se glasijo:
 
(1)
Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema zemljišče stavbe nekdanje konjušnice, njeno bližnjo okolico ter park na severu. Na jugu je omejeno z občinsko cesto, na zahodu s parkom, na severu z javno potjo ter na vzhodu s kmetijo.
 
(2)
Območje sprememb in dopolnitev ZN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Petrovče: 240*, 444/1, 511/2, 513, 682/1, 733, 734.
 
(3)
Območje je veliko 0.89 ha.
 
(4)
Nekatera določila tega odloka veljajo za celotno območje ZN Novo Celje.
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window