Navigacija

Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju pri kartografiji in geodeziji ter izmenjavi kartografskih gradiv med Sektorjem za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Obrambno vojaško geodetsko agencijo (MIL SVY) Združenega kraljestva

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 23-118/2000, stran 1234 DATUM OBJAVE: 22.9.2000

VELJAVNOST: od 23.6.2004 / UPORABA: od 23.6.2004

RS (mednarodne) 23-118/2000

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 23.6.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 23/00, 11/07

Časovnica

Na današnji dan, 22.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.6.2004
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

118. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju pri kartografiji in geodeziji ter izmenjavi kartografskih gradiv med Sektorjem za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Obrambno vojaško geodetsko agencijo (MIL SVY) Združenega kraljestva

 

U R E D B A    
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O SODELOVANJU PRI KARTOGRAFIJI IN GEODEZIJI TER IZMENJAVI GEOGRAFSKIH GRADIV MED SEKTORJEM ZA CIVILNO OBRAMBO MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBRAMBNO VOJAŠKO GEODETSKO AGENCIJO(MIL SVY) ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

 

1. člen

 
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju pri kartografiji in geodeziji ter izmenjavi kartografskih gradiv med Sektorjem za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Obrambno vojaško geodetsko agencijo (MIL SVY) Združenega kraljestva, podpisan v Ljubljani 14. marca 2000.
 

2. člen

 
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
 

MEMORANDUM O SOGLASJU    
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE O SODELOVANJU PRI KARTOGRAFIJI IN GEODEZIJI TER IZMENJAVI GEOGRAFSKIH GRADIV MED SEKTORJEM ZA CIVILNO OBRAMBO MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBRAMBNO VOJAŠKO GEODETSKO AGENCIJO (MIL SVY) ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

 
1 Uvod
 
1.1 Vladi Republike Slovenije in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, v nadaljevanju pogodbenici, sta ob priznanju potrebe po medsebojnem sodelovanju pri kartografiji, letalskih navigacijskih kartah, geodeziji in sorodnih geografskih zadevah (z izjemo hidrografskih zadev) dosegli naslednje dogovore.
 
2 Namen
 
2.1 Namen tega Memoranduma o soglasju (MOS) je spodbujati sodelovanje med pogodbenicama pri teh zadevah in podpora Memorandumu o soglasju za vzpostavitev stikov v obrambi in o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ki sta ga pogodbenici podpisali 1. februarja 1995.
 
2.2 Na splošno se zagotavlja dobava in/ali izmenjava informacij brez stopnje zaupnosti, ki jih vsaka pogodbenica objavi, kot sledi:
 
a.
dogovorjeni izvodi kart in letalskih navigacijskih kart,
 
b.
digitalni geografski podatki,
 
c.
katalogi.
 
3 Dodatki k MOS
 
3.1 Geografska gradiva za izmenjavo so opredeljena v Dodatkih A in B, ki vključujeta tudi podrobnosti glede prenosa in naslove. Vsebina teh dodatkov se lahko kadar koli spremeni, kot to vzajemno določita pogodbenici. Dodatek C opredeljuje zaščito, ki je potrebna, če se po MOS izmenjujejo informacije s stopnjo zaupnosti.
 
4 Vzajemne odgovornosti
 
4.1 Izmenjava gradiv je čim bolj vsestranska. Izjeme pa veljajo za zadeve, katerih izmenjavo preprečujejo razlogi državne varnosti oziroma pravice tretjih.
 
4.2 Vsaka pogodbenica spoštuje omejitve glede avtorskih pravic in objave za vse karte in geodetske izdelke ter gradiva, ki jih je priskrbela druga pogodbenica, in se ravna po kakršnih koli posebnih navodilih, ki jih je pogodbenica izročiteljica zahtevala ob prenosu.
 
4.3 Čeprav je splošen namen izmenjati samo informacije brez stopnje zaupnosti, pa izmenjava zaupnih informacij ni izključena. Če se v zvezi s tem MOS izmenjajo ali izdelajo informacije in gradivo s stopnjo zaupnosti, se bodo uporabljali, prenašali, hranili, urejali in varovali v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi pogodbenic o državni varnosti do mere, do katere zagotavljajo stopnjo zaščite, ki ni manj stroga od tiste, ki se zahteva pri Dodatku C.
 
4.4 Varnostne stopnje zaupnosti so naslednje:
 
Združeno kraljestvo        Slovenija
Tajno (Secret)             Obramba, Uradna skrivnost-Strogo zaupno
Zaupno (Confidential)      Obramba, Uradna skrivnost-Zaupno
Omejeno (Restricted)       Obramba, Uradna skrivnost-Zaupno
 
4.5 Osebje na obisku se ravna po varnostnih predpisih države gostiteljice. Vse informacije, ki se obiskovalcem razkrijejo ali dajo na voljo, se obravnavajo v skladu z določbami Dodatka C.
 
4.6 Gradivo, navedeno v Dodatkih A in B, se praviloma izmenja brezplačno; izjeme od tega pravila so navedene v teh dodatkih.
 
4.7 Stroške prenosa krije pogodbenica odpošiljateljica.
 
5 Spremembe in dopolnitve
 
5.1 Ta MOS se lahko kadar koli spremeni ali dopolni pisno z medsebojno privolitvijo pogodbenic.
 
6 Spori
 
6.1 Vse spore v zvezi z razlago ali uporabo tega MOS pogodbenici rešujeta s posvetovanji in jih ne bosta predložili v reševanje na kakršno koli nacionalno ali mednarodno sodišče ali tretjim osebam.
 
7 Zahtevki in odgovornost
 
7.1 Vsaka pogodbenica se odpove kakršnemu koli zahtevku, ki bi ga imela do druge pogodbenice ali do uslužbencev ministrstva, uslužbenca ali zastopnika druge pogodbenice za poškodbe (vključno s poškodbo, ki ima za posledico smrt), ki jih utrpijo njeni uslužbenci ministrstva, uslužbenci ali zastopniki, oziroma za škodo na premoženju ali izgubo premoženja, ki je v njeni lasti in nastane zaradi izvajanja tega MOS ali v zvezi z njim.
 
7.2 Država prejemnica v skladu s svojimi zakoni obravnava in rešuje na lastne stroške kakršne koli zahtevke tretjih, ki izhajajo iz izvajanja tega MOS ali v zvezi z njim.
 
7.3 Če se zahtevek tretje strani nanaša na zlorabo ali nedovoljeno razkritje informacij, izmenjanih na podlagi tega Memoranduma o soglasju, in nastane kot posledica dodatnega razkrivanja informacij s strani pogodbenice prejemnice, bo za vse stroške, nastale pri poravnavi zahtevka, odgovorna pogodbenica prejemnica.
 
8 Pooblaščena organa
 
8.1 Organa, pooblaščena za izvajanje tega MOS, sta:
 
– za Vlado Republike Slovenije: Sektor za civilno obrambo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije;
 
– za Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske: Obrambna vojaška geodetska agencija (Mil Svy) Združenega kraljestva.
 
9 Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje
 
9.1 Ta MOS začne veljati, ko slovenska stran obvesti britansko, da so na slovenski strani izpolnjeni vsi pogoji za njegovo uveljavitev, in velja deset let od tega datuma. Mogoče ga je podaljšati za podobna obdobja ali za obdobja, ki so v določenem trenutku zaželena, ali pa ga je mogoče prekiniti s skupnim pisnim pristankom obeh pogodbenic.
 
Zgornje predstavlja dogovore, ki sta jih dosegli Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zadevah, ki so v njih navedene.
 
Podpisano v Ljubljani dne 14. 3. 2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako zavezujoči.
 
 
Vodja Sektorja
za civilno obrambo
Igor Nered l. r.

za Vlado
Republike Slovenije
Direktor Obrambne vojaške
geodetske agencije
Philip R.Wildman (s)

za Vlado Združenega kraljestva
Velike Britanije in Severne Irske
 

MEMORANDUM O SOGLASJU

MED

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN

VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

O

SODELOVANJU PRI KARTOGRAFIJI IN GEODEZIJI TER

IZMENJAVI GEOGRAFSKIH GRADIV

 

DODATEK A    
GEOGRAFSKO GRADIVO IN INFORMACIJE, KI JIH OBRAMBNA VOJAŠKA GEODETSKA AGENCIJA (MIL SVY) ZDRUŽENEGA KRALJESTVA PRISKRBI SEKTORJU ZA CIVILNO OBRAMBO MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE

 

    1. Priskrba kart
    1.1 Mil Svy po objavi brezplačno priskrbi:
     a. 4 dogovorjene izvode listov v naslednjih serijah, ki jih objavlja Mil Svy po Evropi:

ONC operativna navigacijska karta     1:1 000 000
TPC karta za taktično pilotiranje 1:500 000
1404 topografska karta sveta 1:500 000

     b. 1 izvod naslednjih katalogov s spremembami in dopolnitvami:
     katalog kart MO (vse knjige)
     katalog letalskih navigacijskih kart MO
     katalog digitalnih geografskih podatkov MO
     c. sezname novih izdaj knjižnice kart MO in informacijskega centra knjižnice Mil Svy.
    1.2 Po izvedbi Mil Svy tudi brezplačno priskrbi:
     a. primerke kart po Evropi, ki jih izdeluje Mil Svy
     b. primerke kart Velike Britanije Ordnance Survey
    2. Priskrba drugega geografskega gradiva in informacij na željo
    2.1 Digitalni podatki. Mil Svy priskrbi en izvod katerega koli digitalnega podatka na podlagi serije, navedene v prvem odstavku (zgoraj), če je na voljo in ni v nasprotju z omejitvami glede državne varnosti Združenega kraljestva ali glede tretjih. Ti podatki se priskrbijo po ceni kopiranja/gradiv, pri njihovi uporabi pa je treba izpolniti naslednje pogoje:
     a. podatki se uporabljajo samo za slovensko obrambo,
     b. podatki se ne smejo razkrivati tretjim brez predhodne pisne privolitve,
     c. potem ko Sektor za civilno obrambo naredi kopijo za uporabnike, se nadaljnje kopiranje podatkov omeji samo na začasni arhiv.
    2.2 Podpora operacijam ZN. Mil Svy priskrbi en izvod katerega koli geografskega gradiva, ki ga Mil Svy izdela ali pridobi, vključno z digitalnimi podatki, kadar je to potrebno za pomoč slovenskim obrambnim silam v podporo načrtovanju delovanja v nepredvidljivih razmerah ali operacijah ZN oziroma drugih multinacionalnih operacijah ali načrtovanju delovanja v nepredvidljivih razmerah. Na zahtevo Mil Svy priskrbi dodatne izvode kart za načrtovanje v podporo operacijam. Za te dodatne izvode veljajo normalni stroški. V vseh primerih pa je izročitev odvisna od nacionalnih omejitev v Združenem kraljestvu, omejitev glede tretjih in omejitev glede avtorskih pravic. Kadar obe državi delujeta pri izdelavi v podporo tem operacijam, poskrbita, da ne pride do nepotrebnega podvajanja.
    2.3 Splošna podpora. Prošnje za priskrbo drugih geografskih gradiv/informacij, ki jih izdela ali ima Mil Svy, vključno z dostopom do knjižnice kart MO in informacijskega centra knjižnice Mil Svy, se obravnavajo posamezno od primera do primera. Stroški se lahko zaračunajo v primerih, ko ta priskrba povzroči neravnovesje v splošni izmenjavi med pogodbenicama. Te prošnje in vsa druga korespondenca v zvezi s tem MOS se naslovijo na:
     Ministry of Defence
     Military Survey
     Acquisition and Release Division
     Directorate of Geographic Information
     Block A, Government Buildings
     Hook Rise South
     Tolworth, Surrey, KT6 7NB
     Združeno kraljestvo
     Tel.: (+44)-020-8-335 5393
     Faks: (+44)-020-8-335 5387
    3. Pošiljanje gradiv
    3.1 Gradiva, ki jih Mil Svy priskrbi Sektorju za civilno obrambo, se naslavljajo, kot sledi:
     Ministrstvo za obrambo
     Sektor za civilno obrambo
     Oddelek za prostorsko urejanje in kartografijo
     Kardeljeva ploščad 25
     1000 Ljubljana
     Republika Slovenija
     Tel.: (+386)-61-171-25-09
     Faks: (+386)-61-131-80-06

 

MEMORANDUM O SOGLASJU

MED

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN

VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

O

SODELOVANJU PRI KARTOGRAFIJI IN GEODEZIJI TER

IZMENJAVI GEOGRAFSKIH GRADIV

 

DODATEK B    
GEOGRAFSKO GRADIVO IN INFORMACIJE, KI JIH SEKTOR ZA CIVILNO OBRAMBO MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE PRISKRBI OBRAMBNI VOJAŠKI GEODETSKI AGENCIJI (MIL SVY) ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

 

1. Priskrba kart
    1.1 Sektor za civilno obrambo po objavi brezplačno priskrbi:
     a. 6 dogovorjenih izvodov listov v naslednjih serijah, ki jih objavlja Ministrstvo za obrambo:

1:25 000   državna topografska karta Republike Slovenije za potrebe obrambe
1:50 000 vojaška topografska karta Slovenije
1:100 000 vojaška topografska karta Slovenije
1:250 000 skupna operativna karta (zračne in kopenske sile) (če se objavlja)
1:500 000 vojaška letalska navigacijska karta Slovenije

b. 1 izvod kataloga kart in letalskih navigacijskih kart Ministrstva za obrambo s spremembami in dopolnitvami.
    2. Priskrba drugega geografskega gradiva in informacij na željo
    2.1 Digitalni podatki. Sektor za civilno obrambo priskrbi en izvod katerega koli digitalnega podatka na podlagi serije, navedene v prvem odstavku (zgoraj), če je na voljo in ni v nasprotju z omejitvami glede državne varnosti Slovenije ali glede tretjih. Ti podatki se priskrbijo po ceni kopiranja/gradiv, pri njihovi uporabi pa je treba izpolniti naslednje pogoje:
     a. podatki se uporabljajo samo za britansko obrambo,
     b. podatki se ne smejo razkrivati tretjim brez predhodne pisne privolitve,
     c. potem ko Mil Svy naredi kopijo za uporabnike, se nadaljnje kopiranje podatkov omeji samo na začasni arhiv.
    2.2 Podpora operacijam ZN. Sektor za civilno obrambo priskrbi en izvod katerega koli geografskega gradiva, ki ga Ministrstvo za obrambo izdela ali pridobi, vključno z digitalnimi podatki, kadar je to potrebno za pomoč obrambnim silam Združenega kraljestva v podporo načrtovanju delovanja v nepredvidljivih razmerah ali operacijah ZN oziroma drugih multinacionalnih operacijah ali načrtovanju delovanja v nepredvidljivih razmerah. Na zahtevo priskrbi Sektor za civilno obrambo dodatne izvode kart za načrtovanje v podporo operacijam. Za te dodatne izvode veljajo normalni stroški. V vseh primerih pa je izročitev odvisna od nacionalnih omejitev v Republiki Sloveniji, omejitev glede tretjih in omejitev glede avtorskih pravic. Kadar obe državi delujeta pri izdelavi v podporo tem operacijam, poskrbita, da ne pride do nepotrebnega podvajanja.
    2.3 Splošna podpora. Prošnje za priskrbo drugih geografskih gradiv/informacij, ki jih izdela ali ima Sektor za civilno obrambo, vključno z dostopom do dogovorjenih izvodov knjižnice Sektorja za civilno obrambo, se obravnavajo posamezno od primera do primera. Stroški se lahko zaračunajo v primerih, ko ta priskrba povzroči neravnovesje v splošni izmenjavi med udeleženkama. Te prošnje in vsa druga korespondenca v zvezi s tem MOS se naslovijo na:
     Ministrstvo za obrambo
     Sektor za civilno obrambo
     Oddelek za prostorsko urejanje in kartografijo
     Kardeljeva ploščad 25
     1000 Ljubljana
     Republika Slovenija
     Tel.: (+386)-61-171-25-09
     Faks: (+386)-61-131-80-06
    3. Pošiljanje gradiv
    3.1 Gradiva, ki jih Sektor za civilno obrambo priskrbi Mil Svy, se naslovijo na:
     LO (Geo)
     Geographic Services
     HQ UKSC (G)
     Wellington Road
     D-41179 Mönchengladbach
     Deutschland
     Tel.: (+49)-2161-47-2586
     Faks: (+49)-2161-47-3574

 

MEMORANDUM O SOGLASJU

MED

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE

IN

VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE

O

SODELOVANJU PRI KARTOGRAFIJI IN GEODEZIJI TER

IZMENJAVI GEOGRAFSKIH GRADIV

 

DODATEK C    
STANDARDNI PREDPISI ZA VAROVANJE ZAUPNIH INFORMACIJ IN GRADIVA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA

 

UVOD
    DEL A - VARNOST OSEBJA
    DEL B - FIZIČNA VARNOST
    DEL C - VARNOST OPREME (STROJNE OPREME)
    DEL D - VARNOST DOKUMENTOV
    DEL E - KRŠITVE VARNOSTI

U V O D

1. Sistem varnostnih stopenj zaupnosti Združenega kraljestva
    1.1 Uradne informacije in gradivo morajo biti zaščiteni, če bi nedovoljeno razkritje lahko škodilo interesom države. Osnova sistema stopenj zaupnosti Združenega kraljestva, ki je temelj zaščitne varnosti, je razvrstitev takih informacij in gradiva v kategorije ali stopnje zaupnosti; edino merilo pri izboru ustrezne stopnje zaupnosti je ocenjena škoda, ki bi jo državnim interesom povzročilo nedovoljeno razkritje. Vse take informacije in gradivo, za katere je potrebna varnostna zaščita, so “zaupni“, tisti pa, za katere ni potrebna varnostna zaščita, pa “brez stopnje zaupnosti“.
    1.2 Varnostne stopnje zaupnosti so razvrščene v kategorije, ki so opredeljene, kot sledi:
     TAJNO (SECRET): kompromitiranje teh informacij ali gradiva bi lahko povzročilo mednarodno napetost, resno škodovalo odnosom s prijateljskimi vladami, da bi bilo neposredno ogroženo življenje, ali pa resno vplivalo na javni red oziroma na varnost ali svobodo posameznika; povzročilo hudo škodo operativni učinkovitosti ali varnosti sil Združenega kraljestva ali zavezniških sil ali trajni učinkovitosti zelo dragocenih varnostnih ali obveščevalnih operacij; povzročilo znatno materialno škodo državnim financam oziroma gospodarskim in komercialnim interesom.
     ZAUPNO (CONFIDENTIAL): kompromitiranje teh informacij ali gradiva bi lahko materialno škodilo diplomatskim odnosom (to je, povzročilo uradni protest ali drugo sankcijo); vplivalo na varnost ali svobodo posameznika; povzročilo škodo operativni učinkovitosti ali varnosti sil Združenega kraljestva ali zavezniških sil ali učinkovitosti dragocenih varnostnih ali obveščevalnih operacij; zelo delovalo proti državnim financam oziroma gospodarskim in komercialnim interesom; znatno spodkopalo finančno trdnost velikih organizacij; oviralo preiskavo ali omogočalo zagrešitev hudih kaznivih dejanj; močno oviralo razvoj ali delovanje glavnih vladnih politik; ustavilo ali drugače močno razburkalo pomembne nacionalne operacije.
     OMEJENO (RESTRICTED): kompromitiranje teh informacij ali gradiva bi lahko negativno vplivalo na diplomatske odnose; povzročilo hudo stisko posameznikom; otežilo ohranjanje operativne učinkovitosti ali varnosti sil Združenega kraljestva ali zavezniških sil; povzročilo finančno izgubo ali izgubo možnega zaslužka posameznikom in podjetjem oziroma jim pomagalo do nedovoljenega okoriščanja ali prednosti; vplivalo na preiskavo ali omogočilo zagrešitev kaznivega dejanja; kršilo obvezo spoštovanja zaupnosti informacij, ki so jih dali tretji; oviralo učinkovit razvoj ali delovanje vladnih politik; kršilo zakonske omejitve razkrivanja informacij; postavilo vlado v neugoden položaj pri poslovnih ali političnih pogajanjih z drugimi; spodkopalo pravilno vodenje javnega sektorja in njegovih operacij.

DEL A

1. Varnost osebja
    1.1 Dostop do informacij in gradiva Združenega kraljestva, ki imajo stopnjo zaupnosti, se dovoli samo tistim posameznikom, ki morajo biti seznanjeni z njimi pri opravljanju svojih dolžnosti in jim je bil tak dostop tudi dovoljen.
    1.2 Dovoljenje se da samo, če je tak posameznik:
     a. nesporno lojalen, pošten in vreden zaupanja;
     b. odličnega značaja in ima take navade in znance, da ni nobenega dvoma o njegovi/njeni preudarnosti oziroma pravilni presoji pri ravnanju z informacijami in gradivom, ki so opremljeni s stopnjo zaupnosti.

DEL B

2. Fizična varnost
    2.1 Aranžmaji glede fizične varnosti v vsakem območju oziroma pisarni, kjer se hranijo zaupne informacije oziroma gradivo, bodo odvisni od obsega in ravni stopnje zaupnosti shranjenih informacij oziroma gradiva. Pri določanju potrebnih aranžmajev glede fizične varnosti mora biti temeljno vodilo vedno zaščita pred nezaznavnim vstopom, pri čemer naj bo poskrbljeno za čim večjo možno zaščito pred nasilnim vstopom. Kjer so shranjene TAJNE informacije ali gradivo, je treba poskrbeti za zaščito pred nezaznavnim in nasilnim vstopom. Taka zaščita obsega zaščitni sistem, kot je podrobno razložen v točkah 3.1 in 3.2 v nadaljevanju. Na območjih, kjer so informacije oziroma gradivo označeni s stopnjo ZAUPNO ali višjo stopnjo, je potreben stražar, da se čim bolj zmanjša tveganje nezaznavnega ali nasilnega vstopa.
    3. Stražarji
    3.1 Kadar se uporabljajo stražarji, je treba pretehtati vse dejavnike, vključno z varnostjo objektov, prostorov in zabojnikov. Na podlagi pregleda in presoje teh dejavnikov naj se določi časovni element, v katerem bi lahko izšolanemu vohunu uspel nezaznaven dostop do informacij oziroma gradiva s stopnjo zaupnosti. Ta časovni element bo narekoval pogostost presledkov, v katerih stražar ali patrulja opravita pregled, oziroma potrebo po trajnem stražarskem mestu na kraju samem.
    3.2 Nočni čuvaji, vratarji in drugi varnostniki morajo biti zanesljivi in dobiti morajo natančna navodila o svojih dolžnostih. Tam kjer se stražarji uporabljajo za zaščito informacij oziroma gradiva, ki niso varovani pred dostopom, mora biti zanje izdano varnostno dovoljenje na najvišji ravni stopnje zaupnosti informacij oziroma gradiva, ki se varuje.
    4. Nadzor vstopa
    4.1 Med delovnim časom je treba nadzorovati dostop do vseh pisarn in območij, kjer se hranijo ali obdelujejo TAJNE ali ZAUPNE informacije oziroma gradivo, da se prepreči nedovoljen dostop do teh informacij oziroma gradiva ali nedovoljeno opazovanje le-teh. Nadzor se lahko doseže s prepustnico ali sistemom osebnega prepoznanja. Ustrezne aranžmaje je treba organizirati za sprejemanje obiskovalcev.
    5. Obiskovalci
    5.1 Obiskovalce je vedno treba spremljati in jih nikoli puščati samih v arhivih, pomožnih arhivih, posameznih pisarnah ali drugih izbranih območjih, ki vsebujejo informacije oziroma gradivo s stopnjo zaupnosti.

DEL C

6. Varnost opreme
    6.1 Oprema s stopnjo zaupnosti mora biti zaščitena pred vohunjenjem, nedovoljenim vstopom ali katero koli drugo sovražno dejavnostjo. Narava zaščite bo odvisna od:
     a. vrste opreme in stopnje zaupnosti njenih sestavnih delov,
     b. predlagane razporeditve,
     c. stopnje, do katere dostop do opreme razkriva zaupne vidike o njenih delovnih zmogljivostih in omejitvah.
    6.2 Opremo s stopnjo zaupnosti je treba zaščititi, kot sledi:
     a. s preprečevanjem fizičnega dostopa vsemu osebju, ki ni pooblaščeno za tak dostop in mu za opravljanje dolžnosti to znanje ni potrebno;
     b. s preprečevanjem vizualnega dostopa do vseh prostorov ali dela prostorov, kjer je možno videti opremo s stopnjo zaupnosti.
    6.3 Majhni sestavni deli opreme s stopnjo zupnosti naj se hranijo v varnostnem zabojniku z varnostnim standardom in ravnijo zaščitenega položaja, ki sta podobna kot za dokument iste stopnje zaupnosti (glej del D). Če je oprema s stopnjo zaupnosti prevelika, da bi jo lahko hranili v varnostnem zabojniku, jo je treba namestiti v varen prostor, zgradbo ali območje s standardi zaščite pred skrivnim napadom, podobnim tistim, ki bi veljali za dokumente iste stopnje zaupnosti (glej del D). Kadar ostane oprema s stopnjo zaupnosti zunaj zgradbe, jo je treba ves čas varovati.
    6.4 Kjer je možno, da bo opremo s stopnjo zaupnosti lahko videlo nepooblaščeno osebje, je treba sprejeti naslednje varnostne ukrepe:
     a. opremo s stopnjo zaupnosti je treba zakriti pred pogledi (tako da jo na primer pokrijemo s ponjavo itd.),
     b. če je občutljive vidike opreme s stopnjo zaupnosti možno razbrati iz pokrite oblike, potem je treba obliko spremeniti,
     c. nepooblaščenim osebam naj se ne dovoli dostop v vizualnem dometu.
    6.5 Ukrepi fizične varnosti za zaščito opreme s stopnjo zaupnosti v tranzitu se spreminjajo glede na stopnjo zaupnosti, naravo, vsebino in velikost, itinerer in prevozno sredstvo, vendar naj bi na splošno:
     a. oprema, ki se prevaža po cesti ali železnici, bila v odobrenih zaklenjenih vozilih ali zabojnikih. Če to ni mogoče, je treba opremo zapakirati v zaboje ali obložiti s pločevinastimi ploščami,
     b. voznike cestnih vozil, v katerih je oprema z oznako TAJNO, vedno spremljal en varnostnik ali več,
     c. voznika cestnega vozila, v katerem je oprema z oznako ZAUPNO, vedno spremljal sovoznik ali varnostnik. Sovoznik lahko nastopa tudi kot varnostnik pod pogojem, da je v njegovih navodilih določena tudi odgovornost za varnost,
     d. vozila, v katerih je oprema s stopnjo zaupnosti, nikoli ne puščali samega, razen v varnem območju, ki ga odobri državni varnostni organ.

DEL D

7. Varnost dokumentov
    7.1 Dokumente s stopnjo zaupnosti, ki se izdajo po teh aranžmajih, je treba zaščititi pred vohunjenjem, nedovoljenim dostopom ali drugo sovražno dejavnostjo. Narava zaščite bo odvisna od:
     a. narave in lokacije zgradbe,
     b. stopnje zaupnosti, obsega in interne lokacije dokumentov v zgradbi.
    7.2 Dokumente s stopnjo zaupnosti, ki se varujejo po teh aranžmajih, je treba hraniti takole:
     a. kadar se ne uporabljajo, je treba vse dokumente z oznakama TAJNO in ZAUPNO hraniti v sefih ali možnih jeklenih omarah ali omaricah, opremljenih z varnostnimi (tamperproof) ključavnicami. Po možnosti naj bodo te ključavnice bodisi trikolesne kombinacijske ključavnice (three wheel combination locks) renomirane izdelave ali precizne vzvodne ključavnice (precision-made lever locks) s šestimi vzvodi ali več. Kjer je to mogoče, naj bodo vzvodne ključavnice opremljene z napravo za odkrivanje poseganja (tampering). Če so na voljo zabojniki, ki jih je odobrila ali izdala vlada, jih je treba uporabiti,
     b. kadar se ne uporabljajo, naj se vsi dokumenti z oznako OMEJENO hranijo pod ključem,
     c. na zunanji strani zabojnikov, kjer se hranijo dokumenti s stopnjo zaupnosti, ne sme biti nobene navedbe o zadevi ali vsebini,
     d. dastavitev kombinacijskih ključavnic, ki se uporabljajo za zaščito dokumentov s stopnjo zaupnosti, je treba spremeniti:
     (1) po prejemu zabojnika,
     (2) v nerednih presledkih, ki niso daljši od šest mesecev,
     (3) po odpustu, suspendiranju ali prerazporeditvi vsake osebe, ki pozna nastavitev,
     (4) po izjemnem dovoljenem razkritju nastavitve osebi, ki je sicer nima pravice poznati,
     (5) kadar koli je prišlo do kompromitiranja ali pa se sluti.
     e. Kadar se uporabljajo zabojniki s ključavnicami s ključi, je treba ključe skrbno hraniti zato, da nobena nepooblaščena oseba, vključno s čistilci in varnostniki, ne more dobiti dostopa do njih. Po možnosti naj se ti ključi hranijo v sefu, omari ali omarici za ključe, ki so opremljeni s trikolesno kombinacijsko ključavnico. Če take omarice ni na voljo, naj se shranijo proti podpisu ob vsakem dvigu in vrnitvi pri dežurnem oddelka ali poveljstva, ki mora imeti varnostno dovoljenje in navodila o tem, kdo vse sme te ključe pri njem dvigniti. Osebje nikakor ne sme odstraniti teh ključev iz zgradbe. Vse ključe, ki se potrebujejo vsak dan, je treba ponovno zbrati ob koncu vsakega delovnega dne.
     f. Poznavanje kombinacijskih nastavitev sefa ali omarice za ključe mora biti omejeno na čim manjše število ljudi. Nastavitve kombinacijskih ključavnic se je treba naučiti na pamet. Edini dovoljeni zapis nastavitve je uradna evidenca, ki jo je treba zapečatiti v ojačane ovojnice (strong envelopes), na zunanji strani katerih so identifikacijski podatki zadevnega sefa ali omare zapisani skupaj z imenom (imeni) častnika (častnikov), ki so pooblaščeni za dostop do kombinacije, in datum, ko je bila kombinacija nastavljena. Ovojnico ima varnostnik.
    7.3 Evidenco odstranitve dokumentov z oznakama ZAUPNO in TAJNO iz prostorov naj vodi imenovani član osebja; ta evidenca naj se uporablja za preverjanje dokumentov, ko so vrnjeni. Dokumenti s stopnjo zaupnosti, ki se odstranijo iz poslovnih prostorov zaradi sestankov, naj se prenašajo v zaklenjenih in odobrenih poslovnih kovčkih, ki naj bodo v trajni lasti zadevne osebe.
    7.4 Na začasnih lokacijah za hrambo (npr. med vajami na terenu), kjer varnostni zabojnik ni na voljo, naj se dokumenti z oznako TAJNO ali ZAUPNO nenehno varujejo.
    7.5 Vsa območja ali zabojnike, ki vsebujejo dokumente z oznako TAJNO ali ZAUPNO, je treba ob koncu delovnega dne pregledati, da se prepričamo o pravilni varnosti.
    8. Prenos
    8.1 Pri prenosu dokumentov s stopnjo zaupnosti naj veljajo naslednja pravila:
     a. informacije, označene z ZAUPNO ali višjo stopnjo zaupnosti, naj se pošiljajo po vojaškem, diplomatskem ali drugem kurirju, ki ga odobri vlada,
     b. vse informacije s stopnjo zaupnosti, ki se pošiljajo z električnimi sredstvi, morajo biti šifrirane,
     c. dokumenti z oznako OMEJENO naj se pošiljajo v skladu z nacionalnimi postopki.
    8.2 Prenos dokumentov z oznako TAJNO se opravi proti potrdilu.
    9. Reproduciranje in prevajanje dokumentov
    9.1 Pri reproduciranju ali prevajanju dokumentov s stopnjo zaupnosti je treba upoštevati naslednja pravila:
     a. dodatne kopije in prevode dokumentov z oznako TAJNO je treba pridobiti od prvotnega imetnika (originator). Če postane v izjemnih okoliščinah potrebno, da prejemnik naredi dodatne kopije ali prevode dokumentov z oznako TAJNO, je treba dovoljenje za to dobiti od prvotnega imetnika pisno ali po teleksu, v njem pa morajo biti navedene podrobnosti o dokumentu, ki se bo kopiral, in število dovoljenih kopij. Če so pri dokumentu kopije oštevilčene, je treba dodeliti tudi številke dodatnih kopij. Kopije je treba označiti in jih zaščititi v skladu s stopnjo zaupnosti izvirnika. Kadar se po teleksu prvotni imetnik zaproša za dovoljenje za reproduciranje kopij dokumentov s stopnjo zaupnosti, je treba dokumente, ki se bodo kopirali, označiti samo z referenčnimi številkami, (morebitno) številko kopije in z dnevom izdaje brez navajanja predmeta ali vsebine.
     b. Stroje za fotokopiranje dokumentov, ki so nameščeni v zgradbah, kjer se hrani gradivo s stopnjo zaupnosti, je treba zaščititi pred nedovoljeno uporabo bodisi z zaklepanjem ali imobilizacijo, kadar pooblaščeni operaterji niso prisotni.
    10. Uničenje
    10.1 Kadar dokumenti s stopnjo zaupnosti niso več potrebni, se morajo uničiti (po varnih aranžmajih), in sicer sežgati, razrezati ali razkrojiti po odobrenem varnostnem standardu ali zmleti. O njihovem uničenju je treba voditi evidenco.

DEL E

11. Izgube in kršitve varnosti
    11.1 Možno je, da se v neki fazi informacije oziroma gradivo s stopnjo zaupnosti kompromitira kot posledica neprevidnosti, nemarnosti ali nepremišljenosti poleg dejanj sovražnih obveščevalnih služb ali subverzivnih organizacij.
    11.2 Zato je pomembno, da so vse osebe, ki imajo opravka z informacijami oziroma gradivom s stopnjo zaupnosti, ki so last druge vlade, temeljito poučene o varnostnih postopkih, nevarnosti nepremišljenega razgovora, stikih s predstavniki tiska ali drugih občil in pomembnosti prijave vsake kršitve varnosti, ki bi jo opazili. Izgube ali kršitve varnosti je treba takoj prijaviti državnemu varnostnemu organu oziroma ustreznemu organu na mestu njihove zaposlitve.
    11.3 Kadar pride do izgube ali kršitve varnosti, je nujno takojšnje ukrepanje, da se:
     a. ugotovijo podrobnosti kršitve,
     b. zmanjša narejena škoda,
     c. prepreči ponovitev,
     d. obvesti državni varnostni organ prvotnega imetnika, kjer je to primerno,
    11.4 Zoper osebo, ki je namerno ali zaradi malomarnosti odgovorna za tako kompromitiranje informacij s stopnjo zaupnosti, se lahko disciplinsko ukrepa.
    11.5 Vsaka varnostna stopnja zaupnosti zahteva določene zaščitne ukrepe. Določa na primer, ali je za osebe, ki naj bi imele dostop do nje, potrebno dovoljenje državnega varnostnega organa, kakšne fizične ukrepe je treba sprejeti za njeno zaščito in kakšni dogovori so potrebni pri njenem prenosu. Ti zaščitni varnostni postopki so opisani v nadaljevanju.
    11.6 Za razvrščanje informacij in gradiva po stopnjah zaupnosti ali za morebitno naknadno znižanje oziroma odstranitev stopnje zaupnosti odgovarja izključno njihov prvotni imetnik. Vsakemu dokumentu se mora stopnja zaupnosti dodeliti na podlagi njegove lastne vsebine in ne stopnje zaupnosti kartoteke, v katero je vključen, ali drugega dokumenta, na katerega se sklicuje.
    12. Pravice intelektualne lastnine
    12.1 Ti predpisi veljajo samo za zaščito informacij in gradiva s stopnjo zaupnosti. Kadar so zaščitni ukrepi potrebni za pravice intelektualne lastnine (PIL), jih je treba navesti v posebnih predpisih, ki se uporabljajo poleg varnostnih predpisov.

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING    
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND CONCERNING MAPPING/SURVEY COOPERATION AND THE EXCHANGE OF GEOGRAPHIC MATERIALS BETWEEN THE SECTION OF CIVIL DEFENSE OF THE MINISTRY OF DEFENCE, SLOVENIA AND THE MILITARY SURVEY DEFENCE AGENCY (MIL SVY), UK

 

1. Introduction
    1.1 The Governments of the Republic of Slovenia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter referred to as the Participants, recognising the need for mutual co-operation in mapping, aeronautical charting, geodesy and related geographic matters (with the exception of hydrographic matters), have reached the following understandings.
    2. Purpose
    2.1 The purpose of this Memorandum of Understanding (MOU) is to further co-operation between both Participants in these matters and is in support of the Memorandum of Understanding on Defence Contacts and Co-operation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed on 1st February 1995.
    2.2 In general, provision is made for the supply and/or exchange of unclassified information published by each Participant as follows:
     a. reference copies of maps and aeronautical charts.
     b. digital geographic data.
     c. catalogues.
    3. MOU Annexes
    3.1 The geographic materials to be exchanged are defined in Annexes A and B, which also include transmittal details and addresses. The contents of these Annexes may be revised at any time as mutually determined by both Participants. Annex C defines the protection required if classified information is exchanged under the MOU.
    4. Mutual Responsibilities
    4.1 The exchange of materials will be as comprehensive as possible. Exceptions will, however, be made for items the exchange of which is precluded by reasons of national security or by the rights of third parties.
    4.2 Each Participant will honour the copyright and release restrictions on all Mapping, Charting and Geodetic products and materials provided by the other Participant and adhere to any specific guidance of the supplying Participant stipulated at the time of transmittal.
    4.3 Whilst generally it is intended to exchange only unclassified information, classified exchange is not precluded. If classified information and material is exchanged or generated in connection with this MOU, it will be used, transmitted, stored, handled and safeguarded in accordance with the Participants’ applicable national security laws and regulations, to the extent that they provide a degree of protection no less stringent than that required at Annex C.
    4.4 The equivalent security classifications are as follows:

United Kingdom   Slovenia
Secret Obramba, Uradna skrivnost-Strogo zaupno
Confidential Obramba, Uradna skrivnost-Zaupno
Restricted Obramba, Uradna skrivnost-Zaupno

4.5 All visiting personnel will comply with the security regulations of the host country. Any information disclosed or made available to visitors will be treated in accordance with the provisions of Annex C.
    4.6 The exchanges of materials detailed in Annexes A and B will, as a rule, be made free of charge; exceptions to this rule are stated in these Annexes.
    4.7 Transmittal costs will be borne by the despatching Participant.
    5. Amendments
    5.1 This MOU may be amended at any time, in writing, by the mutual consent of the Participants.
    6. Disputes
    6.1 Any dispute regarding the interpretation or application of this MOU will be resolved by consultation between the Participants concerned, and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.
    7. Claims and Liability
    7.1 Each Participant waives any claim it may have against the other Participant or any service personnel, servant or agent of the other Participant for injury (including injury resulting in death) suffered by its service personnel, servants or agents or for damage to or loss of property owned by it, arising out of or in connection with the execution of this MOU.
    7.2 The receiving State will deal with and settle, in accordance with its laws, at its own cost any third party claims arising out of, or in connection with, the execution of this MOU.
    7.3 Where a third party claim relates to the misuse or unauthorised disclosure of information exchanged under this MOU and arises as a consequence of information being further disclosed by the Recipient Participant, all costs incurred in settling the claim will be the responsibility of the Recipient Participant.
    8. Competent Authorities
    8.1 The competent authorities are
     for the Government of the Republic of Slovenia, the Section of Civil Defence of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia
     for the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Military Defence Agency (Mil Svy), UK
    9. Effective Date, Duration and Termination
    9.1 This MOU becomes effective when the Slovene side informs the UK side that all the conditions for its becoming effective have been met by the Slovene side, and will remain in effect for a period of ten years from that date. It may be extended for similar periods, or for such periods as are considered desirable at the time, or terminated through joint written consent of the Participants.
    The foregoing represents the understandings reached between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland upon the matters referred to therein.
    Signed at Ljubljana, on 14.03.2000 in duplicate in the English and Slovene languages (two copies of each version) both texts having equal validity.

Head of Section
    of Civil Defence
    Igor Nered l. r.
    For the Government of the
    Republic of Slovenia
    Director of
    Military Survey
    Philip R.Wildman (s)
    For the Government of the
    United Kingdom of Great Britain
    and Northern Ireland

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

CONCERNING

MAPPING/SURVEY COOPERATION AND THEEXCHANGE OF GEOGRAPHIC MATERIALSANNEX A
    SUPPLY OF GEOGRAPHIC MATERIALS AND INFORMATION FROM THE MILITARY SURVEY DEFENCE AGENCY (MIL SVY), UK TO THE SECTION OF CIVIL DEFENCE OF THE MINISTRY OF DEFENCE, SLOVENIA

1. Supply of Maps and Charts
    1.1 Mil Svy will supply, on publication and free of charge:
     a. 4 reference copies of sheets in the following series published by Mil Svy over Europe:

ONC Operational Navigation Chart 1:1 000 000
TPC Tactical Pilotage Chart 1:500 000
1404 World Topographic 1:500 000

b. 1 copy of the following catalogues, with amendments:
     MOD Map Catalogue (all volumes)
     MOD Aeronautical Chart Catalogue
     MOD Digital Geographic Data Catalogue
     c. MOD Map Library and Mil Svy Library Information Centre accessions lists
    1.2 On implementation, Mil Svy will also supply, free of charge:
     a. Examples of Mil Svy-produced mapping over Europe.
     b. Examples of Ordnance Survey maps of Great Britain.
    2. Supply of Other Geographic Materials and Information on Request
    2.1 Digital Data. Mil Svy will supply one copy of any digital data based on the series listed at paragraph 1 (above), subject to availability and any UK national security or third party restrictions. Such data to be provided at the cost of copying/materials and subject to the following conditions on use:
     a. Data is for Slovene Defence use only.
     b. Data may not be released to third parties without prior written consent.
     c. Once copied to users (by the Section of Civil Defence), further copying of data is restricted to interim back-up only.
    2.2 Support to UN Operations. Mil Svy will supply one copy of any Mil Svy-produced, or acquired geographic material, including digital data, where required to assist Slovene Defence Forces in support of UN or other multi-national contingency planning or operations. If required, Mil Svy will provide further copies of maps for planning in support of operations. Normal costs will apply for these additional copies. Release in all cases is subject to any UK national, third party or copyright restrictions. Where both nations are engaged in production to support such operations, both will co-operate to prevent unnecessary duplication.
    2.3 General Support. Requests for the supply of other geographic materials/information produced or held by Mil Svy, including access to the MOD Map Library and Mil Svy Library Information Centre, will be considered on a case-by-case basis. Charges may be raised in such cases where this supply causes an imbalance in the overall exchange between the participants. Such requests and all other correspondence related to this MOU are to be addressed to:
     Ministry of Defence
     Military Survey
     Acquisition and Release Division
     Directorate of Geographic Information
     Block A, Government Buildings
     Hook Rise South
     Tolworth, Surrey, KT6 7NB
     United Kingdom
     Tel: (+44)-208-335-5393
     Fax: (+44)-208-335-5387
    3. Despatch of Materials
    3.1 Materials supplied by Mil Svy to the Section of Civil Defence are to be addressed as follows:
     Ministry of Defence
     Section of Civil Defence
     Department of Physical Planning and Cartography
     Kardeljeva ploščad 25
     1000 Ljubljana
     Republic of Slovenia
     Tel: (+386)-61-171-25-09
     Fax: (+386)-61-131-80-06

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

CONCERNING

MAPPING/SURVEY COOPERATION AND THE EXCHANGE OF

GEOGRAPHIC MATERIALS
ANNEX B
    SUPPLY OF GEOGRAPHIC MATERIALS AND INFORMATION FROM THE SECTION OF CIVIL DEFENCE OF THE MINISTRY OF DEFENCE, SLOVENIA TO THE MILITARY SURVEY DEFENCE AGENCY (MIL SVY), UK

1. Supply of Maps and Charts
    1.1 The Section of Civil Defence will supply, on publication and free of charge:
     a. 6 reference copies of sheets in the following series published by the Ministry of Defence:

1:25 000   State Topographic Map for Defence Use 1:25 000 (DTK 25 MO)
1:50 000 Military Topographic Map of Slovenia
1:100 000 Military Topographic Map of Slovenia
1:250 000 Joint Operations Graphic (Air and Ground) (if published)
1:500 000 Military Aeronautical Chart of Slovenia (if published)

b. 1 copy of the Ministry of Defence Map and Aeronautical Chart Catalogue, with amendments (if published).
    2. Supply of Other Geographic Materials and Information on Request
    2.1 Digital Data. The Section of Civil Defence will supply one copy of any digital data based on the series listed at paragraph1 (above), subject to availability and any Slovene national security or third party restrictions. Such data to be provided at the cost of copying/materials and subject to the following conditions on use:
     a. Data is for UK Defence use only.
     b. Data may not be released to third parties without prior written consent.
     c. Once copied to users (by Mil Svy), further copying of data is restricted to interim back-up only.
    2.2 Support to UN Operations. The Section of Civil Defence will supply one copy of any Ministry of Defence-produced, or acquired geographic material, including digital data, where required to assist UK Defence Forces in support of UN or other multi-national contingency planning or operations. If required, the Section of Civil Defence will provide further copies of maps for planning in support of operations. Normal costs will apply for these additional copies. Release in all cases is subject to any Slovene national, third party or copyright restrictions. Where both nations are engaged in production to support such operations, both will co-operate to prevent unnecessary duplication.
    2.3 General Support. Requests for the supply of other geographic materials/information produced or held by the Section of Civil Defence, including access to the Section of Civil Defence library reference copies, will be considered on a case-by-case basis. Charges may be raised in such cases where this supply causes an imbalance in the overall exchange between the participants. Such requests and all other correspondence related to this MOU are to be addressed to:
     Ministry of Defence
     Section of Civil Defence
     Department of Physical Planning and Cartography
     Kardeljeva ploščad 25
     1000 Ljubljana
     Republic of Slovenia
     Tel: (+386)-61-171-25-09
     Fax: (+386)-61-131-80-06
    3. Despatch of Materials
    3.1 Materials supplied by Section of Civil Defence to Mil Svy are to be addressed as follows:
     LO(Geo)
     Geographic Service
     HQ UKSC(G)
     Wellington Road
     D-41179 Mönchengladbach
     Deutschland
     Tel: (+49)-2161-47-2586
     Fax: (+49)-2161-47-3574

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF

GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

CONCERNING

MAPPING/SURVEY COOPERATION AND THE EXCHANGE OF

GEOGRAPHIC MATERIALSANNEX C
    STANDARD REGULATIONS FOR THE SAFEGUARDING OF UNITED KINGDOM CLASSIFIED INFORMATION AND MATERIAL

Consisting of:
    Introduction
    Part A - Personnel Security
    Part B - Physical Security
    Part C - Equipment (Hardware) Security
    Part D - Document Security
    Part E - Breaches of Security

Introduction

1. United Kingdom Security Classification System
    1.1 Official information and material must be protected if unauthorised disclosure would harm the interests of the nation. The basis of the United Kingdom classification system, which is fundamental to protective security, is the grading of such information and material into categories or classifications; the sole criterion in selection of the appropriate classification is the estimated harm that unauthorised disclosure would cause to the national interest. All such information and material requiring security protection is referred to as “classified“ and that requiring no security protection is “unclassified“.
    1.2 Security classifications fall into a number of categories which are defined as follows:
     SECRET: The compromise of this information or material would be likely to: raise international tension: damage seriously relations with friendly governments; threaten life directly, or seriously prejudice public order, or individual security or liberty; cause serious damage to the operational effectiveness or security of UK or allied forces or the continuing effectiveness of highly valuable security or intelligence operations; cause substantial material damage to national finances or economic and commercial interests.
     CONFIDENTIAL: The compromise of this information or material would be likely to: materially damage diplomatic relations (ie. cause formal protest or other sanction); prejudice individual security or liberty; cause damage to the operational effectiveness or security of UK or allied forces or the effectiveness of valuable security or intelligence operations; work substantially against national finances or economic and commercial interests; substantially undermine the financial viability of major organisations; impede the investigation or facilitate the commission of serious crime; impede seriously the development or operation of major government policies; shut down or otherwise substantially disrupt significant national operations.
     RESTRICTED: The compromise of this information or material would be likely to: affect diplomatic relations adversely; cause substantial distress to individuals; make it more difficult to maintain the operational effectiveness or security of UK or allied forces; cause financial loss or loss of earning potential to or facilitate improper gain or advantage for individuals or companies to prejudice the investigation or facilitate the commission of crime; breach proper undertakings to maintain the confidence of information provided by third parties; impede the effective development or operation of government policies; breach statutory restrictions on disclosure of information; disadvantage government in commercial or policy negotiations with others; undermine the proper management of the public sector and its operations.

PART A

1. Personnel Security
    1.1 Access to United Kingdom classified information and material is to be granted only to those individuals who have a need to know for the performance of their duties and who have also been authorised for such access.
    1.2 Authorization is only to be given if the individual concerned is of:
     a. unquestioned loyalty, integrity and trustworthiness;
     b. excellent character and of such habits and associates as to cast no doubt upon his/her discretion or good judgement in the handling of classified information and material.

PART B

2. Physical Security
    2.1 The physical security arrangements in any area or office where classified information or material is stored will depend upon the volume and level of classification of the information or material held. In determining the necessary physical security arrangements the basic consideration must always be to protect against surreptitious entry with as much protection being provided against forced entry as possible. Where any SECRET information or material is stored, protection against surreptitious and forced entry must be provided. Such protection will comprise guard systems as set out in paragraphs 4.1 and 4.2 below. In areas where information or material classified CONFIDENTIAL or above is stored, a guard will be required to minimise the risk of surreptitious and forced entry.
    3. Guards
    3.1 When guards are employed, all factors (including security of the building, rooms and containers) must be considered. Through a survey and evaluation of these factors, a time element should be established in which a trained spy could gain surreptitious access to the classified information or material. This time element will dictate the frequency intervals for inspections by the guard or patrol or the requirements for an on-site permanent stationary guard post.
    3.2 Night watchmen, door keepers and other security guards must be trustworthy and are to be given precise instructions as to their duties. Where guards are used to protect information or material that is not safeguarded against access, they must be security cleared to the highest level of classification of the information or material being guarded.
    4. Control of Entry
    4.1 During working hours, access to all offices and areas where SECRET or CONFIDENTIAL information or material is held or worked on, must be controlled to prevent unauthorised access to that information or material or unauthorised observation of it. Control may be achieved by means of a pass or personal recognition system. Adequate arrangements must be made for receiving visitors.
    5. Visitors
    5.1 Visitors are to be escorted at all times and must not be left unattended in registries, sub-registries, individual offices or other designated areas containing classified information or material.

PART C

6. Equipment Security
    6.1 Classified equipment is to be protected against espionage, unauthorised access or any other hostile activity. The nature of the protection will depend upon:
     a. the type of equipment and the classification of its component parts.
     b. the proposed deployment.
     c. the degree to which access to equipment discloses classified aspects of its performance capabilities and limitations.
    6.2 Classified equipment is to be protected as follows:
     a. By the prevention of physical access to all personnel not authorised for such access and who do not have a need to know for the performance of their duties.
     b. By the prevention of visual access to all or part of the premises where classified equipment may be seen.
    6.3 Small items of classified equipment should be stored in a security container with a security standard and level of protected position similar to that for a document of the same classification (see PART D). If classified equipment is too large to be stored in a security container it should be housed in a secure room, building or area with standards of protection against surreptitious attack similar to those which would be provided for documents of the same classification (see PART D). When classified equipment is left outside a building it is to be guarded at all times.
    6.4 Where it is possible for classified equipment to be viewed by unauthorised personnel, the following precautions are to be taken:
     a. The classified item is to be obscured from view (eg. by covering it with tarpaulins etc.)
     b. If the sensitive aspects of classified equipment may be established from the shape of the covering, then efforts should be made to alter the shape.
     c. no unauthorised access is to be allowed within visual range.
    6.5 The physical security measures to protect classified equipment in transit will vary according to its classification, nature, substance and size, the itinerary and means of transport but generally:
     a. equipment transported by road or rail should be in approved locked vehicles or containers. If this is not possible the equipment must be cased or sheeted.
     b. drivers of road vehicles containing SECRET equipment must always be accompanied by one or more Security Guards.
     c. a driver of a road vehicle containing CONFIDENTIAL equipment must always be accompanied by a co-driver or Security Guard. A co-driver may act as a Security Guard provided that his instructions also define his responsibility for security.
     d. vehicles containing classified equipment must never be left unattended except in a secure area approved by the National Security Authority.

PART D

7. Document Security
    7.1 Classified documents released under these arrangements must be protected against espionage, unauthorised access or any hostile activity. The nature of the protection will depend upon:
     a. the character and the location of the building.
     b. the classification, volume and internal location of the documents within the building.
    7.2 Classified documents which are being protected under these arrangements must be stored as follows:
     a. When not in use, all SECRET and CONFIDENTIAL documents must be stored in safes or strong steel cupboards or cabinets fitted with tamper-proof locks. Preferably, these locks should be either 3-wheel combination locks of reputable make or precision-made lever locks of six or more levers. Where possible, the lever locks should be fitted with a device to detect tampering. Where Government approved or issued containers are available they must be used.
     b. When not in use, all RESTRICTED documents must be stored under lock and key.
     c. No indication as to subject matter or contents should appear on the outside of the containers housing classified documents.
     d. The setting of a combination lock used for protecting classified documents is to be changed:
     (1) upon receipt of the container
     (2) at irregular intervals of not more than 6 months
     (3) following the discharge, suspension or re-assignment of any person having knowledge of the setting
     (4) following exceptional authorised disclosure of the setting to a person who is not normally entitled to know it
     (5) whenever a compromise has occurred or is suspected
     e. When containers fitted with key locks are used, the keys are to be carefully safeguarded to ensure that no unauthorised person, including cleaners and Security Guards, can gain access to them. Preferably, these keys should be deposited in a safe, cupboard or key-box fitted with a 3-wheel combination lock. If such is not available, they should be deposited, against signature on each occasion they are drawn and returned, with the departmental or headquarters Duty Officer, who should be security cleared and instructed as to who is authorised to draw them from him. Under no circumstances may personnel be allowed to remove these keys from the building. All keys in daily use are to be mustered at the end of each working day.
     f. Knowledge of safe or key-box combination settings must be restricted to the minimum number of people. Combination lock settings must be committed to memory. The only authorised recording of a setting is the official record which is to be sealed in a strong envelope, on the outside of which the identification particulars of the safe or cupboard concerned are noted, along with the name(s) of the officer(s) authorised to have access to the combination and the date the combination was set. The envelope should be retained by a Security Officer.
    7.3 A record of SECRET and CONFIDENTIAL documents removed from the premises should be kept by a nominated member of staff; this record should be used to check the documents when they are returned. Classified documents removed from the premises for meetings should be carried in locked and approved briefcases which should remain in the permanent possession of the person concerned.
    7.4 At temporary storage sites (eg. during field exercises) where security containers are not available, all SECRET and CONFIDENTIAL documents must be kept under permanent guard.
    7.5 All areas or containers containing SECRET or CONFIDENTIAL documents must be inspected at the close of the working day to ensure that they are properly secure.
    8. Transmission
    8.1 When transmitting classified documents, the following rules should apply:
     a. information classified CONFIDENTIAL or above is to be despatched by military, diplomatic or other Government approved courier.
     b. all classified information transmitted by electrical means is to be encrypted.
     c. RESTRICTED documents are to be transmitted in accordance with national procedures.
    8.2 SECRET documents are to be transferred against receipts.
    9. Reproducing and Translating of Documents
    9.1 When reproducing or translating classified documents, the following rules should be observed:
     a. Additional copies and translations of SECRET documents should be obtained from the originator. If, in exceptional circumstances, it becomes necessary for the recipient to produce extra copies or translations of SECRET documents, authority to do so must be obtained from the originator in writing or by telex and should include details of the document to be copied and the number of copies authorised to be made. If the document is copy numbered, then additional copy numbers should be allocated. Copies should be marked and protected according to the classification of the original. When requesting authority from the originator by telex to reproduce copies of classified documents, the documents to be copied should be identified by reference number, copy number (if any) and date of issue only and without revealing their subject or contents.
     b. Machines for photocopying documents which are sited in buildings housing classified material must be protected from unauthorised use, either by locking or immobilising them when their authorised operators are not in attendance.
    10. Destruction
    10.1 When classified documents are no longer required, they are to be destroyed (under secure arrangements) by burning, shredding or disintegration to any approved security standard or pulping. A record of their destruction must be maintained.

PART E

11. Losses and Breaches of Security
    11.1 It is possible that, at some stage, classified information or material may be compromised as a result of carelessness, negligence or indiscretion, apart from the action of hostile intelligence services or subversive organisations.
    11.2 It is important, therefore, that all persons who are required to handle classified information or material belonging to another Government are thoroughly briefed on security procedures, the dangers of indiscreet conversation, their relationship with the Press or other media and the importance of reporting any breach of security which may come to their notice. Losses and breaches of security must be reported immediately to the National Security Authority and/or the appropriate authority at their place of employment.
    11.3 When a loss or breach of security occurs, it is essential to take action quickly to:
     a. establish details of the breach
     b. minimise the damage done
     c. prevent recurrence
     d. notify, where appropriate, the National Security Authority of the originator
    11.4 Disciplinary action may be taken against any person, who, through intent or neglect, is responsible for such compromise of classified information.
    11.5 Each security classification invokes specific protective measures. It determines, for example, whether persons who are to have access to it must first be authorised by the National Security Authority, what physical measures must be taken to protect it and what arrangements should be made for its transmission. These protective security procedures are described in the ensuing Parts of these Regulations.
    11.6 The responsibility for classifying information and material or any subsequent down-grading or de-classifying rests with the originator. Each document should be classified according to its own content and not according to the classification of the file in which it is included or of another document to which it refers.
    12. Intellectual Property Rights
    12.1 These regulations apply to the protection of classified information and material only. When protective measures are necessary in respect of Intellectual Property Rights (IPR), they should be set out in separate Regulations which apply in addition to the Security Regulations.

 

3. člen

 
Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window